สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 1. นางสาวปิยวรรณ  หลวงพิทักษ์
 
1. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ทิพย์ลาย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญสนอง
3. เด็กชายธนาธร  มั่นวาที
 
1. นายนพดล  นันทศิลป์
2. นางสาวพัฒณียา  ขัติยกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชกร  สิมมา
2. เด็กหญิงจิตติมาพร  เผือกยิ้ม
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์  โพธิ์ไซย์
 
1. นางรัชนี  บุญรัมย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 1. นายมาวิน  จันทร์สวัสดิ์
2. นายสัณหวัจน์  จิตตะทัต
3. นางสาวเมธาวี  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางษมากร  บุญยงค์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกชมน  จรแก้ว
2. เด็กชายเจษรินทร์  ใจดี
 
1. นายอธินันท์  เพียรดี
2. นางสาวปัทมา  ตันไพบูลย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญทอง
 
1. นางสาวปัทมา  ปินตา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 6 1. นางสาวแสงเดือน  หมอนทอง
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์กุล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธนพร  แซ่โล้ว
2. เด็กหญิงมินตรา  ระดาวิริยะกุล
3. เด็กหญิงสริดา  แขวงทนงค์
 
1. นางประพาฬรัตน์  เจริญศิริรุ่งเรือง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 8 1. นางสาวธีริศรา  วงษ์งาม
2. นายรวิพล  แสงทรัพย์
3. นางสาวสหฤทัย  หอมสินธ์
 
1. นางประพาฬรัตน์  เจริญศิริรุ่งเรือง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นายกิตติทัต  มะลิซ้อน
2. นายพงษ์ศิริ  ขุนสวัสดิ์
 
1. นางสาววิภาวี  กุศลวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  คำประเสริฐ