สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายปัณณวัฒน์  ศิริมังคโล
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 26 1. เด็กชายอธิวัฒน์  กีรติธนาพิรักษ์
 
1. นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 24 1. นายปฏิญญา  ถนอมบุญ
 
1. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนภาดล  คิวหา
2. เด็กชายปุณภพ  พวงแก้ว
3. เด็กชายอัครพล  กาลจักร
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นายคณพัฒน์  ใจหลัก
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายรวีวัชร  สมบุญญฤทธิ์
2. นายรัชชานนท์  มโนมัธยา
3. นายวิโรจน์  ดีมาก
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นายคณพัฒน์  ใจหลัก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.32 เงิน 17 1. นายภัคพงศ์  แก่นการ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กำยาน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 25 1. เด็กชายกฤษฏิ์  อภัยนุช
2. เด็กชายกันตพล  รูจีพันธ์
 
1. นางสาวอรชร  เสรีกุล
2. นางสาวนิภา  หวังหิรัญโชติ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.98 เงิน 15 1. นายลือเดช  ปอสูงเนิน
 
1. นางสาวนริศรา  ปิยะรัตน์วนกุล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติ์รวี  โรจน์ศิรธนกิจ
2. เด็กชายอรรถชัย  มูลรัตน์
 
1. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
2. นายกิตติโชค  บัวบุตร
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 18 1. เด็กชายอนุชิต  สุ่มมาตร
2. เด็กชายเจตพัฒน์  โชติชัยพล
 
1. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
2. นายกิตติโชค  บัวบุตร