สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนทพัทธ์  ทนันชนะ
2. เด็กชายพัชรพล  ทนันชนะ
3. เด็กชายศุภกร  บานชื่น
 
1. นางสมบัติ  ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ
2. นางอภิวรรณ  ขลิบปั้น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 18 1. นางสาวจตุรดา  แซ่ลิ้ม
2. นายทวีศักดิ์  เลิศขจรลาภ
3. นางสาวประภาพรรณ  ชมภูราช
 
1. นางเฟื่องฟ้า  ร่อนรา
2. นางธนภรณ์  ดีดอม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ทองใบ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำศรี
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ภู่ทอง
 
1. นายขวัญเมือง  สีวอ
2. นางสาวอาภรณ์  เบาสูงเนิน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวชิดชนก  ดิสสะมาน
2. นางสาวปฐมภรณ์  พงศ์พนมมาศ
3. นางสาวปวันรัตน์  เอี่ยมปรีชา
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  สายอินทร์
2. เด็กชายกานทพล  เหมสุทธิ
3. เด็กหญิงดวงใจ  แววสว่าง
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ผูกจิต
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายกฤษดา  ตากุน
2. นายธนากร  เมืองคง
3. นางสาวพุทธินันท์  ศรีเกาะ
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.25 เงิน 14 1. เด็กชายธนดล  กมลมาศเมธากุล
2. เด็กชายภูมิ  ชวาลวิทย์
3. เด็กชายอารยะศักดิ์  อัศววงศ์อารยะ
 
1. นายขวัญเมือง  สีวอ
2. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 13 1. นางสาวกนกลักษณ์  ขจรเกียรติวัฒนะ
2. นางสาวจารุวรรณ  พรหมเดช
3. นางสาวภูริตา  พันธุ์วงศ์
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวทิพาพร  ไทยสถิตย์นภา
2. นายอนุกูล  แก้วไพโรจน์
 
1. นายศุภชัย  มหาแสน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนท์วัฒน์  ซึ่งบางยาง
2. เด็กชายวิภาณุพัชร  สุนทรวัจน์
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.15 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คงสบาย
2. เด็กชายยศนนท์  ชัยลังกา
 
1. นางอาภรณ์  เบาสูงเนิน
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ศักดิ์  คุณวิสิฎสิริ
2. นายธนัช  วงศรีเทพ
3. นายพงษ์พิทยา  ทับปรีชา
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์