สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  โพธิ์ไซย์
 
1. นางสาวสุวรรณี  พจนประพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 1. นางสาวปิยวรรณ  หลวงพิทักษ์
 
1. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  เนตรนิล
 
1. นายธีระยุทธ  ชินสมบูรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษกร  โคสกฤษณ์
 
1. นางสุทัศนา  พรหมเวช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 22 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  กว้างกลาง
 
1. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจีรารัตน์  นุ่นนาแซง
 
1. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสาริศา  โหมดว่องไว
 
1. นางสาวดุษฎี  เทพนนท์กลาง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวเกศรินทร์  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นางสาวดุษฎี  เทพนนท์กลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จำเริญควร
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ตระกูลสม
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหมือนจันทร์
 
1. นางสาวกรกนก  เภสัชชา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกรกมลรัตน์  ประสานศัพท์
2. นายกิตติพงศ์  มหานาม
3. นางสาวพัฒโณทัย  ถุงสุวรรณ
 
1. นางสาวพิมพ์สิริ  สัจจกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายรวิพล  แสงอภัย
2. เด็กชายสหรัฐ  พลังเดช
 
1. นายสุนันท์  รัตนะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวฐาปนี  พึ่งธรรมจิตต์
2. นางสาวเมธาวี  ไทยประสิทธิ์เจริญ
 
1. นายโอภาส  จอมสายศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายมานะ  โชคสิริมงคลกุล
 
1. นางสาวนิภาพร  พงศ์สุธีธรรม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 14 1. นายพชรวิชช์  อนุมอญ
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ปานพิมพ์
2. เด็กหญิงบุษรา  วิเศษการ
3. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์หา
 
1. นายนพดล  นันทศิลป์
2. นางสาวพัฒณียา  ขัติยกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปัณณธร  สร้อยทอง
2. นายศรัณย์  นินศิลา
3. นายศักดิ์ดา   วงศ์ราชา
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
2. นางสาวจันทร์นภา  บัวคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ทิพย์ลาย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญสนอง
3. เด็กชายธนาธร  มั่นวาที
 
1. นายนพดล  นันทศิลป์
2. นางสาวพัฒณียา  ขัติยกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายศิริศักดิ์  โตสวาล
2. นายสรรพากร  มะลินนท์
3. นายสหภพ  เหรียญภูมิกิจ
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
2. นางสาวจันทร์นภา  บัวคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธิติพร  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายสุรณัฏฐ์  ทองสีเข้ม
 
1. นางสาวจันทร์นภา  บัวคำ
2. นางสาวสุนันทา  สาระวัน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายต่อเพชร  บุญเพชร
2. นายปัณณทัต  สร้อยทอง
 
1. นางสาวจันทร์นภา  บัวคำ
2. นางสาวสุนันทา  สาระวัน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐกฤษณ์  เบ้าสาลี
 
1. นางสาวสุนันทา  สาระวัน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 21 1. นายณปภัช  เขียวออน
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจันทรจิรา  ประทุมรัตน์
2. เด็กหญิงชลันตา  สมบูรณ์
3. เด็กชายอาทิตย์ชยางกูร  กันภัย
 
1. นางสาวขวัญสุดา  ประวะภูโต
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 26 1. นายนภวัฒน์  สืบนุสรณ์
2. นายพงศกร  คำวัง
3. นายพิสิษฐ์  หลิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์  บรรเริงเสนาะ
2. นางเรวดี  ไกรฤกษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชกร  สิมมา
2. เด็กหญิงจิตติมาพร  เผือกยิ้ม
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์  โพธิ์ไซย์
 
1. นางรัชนี  บุญรัมย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 1. นายมาวิน  จันทร์สวัสดิ์
2. นายสัณหวัจน์  จิตตะทัต
3. นางสาวเมธาวี  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางษมากร  บุญยงค์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายซัน  ปุณเปลิน
2. นางสาวธัญธรณ์  งามชาญชัยกุล
3. นายอนิรุฒน์  อรัญสาร
 
1. นายสุทธิพงศ์  อาศิรพจน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐดนัย  สอนเลิศ
2. เด็กชายนพพร  พุทธเจริญ
3. เด็กชายอาทิตย์พิชยางกูร  กันภัย
 
1. นางสาวพอดี  แสไพศาล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 9 1. นายชุติพนธ์  สาระมิตร
2. นางสาวบุษกร  โคสกฤษณ์
3. นางสาวสุพิชญา  สุขเสริม
 
1. นายประเสริฐ  โฆษวิฑิตกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูธเนศ  ประสิทธิ์สิน
2. เด็กชายวทัญญู  สอดศรี
 
1. นายประเสริฐ  โฆษวิฑิตกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิระศักดิ์  คำประวัติ
2. นางสาวสิดาพร  ทองคำปั้น
 
1. นายประเสริฐ  โฆษวิฑิตกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 13.42 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนพรุจ  สุขป้อม
2. เด็กชายปฏิภาณ  แก้วโอภาส
 
1. นางสาวสุชีรา  ใจหวัง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนพดล  แจ้งพลอย
2. เด็กชายมานะ  โชคสิริมงคลกุล
 
1. นางสาวชิดชนก  ทองเดช
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณปภัช  เขียวอ่อน
2. นายธีระวัฒน์   สอนสูญ
3. นายอัครเดช  คำสิทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.4 เงิน 14 1. นายคณิตศร  ชีรานนท์
2. นางสาวอารยา  เร้าเกษตรกรรณ์
 
1. นายเกียรติพงษ์  นุ่มแนบ
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกชมน  จรแก้ว
2. เด็กชายเจษรินทร์  ใจดี
 
