สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงศวิตา  วศินปัทมาชาติ
 
1. นายภานุพงศ์  ใจเยือกเย็น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวพรพรรษา  นุ่มกลิ่น
 
1. นายจักรภพ  เมืองสุวรรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกุลวุธ  มากกมลธรรม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ลีลาวัฒพาณิชย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 1. นางสาวธนัญญา  ทับทิมเทศ
 
1. นางพิมพา  ศิริวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชญาดา  วิวัฒนากุล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  พูลมา
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  วันศร
2. นางสาวสุพัตรา  อาจะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชัญญา  จันสุริยวงศ์
2. นางสาวทิตฐิตา  ยุทธศาสตร์
 
1. นางพิมพา  ศิริวงศ์
2. นายจักรภพ  เมืองสุวรรณ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนคินทร์   ดอนไฟ
 
1. นางกชกร  ศรีสุวรรณ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23.5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธนาภรณ์  อภิธนาคุณ
 
1. นางกชกร  ศรีสุวรรณ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญพร  ทวยเจริญ
2. นางสาวสรณ์สิริ  ขัณฑะวีระมงคล
3. นางสาวสาธิมา  พัฒนกิตติพงศ์
 
1. Mr.Roderick  Santos Maglapuz
2. นายวีรภาส  บุญทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายกุลวุธ  มากกมลธรรม
2. เด็กหญิงจิรัชญา  จงคงคา
3. เด็กชายอินทวัฒน์  อินกุมพา
 
1. Mr.Romievic  Resultay
2. นางสาวแก้ว  สกุลเสริมไกรศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีโรจน์นพคุณ
2. เด็กชายภูริต  ไวยวุฒิ
 
1. นายสิทธิเจตน์  กิตติพงศ์โภคิน
2. นางกชกร  ศรีสุวรรณ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชวภณ  เย็นสบาย
2. นางสาวสุธากมล  ฐิตยานันท์
 
1. นายสิทธิเจตน์  กิตติพงศ์โภคิน
2. นางกชกร  ศรีสุวรรณ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ลั้วสมบูรณ์
 
1. นางกชกร  ศรีสุวรรณ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 7 1. นายณัชพล  ตันธนสุทธิวงศ์
 
1. นางกชกร  ศรีสุวรรณ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชญานันท์  อนุเอกจิตร
2. เด็กหญิงฑิตยา  เจริญทัศน์
3. เด็กหญิงปานชีวา  ภู่ชยพล
 
1. นางสาวปทิตตา  เปลี่ยนประเสริฐ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 12 1. นางสาวชญานิศ  ติ่งต้อย
2. นางสาวพัชรีวรรณ  อุดมเวชสกุล
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  อภิจิตรานนท์
 
1. นายสมโภช  พ่วงเจริญ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นายธนวัฒน์  เดชกิต
2. นายสิรวิชญ์  สุขวัฒนาวิทย์
3. นางสาวสุมารินี  เรืองวงษ์
 
1. นางสาวมณิวรา  กฤดากร ณ อยุธยา
2. นางสาวปทิตตา  เปลี่ยนประเสริฐ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา   ไทยยานันท์
2. เด็กชายธัญวิชญ์   ธรรมจรัส
3. เด็กชายพงศธร  กองตองกาย
4. เด็กชายสิทธา   หาญวิชิตชัย
5. เด็กชายเดชดนัย  มีคุณสุด
 
1. นางสาวมาลัย  เกื้อกิจ
2. นางสาวอรสา   สิงห์วงษา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิดาภา   เขมทโรนนท์
2. นางสาวจิรภิญญา   สรรพเจริญ
3. นางสาวนภิสา  ศรีเงิน
4. นางสาวศศิกานต์   วรรณรัตน์
5. นางสาวสุจิตรา   มั่นจิต
 
1. นางสาวมาลัย  เกื้อกิจ
2. นางสาวอรสา   สิงห์วงษา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผาสีดา
2. นางสาวชุติรัตน์  ฉ่ำชื่น
3. เด็กหญิงณกุลกานต์  เหล็กเพ็ชร
4. เด็กหญิงธนิสร   เหรียญทอง
5. เด็กหญิงนนทพร  พูลกสิศรี
6. เด็กหญิงนันท์นลิน  มธุรส
7. เด็กหญิงปณาลี  แนบสนิทวงศ์
8. เด็กหญิงปริยากร  เหรียญทอง
9. เด็กหญิงปรียา  อบอุ่น
10. เด็กหญิงภัทรลดา   เทพวัลย์
11. เด็กหญิงศศิวิมล  โมกขกุล
12. เด็กหญิงสาริศา   ภพนรภาคย์
13. เด็กหญิงอรภาณี   จรุงลาภผล
14. นางสาวอารียา  ศรีสันต์
15. เด็กหญิงเบญญาภา   ค้ากำไร
16. นางสาวใจรักษ์  คำนูณวัฒน์
 
