สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายหาญชัย  อมตชัย
 
1. นางสุมาลี  เกื้อกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 1. นางสาวกันตนา  ชัยดี
 
1. นางสุมาลี  เกื้อกูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายภูบดี  นิลหว่าง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  โล่ห์วัฒนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 20 1. นางสาวกมลชนก  ปุนคำ
 
1. นางสาวสิริวรรณ  โล่ห์วัฒนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัลยา  พลสิม
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวอทิตยา  พรหมประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตติยา  จับประยงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงอารียา  เสาร์มั่น
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 13 1. นางสาวจิราภรณ์  ทองเบ้า
 
1. นางสาววราภรณ์  พัววิมล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรกมล  ทองสุข
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไกรสมเลิศ
3. เด็กหญิงวริษฐา  สุขรอด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนราพร  หนูเผือก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 14 1. นายรัชนาถ  ฉิมเฉลิม
2. นางสาวอรทัย  ยันต์มงคล
3. นางสาวเจกิตาน์  บุญทับ
 
1. นางศินีนาฏ  น้อยเกิด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธนาภา  สุขปุ๊ด
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มงคล
 
1. นางวราภรณ์  ทองประสม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวการะเกตุ  แจ่มประแดง
2. นางสาวทรัพย์ดา  ทิพยหิรัญนิธิ
 
1. นางศินีนาฏ  น้อยเกิด
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกฤตยชญ์  เจนกฤติยา
2. เด็กหญิงวริษฐา  สุขรอด
3. เด็กหญิงอรกัญญา  ถวัลย์วีนัสพันธ์
 
1. นายอติกันต์  ภูดีทิพย์
2. นางสาวธัญยธรณ์  อริยวิรวัฒน์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจิณณพัต  จุลกะ
2. นายปิยากร  ชัยโอฬาร
3. นายพันธรักษ์  แย้มจันทร์
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทองพิลา
2. นางสาวสุชาดา  ตั้งสมบัติไพบูลย์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สุจริต
2. เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามสงวนตระกูล
3. เด็กหญิงภรภัทร  น้อยปั่น
 
1. นายกรวุฒิ  วิทยดลชัย
2. นางสาวสุกัญญา  ขันอาษา
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายรังสิมา  ฉายสุริยะ
2. นายสุทัศน์  นาคสง่า
3. นายโชติธนินท์  ลิขิตรัตนาพัชร์
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทองพิลา
2. นายสุธา  บกหมื่นไวย
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัชชาญ  จิราสุราดิษ
2. นายธัชชานนท์  คันทะมูล
3. นายเจษฎากร  เจียมจิตต์
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทองพิลา
2. นางสาวธัญยธรณ์  อริยวิรวัฒน์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 5 1. เด็กชายคชานนท์  วงษ์กล่อม
2. เด็กชายธนพร  ยิ้มประสิทธิ์
3. เด็กชายฤทธิพร  ธรรมวัติ
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  อริยวิรวัฒน์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 13 1. นายกฤษฏา  ประสมทรัพย์
2. นายธงชัย  ลายโถ
3. นางสาวเพ็ชรพลอย  หงษ์ประชา
 
1. นางสาววิจิตรา  สีแดงก่ำ
2. นางสาวคุณีกร  ศรีประดู่
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญ์ปภัส  วีรสุถิระนาวิน
2. นายวุฒิรัฐ  อ้นทิพย์
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  อริยวิรวัฒน์
2. นายอติกันต์  ภูดีทิพย์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  ปาโผ
2. เด็กหญิงณชนก  ชุ่มชิต
3. เด็กหญิงปฐมพร  สงศรี
4. เด็กชายภาคภูมิ  บุญเรือน
5. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สุจนากอบกุล
 
1. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
2. นางสาวอมราวรรณ  แสงนิล
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนา  ปิ่นแก้ว
2. นายธนายุทธ  ใจจอมกุล
3. นายรังสิมา  ฉายสุริยะ
4. นายเจษฎากร  เจียมจิตต์
5. นายโชติธนินทร์  ลิขิตรัตนาพัชร์
 
