สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายหาญชัย  อมตชัย
 
1. นางสุมาลี  เกื้อกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัลยา  พลสิม
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงอารียา  เสาร์มั่น
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 13 1. นางสาวจิราภรณ์  ทองเบ้า
 
1. นางสาววราภรณ์  พัววิมล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 5 1. เด็กชายคชานนท์  วงษ์กล่อม
2. เด็กชายธนพร  ยิ้มประสิทธิ์
3. เด็กชายฤทธิพร  ธรรมวัติ
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  อริยวิรวัฒน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  ปาโผ
2. เด็กหญิงณชนก  ชุ่มชิต
3. เด็กหญิงปฐมพร  สงศรี
4. เด็กชายภาคภูมิ  บุญเรือน
5. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สุจนากอบกุล
 
1. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
2. นางสาวอมราวรรณ  แสงนิล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนา  ปิ่นแก้ว
2. นายธนายุทธ  ใจจอมกุล
3. นายรังสิมา  ฉายสุริยะ
4. นายเจษฎากร  เจียมจิตต์
5. นายโชติธนินทร์  ลิขิตรัตนาพัชร์
 
1. นายร่มเกล้า  ช้างน้อย
2. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคชเวทย์  ภูมิดล
2. นางสาวณัฐภรณ์  ลามมะ
3. นายณัฐสิทธิ์  กบทอง
4. นายสหรัฐ  อินกา
5. นายเสรี  สมชอบ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  จาบจันทึก
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยโวหาร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญ์ปภัส  วีระสุถิระนาวิน
2. นางสาวกุลสตรี  มินิล
3. นางสาวชนัญชิดา  ยอดอานนท์
4. นางสาวณัฐกฤตา  พงษ์วิถี
5. นางสาวณัฐธยาน์  อาชวพิสิฐ
6. นายณัฐพงษ์  จะหม่อ
7. นายธนกฤต  ฟักไพโรจน์
8. นางสาวธัญดา  ธรรมธวัชชัย
9. นายนนทนันท์  ศรีพยอม
10. นางสาวนฤมล  บุญสิงห์
11. นางสาวนัทธมน  คูณดอน
12. นางสาวภัทราภรณ์  เดชทะสร
13. นายวงศธร  นวลอินทร์
14. นางสาววนารี  ดอกคำ
15. นายวรพล  สิทธิจินดา
16. นางสาววิรากานต์  อินตา
17. นายวุฒิรัฐ  อ้นทิพย์
18. นายสุเมธ  สุวรรณชาตรี
19. นางสาวอารียา  เกษรา
20. นางสาวอารีรัตน์  แซ่เตียว
 
1. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
2. นางนัจภัค  พุทธโคตร
3. นายชัยกมล  สีแก้วน้ำใส
4. นางสาวธารทิพย์  สุบรรณประเสริฐ
5. นางสาวน้ำฝน  สุดสำราญ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงชัชฎาภร  ฉัยยา
 
1. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง 4 1. นายสินศรทอง  โสลี
 
1. นายร่มเกล้า  ช้างน้อย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร  พัชรชวลิต
2. เด็กหญิงภาวิไล  เจริญศรี
 
1. นางนัจภัค  พุทธโคตร
2. นางสาวธารทิพย์  สุบรรณประเสริฐ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรพิชชา  งามดี
2. นายสุเมธ  สุวรรณชาตรี
 
1. นางนัจภัค  พุทธโคตร
2. นางสาวธารทิพย์  สุบรรณประเสริฐ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81.33 ทอง 7 1. นายปฏิภาณ  สุกุมลจันทร์
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วดำ
2. เด็กหญิงปาราณีย์  ทรัพย์เย็น
3. เด็กชายวรภาส  มัชฌประมาณกุล
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนเนียม
5. เด็กหญิงอรทัย  เสือนิล
6. เด็กหญิงอารียา  เสาร์มั่น
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
2. นายณัฏฐ์  บัวลา
3. นายสมศักดิ์  เอี่ยมแทน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  ปิดกันภัย
2. นายธนายุทธ  ใจจอมกุล
3. นายธวัชชัย  สุดสวาสดิ์
4. นายวิชาน  สมบูรณ์นาวิน
5. นายศิวะนนท์  ดาดวง
6. นายสุรภาพ  ประยูรหาญ
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
2. นายณัฏฐ์  บัวลา
3. นายสมศักดิ์  เอี่ยมแทน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญมี  อังตระกูลพิพัฒน์
 
1. นายณัฏฐ์  บัวลา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
 
1. นายณัฏฐ์  บัวลา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายบุญมี  อังตระกูลพิพัฒน์
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
 
1. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชกร  พรมสุรินทร์
2. นางสาวจิราพรรณ  พึ่งอ้น
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
4. นางสาวณัฐชยา  สุวรรณจินดา
5. นางสาวทิพย์วรา  ใจกว้าง
6. นางสาวธนัชพร  สันธิสิริ
7. นางสาวนันท์นภัส  อินกา
8. นางสาวบัณฑิตา  สายเครือบุญ
9. นางสาวพิมพร  สุทธิบุตร
10. นางสาวสุประวีณ์  จีนสุทธิ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
2. นายสมศักดิ์  เอี่ยมแทน
3. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายทักษิณ  อำพิน
2. เด็กหญิงรุฬิญา  วิศิษฎ์ปัญญา
 
1. นายเจษฎา  กลิ่นสุบรรณ
2. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง 10 1. นางสาวพาฝัน  จันทเดช
2. นายพีรวิชญ์  อุดมศักดิ์สะนะเขต
 
1. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน
2. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.4 ทอง 10 1. นางสาวกรกนก  กันไพเราะห์
2. นายธนกฤต  คำเซ่ง
3. นายวสันต์  เปียชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล
2. นางสาวจุฑาภรณ์  เพิ่มแสงสถิตสุข
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.5 ทอง 5 1. นางสาวครรณธรส   วงศ์บ้านดู่
2. นางสาวนิศานาถ  งามฉลวย
3. นางสาวพัชรีภรณ์   อุ่นเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  กิตติฤดีกุล
2. นางสาวอมรา  เอนกผลิน