สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  เนตรนิล
 
1. นายธีระยุทธ  ชินสมบูรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปัณณธร  สร้อยทอง
2. นายศรัณย์  นินศิลา
3. นายศักดิ์ดา   วงศ์ราชา
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
2. นางสาวจันทร์นภา  บัวคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายศิริศักดิ์  โตสวาล
2. นายสรรพากร  มะลินนท์
3. นายสหภพ  เหรียญภูมิกิจ
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
2. นางสาวจันทร์นภา  บัวคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐดนัย  สอนเลิศ
2. เด็กชายนพพร  พุทธเจริญ
3. เด็กชายอาทิตย์พิชยางกูร  กันภัย
 
1. นางสาวพอดี  แสไพศาล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.4 เงิน 14 1. นายคณิตศร  ชีรานนท์
2. นางสาวอารยา  เร้าเกษตรกรรณ์
 
1. นายเกียรติพงษ์  นุ่มแนบ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 70.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ตระกูลสม
 
1. นางสาวปัทมา  ฮูเซน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 78.35 เงิน 13 1. นายธีรวัฒน์  เสรีกัญญาพัฒน์
 
1. นางสาวศศิประภา  ศิริสำราญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73.16 เงิน ชนะเลิศ 1. นายจิรศักดิ์  วงษ์มัย
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์กุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  นาวิเศษ
2. นางสาวพัชรี  วงษ์ปัญญา
3. นางสาวพัฒโณทัย  ถุงสุวรรณ
4. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วนอก
5. นายเพชรรัตน์  ประพฤติดี
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์กุล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 4 1. นายธีรวัฒน์  ไชยปอง
2. นายศิริศักดิ์  โตสวาล
3. นายสมบูรณ์  วู
4. นายสรัล  พิพัฒน์รชตกุล
5. นายอาชา  ฤทธิ์เอนก
6. นายอุศเรนย์  ทับทองคำ
 
1. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
2. นายอธินันท์  เพียรดี
3. นางสาวรัตนา  แก้วรักษา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรพิมล   เกตุอินทร์
2. เด็กหญิงศิริพร  หอมเย็นใจ
3. เด็กหญิงเมริกา  พลังเดช
 
1. นางประพาฬรัตน์  เจริญศิริรุ่งเรือง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เชื้อไทย
2. นายวริทธิ์นันท์  ทิพย์โภชนา
 
1. นางสาวสุภาพร  คำประเสริฐ
2. นางสาววิภาวี  กุศลวงศ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 23 1. นายต่อเพชร  บุญเพชร
2. นายรัฐนันท์  คัมภีรศาสตร์
 
1. นายอัยยรัฐ  กาฬดิษย์
2. นายณัฐภัทร  วิเศษศิริ