สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายกุลวุธ  มากกมลธรรม
2. เด็กหญิงจิรัชญา  จงคงคา
3. เด็กชายอินทวัฒน์  อินกุมพา
 
1. Mr.Romievic  Resultay
2. นางสาวแก้ว  สกุลเสริมไกรศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นายธนวัฒน์  เดชกิต
2. นายสิรวิชญ์  สุขวัฒนาวิทย์
3. นางสาวสุมารินี  เรืองวงษ์
 
1. นางสาวมณิวรา  กฤดากร ณ อยุธยา
2. นางสาวปทิตตา  เปลี่ยนประเสริฐ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวดลพร  ศัลยวุฒิ
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.67 เงิน 5 1. นายปภาวิน  ธรนิศตระกูล
 
1. นายวิทวัส  จิตต์ไมตรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายธนัช  ธรนิศตระกูล
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  นาคเสน
 
1. นางพิสมัย  มิ่งเมือง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.67 เงิน 13 1. เด็กชายตะวัน  เกรียงไกรวณิช
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ลั้วสมบูรณ์
 
1. นายสถิตย์  กังวานณรงค์กุล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74.67 เงิน 10 1. นายกนทิต  เจียมทรัพย์สิน
2. นางสาวกุลภัสสร์  องค์กาญจนา
 
1. นายปิยพัชร  แจ่มจรัสรัตนา
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกานต์  บุตรประดิษฐ์
2. เด็กชายธนัช  ธรนิศตระกูล
3. เด็กชายเกริกเกียรติ  นาคเสน
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ลิมปยารยะ
2. เด็กหญิงสาธิมา  ภานุไพศาล
3. เด็กหญิงอภิญญา  สายวุฒินนท์
 
1. นายเสกสรรค์  ยาพิกุล