1. นายร่มเกล้า  ช้างน้อย
2. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคชเวทย์  ภูมิดล
2. นางสาวณัฐภรณ์  ลามมะ
3. นายณัฐสิทธิ์  กบทอง
4. นายสหรัฐ  อินกา
5. นายเสรี  สมชอบ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  จาบจันทึก
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยโวหาร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาพร  วัฒนศรี
2. นางสาววีรยา  ชัยวัฒน์
3. นางสาวสิริพร  จงจอหอ
4. นายสิริวัฒน์  จันทร์ธิมา
5. นายเจษฎากร  เจียมจิตต์
 
1. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
2. นางสาวน้ำฝน  สุดสำราญ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญ์ปภัส  วีระสุถิระนาวิน
2. นางสาวกุลสตรี  มินิล
3. นางสาวชนัญชิดา  ยอดอานนท์
4. นางสาวณัฐกฤตา  พงษ์วิถี
5. นางสาวณัฐธยาน์  อาชวพิสิฐ
6. นายณัฐพงษ์  จะหม่อ
7. นายธนกฤต  ฟักไพโรจน์
8. นางสาวธัญดา  ธรรมธวัชชัย
9. นายนนทนันท์  ศรีพยอม
10. นางสาวนฤมล  บุญสิงห์
11. นางสาวนัทธมน  คูณดอน
12. นางสาวภัทราภรณ์  เดชทะสร
13. นายวงศธร  นวลอินทร์
14. นางสาววนารี  ดอกคำ
15. นายวรพล  สิทธิจินดา
16. นางสาววิรากานต์  อินตา
17. นายวุฒิรัฐ  อ้นทิพย์
18. นายสุเมธ  สุวรรณชาตรี
19. นางสาวอารียา  เกษรา
20. นางสาวอารีรัตน์  แซ่เตียว
 
1. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
2. นางนัจภัค  พุทธโคตร
3. นายชัยกมล  สีแก้วน้ำใส
4. นางสาวธารทิพย์  สุบรรณประเสริฐ
5. นางสาวน้ำฝน  สุดสำราญ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงชัชฎาภร  ฉัยยา
 
1. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง 4 1. นายสินศรทอง  โสลี
 
1. นายร่มเกล้า  ช้างน้อย
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร  พัชรชวลิต
2. เด็กหญิงภาวิไล  เจริญศรี
 
1. นางนัจภัค  พุทธโคตร
2. นางสาวธารทิพย์  สุบรรณประเสริฐ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรพิชชา  งามดี
2. นายสุเมธ  สุวรรณชาตรี
 
1. นางนัจภัค  พุทธโคตร
2. นางสาวธารทิพย์  สุบรรณประเสริฐ
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีโคตร
2. เด็กชายศุภิฏพงษ์  สุวรรณเนตร
 
1. นางเสาวนีย์  มัชฌประมาณกุล
2. นางสาวสุพัชรกวิน  ด้วงสม
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกมลชนก  บวรกิจธำรง
2. นางสาววีรยา  ชัยวัฒน์
 
1. นางเสาวนีย์  มัชฌประมาณกุล
2. นางสาวสุพัชรกวิน  ด้วงสม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุภาสินี  พุ่มเชื้อ
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นายชาญวิทย์  ฉันวงษ์งาม
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอภิญญา  ภารจรัส
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวพาฝัน   จันทเดช
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอนันต์  วิชชุวาณิชย์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรดา  สิทธิจินดา
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ภิญโญ
2. เด็กหญิงญาธิการ  หนองขุ่นสาร
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
2. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 24 1. นางสาวอมลวรรณ  ธไนยศวรรย์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงญาณภา  วรธงชัย
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 8 1. นายพรรษรัฐ  โชติกเดชาณรงค์
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81.33 ทอง 7 1. นายปฏิภาณ  สุกุมลจันทร์
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริษฐา  สุขรอด
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทวดี  เวรุวณาลักษณ์
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 41.67 เข้าร่วม 9 1. นายอารียะ  เจริญธรรม
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุษประทุม
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วดำ
2. เด็กหญิงปาราณีย์  ทรัพย์เย็น
3. เด็กชายวรภาส  มัชฌประมาณกุล
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนเนียม
5. เด็กหญิงอรทัย  เสือนิล
6. เด็กหญิงอารียา  เสาร์มั่น
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
2. นายณัฏฐ์  บัวลา
3. นายสมศักดิ์  เอี่ยมแทน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  ปิดกันภัย
2. นายธนายุทธ  ใจจอมกุล
3. นายธวัชชัย  สุดสวาสดิ์
4. นายวิชาน  สมบูรณ์นาวิน
5. นายศิวะนนท์  ดาดวง
6. นายสุรภาพ  ประยูรหาญ
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
2. นายณัฏฐ์  บัวลา
3. นายสมศักดิ์  เอี่ยมแทน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญมี  อังตระกูลพิพัฒน์
 
