สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกุลวุธ  มากกมลธรรม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ลีลาวัฒพาณิชย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชญาดา  วิวัฒนากุล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  พูลมา
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  วันศร
2. นางสาวสุพัตรา  อาจะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชัญญา  จันสุริยวงศ์
2. นางสาวทิตฐิตา  ยุทธศาสตร์
 
1. นางพิมพา  ศิริวงศ์
2. นายจักรภพ  เมืองสุวรรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนคินทร์   ดอนไฟ
 
1. นางกชกร  ศรีสุวรรณ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23.5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธนาภรณ์  อภิธนาคุณ
 
1. นางกชกร  ศรีสุวรรณ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ลั้วสมบูรณ์
 
1. นางกชกร  ศรีสุวรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 7 1. นายณัชพล  ตันธนสุทธิวงศ์
 
1. นางกชกร  ศรีสุวรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชญานันท์  อนุเอกจิตร
2. เด็กหญิงฑิตยา  เจริญทัศน์
3. เด็กหญิงปานชีวา  ภู่ชยพล
 
1. นางสาวปทิตตา  เปลี่ยนประเสริฐ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 12 1. นางสาวชญานิศ  ติ่งต้อย
2. นางสาวพัชรีวรรณ  อุดมเวชสกุล
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  อภิจิตรานนท์
 
1. นายสมโภช  พ่วงเจริญ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายฐานวัฒน์  กาญจนภูมิ
2. เด็กชายภูมิภัทร์  เจริญภักดี
 
1. นายปิยพัชร  แจ่มจรัสรัตนา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 8 1. นายปาฏีห์  สะวิคามิน
2. นายวิสาข์  พ่วงพิพัฒน์
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน