สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กชายณัฐนันท์  สาตราคม
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 17 1. นายหิรัญ  เศวตจันฤกษ์
 
1. นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 1. เด็กชายอุภัยภัทร  ไชยชาติ
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 66.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  โรจน์กิรติการ
 
1. นายเจตเจริญ  มาสีสุก