1. นายณัฏฐ์  บัวลา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สุจนากอบกุล
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
 
1. นายณัฏฐ์  บัวลา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายบุญมี  อังตระกูลพิพัฒน์
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิตติยา  จันท่าม่วง
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายบุญมี  อังตระกูลพิพัฒน์
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สุจนากอบกุล
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชกร  พรมสุรินทร์
2. นางสาวจิราพรรณ  พึ่งอ้น
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
4. นางสาวณัฐชยา  สุวรรณจินดา
5. นางสาวทิพย์วรา  ใจกว้าง
6. นางสาวธนัชพร  สันธิสิริ
7. นางสาวนันท์นภัส  อินกา
8. นางสาวบัณฑิตา  สายเครือบุญ
9. นางสาวพิมพร  สุทธิบุตร
10. นางสาวสุประวีณ์  จีนสุทธิ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
2. นายสมศักดิ์  เอี่ยมแทน
3. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 78.69 เงิน 14 1. นายเปรม  ทะยุปัน
 
1. นางสาวกันตพัฒน์  มาตรา
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายโจ้  กัสปะ
 
1. นางสาวโชติมา  แก่นคำ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 57.65 เข้าร่วม 13 1. นางสาวพิริยากร  เพิ่มพูน
 
1. Mr.ZHONG   RUNWEN
 
61 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.67 ทองแดง 5 1. นางสาวจันทร์ตรี  โวหารดี
2. นายทิวัตถ์  สุภาพร
3. นางสาวศศินา  สิราทวีหิรัญกุล
4. นางสาวสุพิชฌาย์  แข็งเขตต์การ
5. นายสุภัทร  พุ่มไสว
 
1. นางกฤศวรรณ  จารุเศรษฐการ
2. นางสาวโชติมา  แก่นคำ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ลอยเลือน
2. เด็กหญิงวธูสิริ  วิมลจันทร์
3. เด็กหญิงเอมอร  บุญวาสนา
 
1. นางสาววรินทร์  อู่อรุณ
2. นางสาวปณัฐดา  โตประเสริฐ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 10 1. นางสาวจันทร์ตรี  โวหารดี
2. นางสาวชยตา  คล้ายแย้มชม
3. นางสาวชลทิพย์  ภูธรมิตร
 
1. นางสาววรินทร์  อู่อรุณ
2. นางสาวปณัฐดา  โตประเสริฐ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาสิณี  พุ่มเชื้อ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ภารจรัส
 
1. นายเจษฎา  กลิ่นสุบรรณ
2. นางสาววนิตรา  อยู่ยงค์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นายกิติพงศ์  แซ่จาง
2. นางสาวพิณศร  ปิยะตระภูมิ
 
1. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน
2. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายทักษิณ  อำพิน
2. เด็กหญิงรุฬิญา  วิศิษฎ์ปัญญา
 
1. นายเจษฎา  กลิ่นสุบรรณ
2. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 20 1. นายกฤษฎา  นันทวัตร
2. นายพลวัฒน์  ฤทธิ์เดช
 
1. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
2. นางทักษอร  อาษาพันธ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง 10 1. นางสาวพาฝัน  จันทเดช
2. นายพีรวิชญ์  อุดมศักดิ์สะนะเขต
 
1. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน
2. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.4 ทอง 10 1. นางสาวกรกนก  กันไพเราะห์
2. นายธนกฤต  คำเซ่ง
3. นายวสันต์  เปียชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล
2. นางสาวจุฑาภรณ์  เพิ่มแสงสถิตสุข
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.5 ทอง 5 1. นางสาวครรณธรส   วงศ์บ้านดู่
2. นางสาวนิศานาถ  งามฉลวย
3. นางสาวพัชรีภรณ์   อุ่นเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล
2. นางสาวอมรา  เอนกผลิน
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.25 เงิน 5 1. นางสาวกัลยรัตน์  เต็งทอง
2. นางสาวพรทิพา  มาบุตร
3. นางสาวสุธิตา  จิรพงศ์วิวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล
2. นางสาวอมรา  เอนกผลิน