สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจีรารัตน์  นุ่นนาแซง
 
1. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสาริศา  โหมดว่องไว
 
1. นางสาวดุษฎี  เทพนนท์กลาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จำเริญควร
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ตระกูลสม
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหมือนจันทร์
 
1. นางสาวกรกนก  เภสัชชา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกรกมลรัตน์  ประสานศัพท์
2. นายกิตติพงศ์  มหานาม
3. นางสาวพัฒโณทัย  ถุงสุวรรณ
 
1. นางสาวพิมพ์สิริ  สัจจกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายรวิพล  แสงอภัย
2. เด็กชายสหรัฐ  พลังเดช
 
1. นายสุนันท์  รัตนะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวฐาปนี  พึ่งธรรมจิตต์
2. นางสาวเมธาวี  ไทยประสิทธิ์เจริญ
 
1. นายโอภาส  จอมสายศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายมานะ  โชคสิริมงคลกุล
 
1. นางสาวนิภาพร  พงศ์สุธีธรรม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 14 1. นายพชรวิชช์  อนุมอญ
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ปานพิมพ์
2. เด็กหญิงบุษรา  วิเศษการ
3. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์หา
 
1. นายนพดล  นันทศิลป์
2. นางสาวพัฒณียา  ขัติยกุล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธิติพร  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายสุรณัฏฐ์  ทองสีเข้ม
 
1. นางสาวจันทร์นภา  บัวคำ
2. นางสาวสุนันทา  สาระวัน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายต่อเพชร  บุญเพชร
2. นายปัณณทัต  สร้อยทอง
 
1. นางสาวจันทร์นภา  บัวคำ
2. นางสาวสุนันทา  สาระวัน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐกฤษณ์  เบ้าสาลี
 
1. นางสาวสุนันทา  สาระวัน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 21 1. นายณปภัช  เขียวออน
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจันทรจิรา  ประทุมรัตน์
2. เด็กหญิงชลันตา  สมบูรณ์
3. เด็กชายอาทิตย์ชยางกูร  กันภัย
 
1. นางสาวขวัญสุดา  ประวะภูโต
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 26 1. นายนภวัฒน์  สืบนุสรณ์
2. นายพงศกร  คำวัง
3. นายพิสิษฐ์  หลิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์  บรรเริงเสนาะ
2. นางเรวดี  ไกรฤกษ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 13.42 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนพรุจ  สุขป้อม
2. เด็กชายปฏิภาณ  แก้วโอภาส
 
1. นางสาวสุชีรา  ใจหวัง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนพดล  แจ้งพลอย
2. เด็กชายมานะ  โชคสิริมงคลกุล
 
1. นางสาวชิดชนก  ทองเดช
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจิรภัทร  ณ ระนอง
2. นายเอกเรืองชัย  ภูพวก
 
1. นางสาวปัทมา  ตันไพบูลย์
2. นางสาวรภัทร  เตชเมธาพงษ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอริชา  จันทร์อร่าม
 
1. นายขวัญชัย  สินปรุ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาววนิดา  ชาติรัมย์
 
1. นายขวัญชัย  สินปรุ