1. นางสาวพัสส์ฐภรณ์  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรีพร  แจ้งสว่าง
3. นางสาวอรสา  สิงห์วงษา
4. นางสาวมาลัย  เกื้อกิจ
5. นายฉัตรชัย  พลอยสีไพร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  รอดงาม
2. นางสาวทานตะวัน  เสาวคนธ์
3. นายธนภัทร  สุรินทร์รัฐ
4. นางสาวธวัลรัตน์  ยอดอิสราเกษ
5. นางสาวธารวิมล  แจ้งความดี
6. นายนนพัทธ์  คู่ตระกูล
7. นางสาวปิยาพัชร  สาหร่าย
8. เด็กหญิงศวิตา  ขจรพจน์
9. เด็กหญิงศิริขวัญ  มั่นถาวรวงศ์
10. เด็กหญิงอริสา  พรหมพันธกรณ์
 
1. นางสาวพัสส์ฐภรณ์  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรีพร  แจ้งสวา่ง
3. นางสาวอรสา  สิงห์วงษา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิน  กาญจนวัฒน์
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญญินท์  ลุจินตานนท์
 
1. นายพงษ์พิสทุธิ์  รัตนวิเชียร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปะราลี  เลขาลาวัณย์
 
1. นายพงษ์พิสทุธิ์  รัตนวิเชียร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวปณิตา  สิริวิศิฎฐกุล
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. นางสาวลภัสดาพร  รักจุฬา
 
1. นายพงษ์พิสทุธิ์  รัตนวิเชียร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวเบญจวรรณ  พงษ์หญิง
 
1. นายพงษ์พิสทุธิ์  รัตนวิเชียร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิชยุตม์  สิมะโรจน์
 
1. นายพงษ์พิสทุธิ์  รัตนวิเชียร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวพิมพ์นรี  ศิริวิภานันท์
 
1. นายพงษ์พิสทุธิ์  รัตนวิเชียร
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วหร่าย
2. เด็กหญิงรมิดา  ตานแต่ง
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
2. นายพงษ์พิสทุธิ์  รัตนวิเชียร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตวงสินทวีกุล
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาวสิริรัชต์  เลขาลาวัณย์
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ธนากรโกศล
2. เด็กชายศตภิษัช  ตั้งปฎิการ
3. เด็กชายสิริวิชญ์  กันศิริ
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
2. นายพงษ์พิสทุธิ์  รัตนวิเชียร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทานตะวัน  เสาวคนธ์
2. นางสาวธิรดา  เอกพิพัฒนา
3. นางสาวสุกัลยา  ลัมภเวส
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
2. นายพงษ์พิสทุธิ์  รัตนวิเชียร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกร  ธิติประเสริฐ
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายกานต์  ธิติประเสริฐ
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ธิติประเสริฐ
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจวรรณ  พงษ์หญิง
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 61.66 ทองแดง 4 1. นายธนภัทร  สุรินทร์รัฐ
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
2. เด็กชายชยากร  พัฒนากุล
3. เด็กชายดนุนันท์  ลบล้ำเลิศ
4. เด็กหญิงดาริน  เจอร์บี้
5. เด็กหญิงภคมนต์  บรรเลงจิต
6. เด็กหญิงสุพิชชา  โอนฉะเอก
 
1. นายรุวีโรจน์  มีคุณ
2. นางสาวลักขณา  เพิ่มกุศล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติรัช  ว่องธวัชชัย
2. นายภัทรพล  พลเยี่ยม
3. นายวรท  ม่วงสวย
4. นางสาวสายรุ้ง  จุลเสวก
5. นายอนุรักษ์  เขียวมีส่วน
 
1. นางสาวลักขณา  เพิ่มกุศล
2. นายรุวีโรจน์  มีคุณ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดลพร  ศัลยวุฒิ
 
1. นายรุวีโรจน์  มีคุณ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภัทรพล  พลเยี่ยม
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงดาริน  เจอร์บี้
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดลพร  ศัลยวุฒิ
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภัทรพล  พลเยี่ยม
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรสุวรรณ
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรกานต์  ศรีสุวรรณภพ
 
1. นายนายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธงณัฐ  สิทธิเกษร
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทวีปัญญาภรณ์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวดลพร  ศัลยวุฒิ
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิติรัตน์  นลินวรสิทธิ์
2. นายณภัทร  กลีบบัว
3. นายณัฐภัทร  กลีบบัว
4. เด็กชายดนุนันท์  ลบล้ำเลิศ
5. นางสาวปิยะฉัตร  แก้วแก้ว
6. นางสาวมีนา  มัศโอดี
7. เด็กหญิงรุจิรา  พรใจหาญ
8. นายศิระกร  คำมอญ
9. นางสาวอรณิชา  เขียนดี
10. เด็กชายอัครภัทร  วุฒิสาธิต
 
