สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กชายณัฐนันท์  สาตราคม
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 17 1. นายหิรัญ  เศวตจันฤกษ์
 
1. นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายนนทวรรษ  ทารส
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายปัณณวัฒน์  ศิริมังคโล
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 26 1. เด็กชายอธิวัฒน์  กีรติธนาพิรักษ์
 
1. นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นายณัฐภาส  วรคันธ์
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 1. เด็กชายอุภัยภัทร  ไชยชาติ
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 24 1. นายปฏิญญา  ถนอมบุญ
 
1. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายธนาวัฒน์  วัฒนาศรมศิริ
2. เด็กชายปวเรศ  มาตสิมา
3. เด็กชายเจษฎากร  นิธิสีลตานันท์
 
1. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
2. นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 25 1. นายติณห์  หาญศิริสาธิต
2. นายปภาวิชญ์  โภคามาตย์
3. นายอดิศักดิ์  มีคุณ
 
1. นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต
2. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจิรสิน  กุฎีคง
2. เด็กชายโชคฐิวัฒน์  ญาณชาญวิทย์
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
2. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายลือเดช  ปอสูงเนิน
2. นายวิษุวัต  ประกอบนพเกล้า
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
2. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคเชนทร์  เชิงหอม
 
1. นายสมภพ  วัชฤทธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภวินท์  พิศาลเศรษฐกุล
2. นายศรราม  อ้นสุวรรณ
3. นายศุภวิชญ์  ทองแสง
 
1. นายสมภพ  วัชฤทธิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 14 1. นายปภาวิชญ์  โภคามาตย์
 
1. นายสมภพ  วัชฤทธิ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายกฤชนัท  โชติกะบุกกณะ
2. เด็กชายณัฐนันท์  สาตราคม
3. เด็กชายโกสินทร์  ก้านอินทร์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
2. นายตะวัน  แซ่เฮ้ง
3. นายธีรภัทร  สมบัติวงค์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนภาดล  คิวหา
2. เด็กชายปุณภพ  พวงแก้ว
3. เด็กชายอัครพล  กาลจักร
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นายคณพัฒน์  ใจหลัก
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนเทพ  ศิระสากร
2. นายธีรภัทร  สงวนพวก
3. นายนนทพัทธ์  กล้าขาย
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นายคณพัฒน์  ใจหลัก
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายรวีวัชร  สมบุญญฤทธิ์
2. นายรัชชานนท์  มโนมัธยา
3. นายวิโรจน์  ดีมาก
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นายคณพัฒน์  ใจหลัก
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนภาดล  คิวหา
2. เด็กชายปุณภพ  พวงแก้ว
3. เด็กชายอัครพล  กาลจักร
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นายคณพัฒน์  ใจหลัก
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายธนเทพ  ศิระสากร
2. นายปวีร์  วรรณมาศ
3. นายปัณณวัฒน์  แสงกาคำ
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นายคณพัฒน์  ใจหลัก
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกวินพัทธ์  กำจัดภัย
2. เด็กชายชนพัฒน์  แสงอินทร์
3. เด็กชายณัฐนันท์  สาตราคม
4. เด็กชายนนทวรรษ  ทารส
5. เด็กชายอนุชิต  สุ่มมาตร
 
1. นายสมยศ  วงศ์คูณ
2. นางสาวจิราภรณ์  กำยาน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกันตพัทธ์  บริสุทธิ์ธรรม
2. นายจงรัก  เทียนปรุ
3. นายจอมชัย  มณีน้อย
4. นายธนกร  อริยะปรัชญากุล
5. นายนนทพัทธ์  กล้าขาย
 
1. นางสาวอรชร  เสรีกุล
2. นางสาวนิภา  หวังหิรัญโชติ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง 8 1. เด็กชายเจษฎากร  นิธิสีลตานันท์
 
1. นายสมยศ  วงศ์คูณ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.32 เงิน 17 1. นายภัคพงศ์  แก่นการ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กำยาน
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 25 1. เด็กชายกฤษฏิ์  อภัยนุช
2. เด็กชายกันตพล  รูจีพันธ์
 
1. นางสาวอรชร  เสรีกุล
2. นางสาวนิภา  หวังหิรัญโชติ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 50.6 เข้าร่วม 23 1. นายพัชรพล  สังข์ทอง
2. นายพิทวัส  เหลืองจันทึก
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กำยาน
2. นางสาวนิภา  หวังหิรัญโชติ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจตุพล  อาจทุมมา
2. นายพิทวัส  เหลืองจันทึก
3. นายพิสิฐพงศ์  กล่อมพนัง
4. นายภัคพล  ชินตู้
5. นายสวิตต์  ลิ้มมหาสุคน
6. นายไพรวัลย์  เดชอุดม
 
1. นายํธวัฒชัย  มากุล
2. นายศิลป์ชัย  สมสงวน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณพดนัย  สัญญวิชัย
 
1. นายํธวัฒชัย  มากุล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิษุวัต  ประกอบนพเก้า
 
1. นายํธวัฒชัย  มากุล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิทธานต์  เสนาะจิตต์
 
1. นายํธวัฒชัย  มากุล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปกรณ์  คูคำ
 
1. นายํธวัฒชัย  มากุล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมรรคติณณ์  ประพันธ์
 
1. นายํธวัฒชัย  มากุล
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.02 ทอง 8 1. นายณัฐพล  ศิริวิเทศ
 
1. นางสาวนริศรา  ปิยะรัตน์วนกุล
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 66.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  โรจน์กิรติการ
 
1. นายเจตเจริญ  มาสีสุก
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.98 เงิน 15 1. นายลือเดช  ปอสูงเนิน
 
1. นางสาวนริศรา  ปิยะรัตน์วนกุล
 
38 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอธิโรจน์  กีรติธนาพิรักษ์
 
1. นายเจตเจริญ  มาสีสุก
 
39 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกมลชนก  อัมพรานนท์
2. นายกุญช์ชาญ  วงศ์ประทุม
3. นายนนทกาณต์  เฉลิมไทย
4. นายสรชา  แสงจิตใส
5. นายสหภัทร  หงษ์พิพิธ
 
1. นายเจตเจริญ  มาสีสุก
2. นางสาวนริศรา  ปิยะรัตน์วนกุล
 
40 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐกร  ไวยโสภี
2. นายภูสิทธิ  นิลเนตรบุตร
 
1. นายเจตเจริญ  มาสีสุก
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนวพล  ชิณศรี
2. เด็กชายรัฐศักดิ์  พิลาสุข
 
1. นายกิตติโชค  บัวบุตร
2. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติ์รวี  โรจน์ศิรธนกิจ
2. เด็กชายอรรถชัย  มูลรัตน์
 
1. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
2. นายกิตติโชค  บัวบุตร
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 18 1. เด็กชายอนุชิต  สุ่มมาตร
2. เด็กชายเจตพัฒน์  โชติชัยพล
 
1. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
2. นายกิตติโชค  บัวบุตร
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจงรัก  เทียนปรุ
2. นายสุรชัย  โสภูงา
 
1. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
2. นายกิตติโชค  บัวบุตร