สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 1. นางสาวกันตนา  ชัยดี
 
1. นางสุมาลี  เกื้อกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายภูบดี  นิลหว่าง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  โล่ห์วัฒนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 20 1. นางสาวกมลชนก  ปุนคำ
 
1. นางสาวสิริวรรณ  โล่ห์วัฒนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรกมล  ทองสุข
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไกรสมเลิศ
3. เด็กหญิงวริษฐา  สุขรอด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนราพร  หนูเผือก
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สุจริต
2. เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามสงวนตระกูล
3. เด็กหญิงภรภัทร  น้อยปั่น
 
1. นายกรวุฒิ  วิทยดลชัย
2. นางสาวสุกัญญา  ขันอาษา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายรังสิมา  ฉายสุริยะ
2. นายสุทัศน์  นาคสง่า
3. นายโชติธนินท์  ลิขิตรัตนาพัชร์
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทองพิลา
2. นายสุธา  บกหมื่นไวย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีโคตร
2. เด็กชายศุภิฏพงษ์  สุวรรณเนตร
 
1. นางเสาวนีย์  มัชฌประมาณกุล
2. นางสาวสุพัชรกวิน  ด้วงสม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุภาสินี  พุ่มเชื้อ
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอภิญญา  ภารจรัส
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ภิญโญ
2. เด็กหญิงญาธิการ  หนองขุ่นสาร
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
2. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
11 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.67 ทองแดง 5 1. นางสาวจันทร์ตรี  โวหารดี
2. นายทิวัตถ์  สุภาพร
3. นางสาวศศินา  สิราทวีหิรัญกุล
4. นางสาวสุพิชฌาย์  แข็งเขตต์การ
5. นายสุภัทร  พุ่มไสว
 
1. นางกฤศวรรณ  จารุเศรษฐการ
2. นางสาวโชติมา  แก่นคำ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ลอยเลือน
2. เด็กหญิงวธูสิริ  วิมลจันทร์
3. เด็กหญิงเอมอร  บุญวาสนา
 
1. นางสาววรินทร์  อู่อรุณ
2. นางสาวปณัฐดา  โตประเสริฐ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 10 1. นางสาวจันทร์ตรี  โวหารดี
2. นางสาวชยตา  คล้ายแย้มชม
3. นางสาวชลทิพย์  ภูธรมิตร
 
1. นางสาววรินทร์  อู่อรุณ
2. นางสาวปณัฐดา  โตประเสริฐ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 20 1. นายกฤษฎา  นันทวัตร
2. นายพลวัฒน์  ฤทธิ์เดช
 
1. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
2. นางทักษอร  อาษาพันธ์