สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวอทิตยา  พรหมประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตติยา  จับประยงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 14 1. นายรัชนาถ  ฉิมเฉลิม
2. นางสาวอรทัย  ยันต์มงคล
3. นางสาวเจกิตาน์  บุญทับ
 
1. นางศินีนาฏ  น้อยเกิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธนาภา  สุขปุ๊ด
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มงคล
 
1. นางวราภรณ์  ทองประสม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวการะเกตุ  แจ่มประแดง
2. นางสาวทรัพย์ดา  ทิพยหิรัญนิธิ
 
1. นางศินีนาฏ  น้อยเกิด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกฤตยชญ์  เจนกฤติยา
2. เด็กหญิงวริษฐา  สุขรอด
3. เด็กหญิงอรกัญญา  ถวัลย์วีนัสพันธ์
 
1. นายอติกันต์  ภูดีทิพย์
2. นางสาวธัญยธรณ์  อริยวิรวัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจิณณพัต  จุลกะ
2. นายปิยากร  ชัยโอฬาร
3. นายพันธรักษ์  แย้มจันทร์
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทองพิลา
2. นางสาวสุชาดา  ตั้งสมบัติไพบูลย์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกมลชนก  บวรกิจธำรง
2. นางสาววีรยา  ชัยวัฒน์
 
1. นางเสาวนีย์  มัชฌประมาณกุล
2. นางสาวสุพัชรกวิน  ด้วงสม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอนันต์  วิชชุวาณิชย์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 24 1. นางสาวอมลวรรณ  ธไนยศวรรย์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 41.67 เข้าร่วม 9 1. นายอารียะ  เจริญธรรม
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 57.65 เข้าร่วม 13 1. นางสาวพิริยากร  เพิ่มพูน
 
1. Mr.ZHONG   RUNWEN