สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกฤตยชญ์  เจนกฤติยา
2. เด็กหญิงวริษฐา  สุขรอด
3. เด็กหญิงอรกัญญา  ถวัลย์วีนัสพันธ์
 
1. นายอติกันต์  ภูดีทิพย์
2. นางสาวธัญยธรณ์  อริยวิรวัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจิณณพัต  จุลกะ
2. นายปิยากร  ชัยโอฬาร
3. นายพันธรักษ์  แย้มจันทร์
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทองพิลา
2. นางสาวสุชาดา  ตั้งสมบัติไพบูลย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สุจริต
2. เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามสงวนตระกูล
3. เด็กหญิงภรภัทร  น้อยปั่น
 
1. นายกรวุฒิ  วิทยดลชัย
2. นางสาวสุกัญญา  ขันอาษา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายรังสิมา  ฉายสุริยะ
2. นายสุทัศน์  นาคสง่า
3. นายโชติธนินท์  ลิขิตรัตนาพัชร์
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทองพิลา
2. นายสุธา  บกหมื่นไวย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัชชาญ  จิราสุราดิษ
2. นายธัชชานนท์  คันทะมูล
3. นายเจษฎากร  เจียมจิตต์
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทองพิลา
2. นางสาวธัญยธรณ์  อริยวิรวัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 5 1. เด็กชายคชานนท์  วงษ์กล่อม
2. เด็กชายธนพร  ยิ้มประสิทธิ์
3. เด็กชายฤทธิพร  ธรรมวัติ
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  อริยวิรวัฒน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 13 1. นายกฤษฏา  ประสมทรัพย์
2. นายธงชัย  ลายโถ
3. นางสาวเพ็ชรพลอย  หงษ์ประชา
 
1. นางสาววิจิตรา  สีแดงก่ำ
2. นางสาวคุณีกร  ศรีประดู่
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญ์ปภัส  วีรสุถิระนาวิน
2. นายวุฒิรัฐ  อ้นทิพย์
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  อริยวิรวัฒน์
2. นายอติกันต์  ภูดีทิพย์