สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 13 1. นายกฤษฏา  ประสมทรัพย์
2. นายธงชัย  ลายโถ
3. นางสาวเพ็ชรพลอย  หงษ์ประชา
 
1. นางสาววิจิตรา  สีแดงก่ำ
2. นางสาวคุณีกร  ศรีประดู่
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาพร  วัฒนศรี
2. นางสาววีรยา  ชัยวัฒน์
3. นางสาวสิริพร  จงจอหอ
4. นายสิริวัฒน์  จันทร์ธิมา
5. นายเจษฎากร  เจียมจิตต์
 
1. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
2. นางสาวน้ำฝน  สุดสำราญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นายชาญวิทย์  ฉันวงษ์งาม
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวพาฝัน   จันทเดช
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรดา  สิทธิจินดา
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 8 1. นายพรรษรัฐ  โชติกเดชาณรงค์
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริษฐา  สุขรอด
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทวดี  เวรุวณาลักษณ์
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุษประทุม
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สุจนากอบกุล
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สุจนากอบกุล
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 78.69 เงิน 14 1. นายเปรม  ทะยุปัน
 
1. นางสาวกันตพัฒน์  มาตรา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นายกิติพงศ์  แซ่จาง
2. นางสาวพิณศร  ปิยะตระภูมิ
 
1. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน
2. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.25 เงิน 5 1. นางสาวกัลยรัตน์  เต็งทอง
2. นางสาวพรทิพา  มาบุตร
3. นางสาวสุธิตา  จิรพงศ์วิวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล
2. นางสาวอมรา  เอนกผลิน