สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  โพธิ์ไซย์
 
1. นางสาวสุวรรณี  พจนประพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษกร  โคสกฤษณ์
 
1. นางสุทัศนา  พรหมเวช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 22 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  กว้างกลาง
 
1. นางสาวนิภา  จันผ่อง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวเกศรินทร์  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นางสาวดุษฎี  เทพนนท์กลาง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 9 1. นายชุติพนธ์  สาระมิตร
2. นางสาวบุษกร  โคสกฤษณ์
3. นางสาวสุพิชญา  สุขเสริม
 
1. นายประเสริฐ  โฆษวิฑิตกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูธเนศ  ประสิทธิ์สิน
2. เด็กชายวทัญญู  สอดศรี
 
1. นายประเสริฐ  โฆษวิฑิตกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  อาจจะบก
 
1. นายขวัญชัย  สินปรุ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายวุฒิภัทร  พุ่มท้วม
 
1. นายภาคภูมิ   เพียรภูมิพงศ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตวัฒน์  รัตนจีนะ
 
1. Mr.Namjoon  Min
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.66 ทอง 5 1. นางสาววณิชยา  โสพรรณา
 
1. Mr.Shen  Zhen
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.26 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐาปนี  พึ่งธรรมจิตต์
 
1. Mr.Namjoon  Min
 
12 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  เกศกาญจน์
2. นายธนะเมศฐ์  ปิติพรหมวงศ์
3. นางสาวธีริศรา  วงษ์งาม
4. นางสาวสหฤทัย  หอมสินธ์
5. นายสุทธิเกียรติ  พิมพ์ประสาร
 
1. Mr.Namjoon  Min
2. นางสาวพิชญาภา  หงษ์ทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  อะนันต์
2. นางสาวดาราวลี  ดวงเดือน
 
1. Mr.Namjoon  Min
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรภรณ์  สมจิตร
2. เด็กชายณัฐวัตร  โพธิ์ลังกา
3. เด็กหญิงนาเดีย  สมานเพ็ชร์
 
1. นางสาววัลยา  ทวีสมบูรณ์
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริสา  ยมรัตน์
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาขวัญ  จันทร์แก้ว
 
1. นายบุญยงค์  มีพร้อม
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศรินทร์  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นายบุญยงค์  มีพร้อม
2. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์