1. นายอธินันท์  เพียรดี
2. นางสาวปัทมา  ตันไพบูลย์
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจิรภัทร  ณ ระนอง
2. นายเอกเรืองชัย  ภูพวก
 
1. นางสาวปัทมา  ตันไพบูลย์
2. นางสาวรภัทร  เตชเมธาพงษ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญทอง
 
1. นางสาวปัทมา  ปินตา
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  อาจจะบก
 
1. นายขวัญชัย  สินปรุ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอริชา  จันทร์อร่าม
 
1. นายขวัญชัย  สินปรุ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรวิพล  แสงทรัพย์
 
1. นางสาวปัทมา  ปินตา
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาววนิดา  ชาติรัมย์
 
1. นายขวัญชัย  สินปรุ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายวุฒิภัทร  พุ่มท้วม
 
1. นายภาคภูมิ   เพียรภูมิพงศ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวุฒิภัทร  พุ่มท้วม
 
1. นายภาคภูมิ  เพียรภูมิพงศ์
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชฎาพร  ไพราพ
2. นางสาวธนพรรณ  เทพเกาะ
3. นางสาวนฤมล  ภู่บุบผา
4. นางสาวพรชิตา  พรมบุตร
5. นางสาวพัฒโนทัย  ถุงสุวรรณ
6. นางสาววารุณี  คงนาค
7. นางสาวเพ็ญพิชชา  อิ่มเฮง
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  ปิ่นรุจิรัตน์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 70.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ตระกูลสม
 
1. นางสาวปัทมา  ฮูเซน
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 78.35 เงิน 13 1. นายธีรวัฒน์  เสรีกัญญาพัฒน์
 
1. นางสาวศศิประภา  ศิริสำราญ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73.16 เงิน ชนะเลิศ 1. นายจิรศักดิ์  วงษ์มัย
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์กุล
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตวัฒน์  รัตนจีนะ
 
1. Mr.Namjoon  Min
 
50 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณภัทร   เมธีพินิจ
 
1. นางสาวศศิประภา   ศิริสำราญ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.66 ทอง 5 1. นางสาววณิชยา  โสพรรณา
 
1. Mr.Shen  Zhen
 
52 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 6 1. นางสาวแสงเดือน  หมอนทอง
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์กุล
 
53 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.26 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐาปนี  พึ่งธรรมจิตต์
 
1. Mr.Namjoon  Min
 
54 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  นาวิเศษ
2. นางสาวพัชรี  วงษ์ปัญญา
3. นางสาวพัฒโณทัย  ถุงสุวรรณ
4. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วนอก
5. นายเพชรรัตน์  ประพฤติดี
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์กุล
 
55 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  เกศกาญจน์
2. นายธนะเมศฐ์  ปิติพรหมวงศ์
3. นางสาวธีริศรา  วงษ์งาม
4. นางสาวสหฤทัย  หอมสินธ์
5. นายสุทธิเกียรติ  พิมพ์ประสาร
 
1. Mr.Namjoon  Min
2. นางสาวพิชญาภา  หงษ์ทอง
 
56 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  อะนันต์
2. นางสาวดาราวลี  ดวงเดือน
 
1. Mr.Namjoon  Min
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 4 1. นายธีรวัฒน์  ไชยปอง
2. นายศิริศักดิ์  โตสวาล
3. นายสมบูรณ์  วู
4. นายสรัล  พิพัฒน์รชตกุล
5. นายอาชา  ฤทธิ์เอนก
6. นายอุศเรนย์  ทับทองคำ
 
1. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
2. นายอธินันท์  เพียรดี
3. นางสาวรัตนา  แก้วรักษา
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธนพร  แซ่โล้ว
2. เด็กหญิงมินตรา  ระดาวิริยะกุล
3. เด็กหญิงสริดา  แขวงทนงค์
 
1. นางประพาฬรัตน์  เจริญศิริรุ่งเรือง
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 8 1. นางสาวธีริศรา  วงษ์งาม
2. นายรวิพล  แสงทรัพย์
3. นางสาวสหฤทัย  หอมสินธ์
 
1. นางประพาฬรัตน์  เจริญศิริรุ่งเรือง
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรพิมล   เกตุอินทร์
2. เด็กหญิงศิริพร  หอมเย็นใจ
3. เด็กหญิงเมริกา  พลังเดช
 
1. นางประพาฬรัตน์  เจริญศิริรุ่งเรือง
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เชื้อไทย
2. นายวริทธิ์นันท์  ทิพย์โภชนา
 
1. นางสาวสุภาพร  คำประเสริฐ
2. นางสาววิภาวี  กุศลวงศ์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นายกิตติทัต  มะลิซ้อน
2. นายพงษ์ศิริ  ขุนสวัสดิ์
 
1. นางสาววิภาวี  กุศลวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  คำประเสริฐ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 23 1. นายต่อเพชร  บุญเพชร
2. นายรัฐนันท์  คัมภีรศาสตร์
 
1. นายอัยยรัฐ  กาฬดิษย์
2. นายณัฐภัทร  วิเศษศิริ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรภรณ์  สมจิตร
2. เด็กชายณัฐวัตร  โพธิ์ลังกา
3. เด็กหญิงนาเดีย  สมานเพ็ชร์
 
1. นางสาววัลยา  ทวีสมบูรณ์
 
65 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริสา  ยมรัตน์
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์
 
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาขวัญ  จันทร์แก้ว
 
1. นายบุญยงค์  มีพร้อม
 
67 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศรินทร์  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นายบุญยงค์  มีพร้อม
2. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์