สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายนนทวรรษ  ทารส
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นายณัฐภาส  วรคันธ์
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายธนาวัฒน์  วัฒนาศรมศิริ
2. เด็กชายปวเรศ  มาตสิมา
3. เด็กชายเจษฎากร  นิธิสีลตานันท์
 
1. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
2. นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 25 1. นายติณห์  หาญศิริสาธิต
2. นายปภาวิชญ์  โภคามาตย์
3. นายอดิศักดิ์  มีคุณ
 
1. นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต
2. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจิรสิน  กุฎีคง
2. เด็กชายโชคฐิวัฒน์  ญาณชาญวิทย์
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
2. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายลือเดช  ปอสูงเนิน
2. นายวิษุวัต  ประกอบนพเกล้า
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
2. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 14 1. นายปภาวิชญ์  โภคามาตย์
 
1. นายสมภพ  วัชฤทธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายกฤชนัท  โชติกะบุกกณะ
2. เด็กชายณัฐนันท์  สาตราคม
3. เด็กชายโกสินทร์  ก้านอินทร์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 50.6 เข้าร่วม 23 1. นายพัชรพล  สังข์ทอง
2. นายพิทวัส  เหลืองจันทึก
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กำยาน
2. นางสาวนิภา  หวังหิรัญโชติ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐกร  ไวยโสภี
2. นายภูสิทธิ  นิลเนตรบุตร
 
1. นายเจตเจริญ  มาสีสุก