สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
2. นายตะวัน  แซ่เฮ้ง
3. นายธีรภัทร  สมบัติวงค์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนเทพ  ศิระสากร
2. นายธีรภัทร  สงวนพวก
3. นายนนทพัทธ์  กล้าขาย
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นายคณพัฒน์  ใจหลัก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนภาดล  คิวหา
2. เด็กชายปุณภพ  พวงแก้ว
3. เด็กชายอัครพล  กาลจักร
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นายคณพัฒน์  ใจหลัก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายธนเทพ  ศิระสากร
2. นายปวีร์  วรรณมาศ
3. นายปัณณวัฒน์  แสงกาคำ
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นายคณพัฒน์  ใจหลัก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง 8 1. เด็กชายเจษฎากร  นิธิสีลตานันท์
 
1. นายสมยศ  วงศ์คูณ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.02 ทอง 8 1. นายณัฐพล  ศิริวิเทศ
 
1. นางสาวนริศรา  ปิยะรัตน์วนกุล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอธิโรจน์  กีรติธนาพิรักษ์
 
1. นายเจตเจริญ  มาสีสุก