1. นางสาวลักขณา  เพิ่มกุศล
2. นายรุวีโรจน์  มีคุณ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพลอยมาดา  เหล่าสมาธิกุล
 
1. นางสาวพัชรี  มานิตวิรุฬห์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.67 เงิน 5 1. นายปภาวิน  ธรนิศตระกูล
 
1. นายวิทวัส  จิตต์ไมตรี
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชานาถ  บุญเลิศ
 
1. นางสาวElodie  Gardes
 
58 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูริช  พงษ์แพทย์
 
1. MissElodie  Gardes
 
59 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทานตะวัน  เสาวคนธ์
2. เด็กหญิงพรทิพา  ทวีสุข
3. เด็กหญิงพิมมาดา  ครองภิญโญ
4. นางสาวมัสลิณ  ทับสุข
5. เด็กชายเสกมา  บัวขาว
 
1. นางสุรัชนี  ขัตติยะสุวงศ์
2. MissElodie  Gardes
 
60 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 -1 -   1. MissElodie   Gardes
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัฐรินทร์  สุวรรณเปิ้น
2. เด็กชายนิปุน  รุ่งเรืองด้วยบุญ
 
1. นายสถิตย์  กังวานณรงค์กุล
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายธนัช  ธรนิศตระกูล
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  นาคเสน
 
1. นางพิสมัย  มิ่งเมือง
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวญาณานนท์  บุญเพ็ง
2. นางสาวสิริยากร  วงษ์ขวัญ
 
1. นายสานุ  ก้านอินทร์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายฐานวัฒน์  กาญจนภูมิ
2. เด็กชายภูมิภัทร์  เจริญภักดี
 
1. นายปิยพัชร  แจ่มจรัสรัตนา
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.67 เงิน 13 1. เด็กชายตะวัน  เกรียงไกรวณิช
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ลั้วสมบูรณ์
 
1. นายสถิตย์  กังวานณรงค์กุล
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74.67 เงิน 10 1. นายกนทิต  เจียมทรัพย์สิน
2. นางสาวกุลภัสสร์  องค์กาญจนา
 
1. นายปิยพัชร  แจ่มจรัสรัตนา
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 8 1. นายปาฏีห์  สะวิคามิน
2. นายวิสาข์  พ่วงพิพัฒน์
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 11 1. นายทรรศน  จิตปัญโยยศ
2. นางสาวรสกร  จิตปัญโยยศ
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณพวุฒิ  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กชายตะวัน  เกรียงไกรวณิช
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ลั้วสมบูรณ์
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกานต์  บุตรประดิษฐ์
2. เด็กชายธนัช  ธรนิศตระกูล
3. เด็กชายเกริกเกียรติ  นาคเสน
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวญาณานนท์  บุญเพ็ญ
2. นางสาวภัทรวดี  เสือกะ
3. นางสาวสิริยากร  วงษ์ขวัญ
 
1. นายสานุ  ก้านอินทร์
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ชูแสง
2. เด็กหญิงปารัชนิช  พัฒน์กูร
3. เด็กหญิงพรรณสิริ  ขัณฑวีระมงคล
4. เด็กหญิงมนัสชยา  วิวัฒนพน
5. เด็กหญิงมัลลิกา  เลิศวิชโย
6. เด็กหญิงเกลลิน  คำพระทิก
 
1. นายเสกสรรค์  ยาพิกุล
2. นายพงษ์พัฒน์  อุปรา
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  ธัญญาหาร
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไทยผดุงพานิช
3. เด็กชายศรัณ  หมีสมุทร
 
1. นางพิสมัย  มิ่งเมือง
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายณพวิทย์  สาทิตานนท์
2. เด็กชายธนดร  ขุมทรัพย์
3. เด็กหญิงเฌอมาศ  ชลธิชานันทน์
 
1. นางสาวสุพรรณดา  แสนบุญ
2. นางสาวเหมสุดา  คุมโสระ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ลิมปยารยะ
2. เด็กหญิงสาธิมา  ภานุไพศาล
3. เด็กหญิงอภิญญา  สายวุฒินนท์
 
1. นายเสกสรรค์  ยาพิกุล
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงการต์ธีรา  ตวงสินทวีกุล
2. เด็กหญิงฐานิดา  รัตนเกษตร
3. เด็กหญิงธัญกมล  แก้วรอด
 
1. นางนฤมล  แดงสอน
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.67 ทอง 4 1. นางสาวกานต์พิชสา  จันทอาด
2. นางสาวชนากานต์  นิยมเจริญสุข
3. นางสาวปณิตา   สิริวิศิฏฐกุล
 
1. นางนฤมล  แดงสอน