สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กชายพงศกร  มุ่งพูนกลาง
 
1. นางสาวศศิชา  ประชัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาววรวรรณ  ตรีประโคน
 
1. นางสาวศศิชา  ประชัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวรจนา  เนตรแสงศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวขวัญวรัชยา  พนธกรศุภะศิลป์
 
1. นางสาวรจนา  เนตรแสงศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงอรอุมา  พิมพา
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวรัตติกาล  เส็งหลวง
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กชายณรงค์ชัย  เทพโภชน์
 
1. นายชนิตร์นันท์  มหาครุธ ใจอ่อน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นางสาวสุภัสสรา  โคกขำ
 
1. นายชนิตร์นันท์  มหาครุธ ใจอ่อน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  ชนาเนนตร
2. เด็กหญิงพัชชา  มณีอินทร์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จูมจันทร์
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 1. นางสาวจันทิมา  แก้วผ่อง
2. นางสาวปภาวินทร์  นนทะภา
3. นางสาววิรงรอง  ทองหน้าศาล
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองอุไร
2. เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อทอง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิตรวดี  วิทยาวุฒิยานนท์
2. นางสาวเกษรา  เฟื้องฟุ้ง
 
1. นางสาวสุพัชชา   ตรงต่อกิจ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายศักดิ์โชติ  พงษ์เพียจันทร์
 
1. นางสาวปิยะธิดา  พัฒนสำราญ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 19 1. นายธนบดี  ชุมสาย ณ อยุธยา
 
1. นางสาวประภาศรี  สิงคเสลิต
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาว จิตตาภา  ขจิตเมธี
2. นางสาวธัญพร  ศุภศิระสัตย์กุล
3. นายบดินทร์  โพธิปกรณ์กุล
 
1. นางสาววศมน  ใจชื่น
2. นางสาวอิสราภรณ์  สืบสาย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชยา  ที่ดี
2. เด็กชายมานะ  เฝ้าหนองดู่
3. เด็กหญิงวรินยา  ยะใชย
 
1. นางสาวดวงใจ  งามเลิสวงศ์
2. นายสุบรรณ  ตั้งศรีเสรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.67 เงิน 5 1. นายนพรัตน์  บัวเพชร์
2. นายศุภกิจ   ไตรภาณุกุล
3. นายเขมทัต  ไตรยสุทธิ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีวะลม
2. นางสาววรัญญา  แดงสนิท
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ทองใบโต
2. เด็กชายภูวเดช  โพธิ์ธิ
 
1. นายพิเชษฐ์  สร้อยทอง
2. นางสาวลลิต  วรกาญจน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิสรา  ปัญญาการผล
2. นางสาวภัณฑิรา  ผลจันทร์
 
1. นายพิเชษฐ์  สร้อยทอง
2. นางสาวลลิต  วรกาญจน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายโชคชัย  ชูถึง
 
1. นางสาวดวงใจ  งามเลิศวงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นายคชรัตน์  คชเวก
 
1. นายสุบรรณ  ตั้งศรีเสรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนทพัทธ์  ทนันชนะ
2. เด็กชายพัชรพล  ทนันชนะ
3. เด็กชายศุภกร  บานชื่น
 
1. นางสมบัติ  ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ
2. นางอภิวรรณ  ขลิบปั้น
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 18 1. นางสาวจตุรดา  แซ่ลิ้ม
2. นายทวีศักดิ์  เลิศขจรลาภ
3. นางสาวประภาพรรณ  ชมภูราช
 
1. นางเฟื่องฟ้า  ร่อนรา
2. นางธนภรณ์  ดีดอม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ทองใบ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำศรี
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ภู่ทอง
 
1. นายขวัญเมือง  สีวอ
2. นางสาวอาภรณ์  เบาสูงเนิน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวชิดชนก  ดิสสะมาน
2. นางสาวปฐมภรณ์  พงศ์พนมมาศ
3. นางสาวปวันรัตน์  เอี่ยมปรีชา
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  สายอินทร์
2. เด็กชายกานทพล  เหมสุทธิ
3. เด็กหญิงดวงใจ  แววสว่าง
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ผูกจิต
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายกฤษดา  ตากุน
2. นายธนากร  เมืองคง
3. นางสาวพุทธินันท์  ศรีเกาะ
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.25 เงิน 14 1. เด็กชายธนดล  กมลมาศเมธากุล
2. เด็กชายภูมิ  ชวาลวิทย์
3. เด็กชายอารยะศักดิ์  อัศววงศ์อารยะ
 
1. นายขวัญเมือง  สีวอ
2. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 13 1. นางสาวกนกลักษณ์  ขจรเกียรติวัฒนะ
2. นางสาวจารุวรรณ  พรหมเดช
3. นางสาวภูริตา  พันธุ์วงศ์
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวทิพาพร  ไทยสถิตย์นภา
2. นายอนุกูล  แก้วไพโรจน์
 
1. นายศุภชัย  มหาแสน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนท์วัฒน์  ซึ่งบางยาง
2. เด็กชายวิภาณุพัชร  สุนทรวัจน์
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.15 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คงสบาย
2. เด็กชายยศนนท์  ชัยลังกา
 
1. นางอาภรณ์  เบาสูงเนิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ศักดิ์  คุณวิสิฎสิริ
2. นายธนัช  วงศรีเทพ
3. นายพงษ์พิทยา  ทับปรีชา
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยกร  ไกรกลาง
2. เด็กหญิงชนกสุดา  สุปัตติ
3. เด็กชายธรรมนูญ  ตอรบรัมย์
4. เด็กหญิงพชรกมล  นรจีน
5. เด็กหญิงมิ่งกมล  ต่ายก้อนทอง
 
1. นางสาวมาลาตี  ศรีพวงผกาพันธุ์
2. นางสาวพฤกษา  เทียนกุล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพรัตน์  สุรัญญาพฤติ
2. นางสาวทิพวัลย์  สุรัญญาพฤติ
3. นางสาวประกายแก้ว  พันธ์สวัสดิ์
4. นายพงศธร  กองกาไว
5. นายอัฐพล  แซ่โง้ว
 
1. นายสมภพ  สิมัยนาม
2. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองเขียว
2. เด็กชายก้องกิดากร  กล่ำสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชลดา  แซ่อ่าง
4. เด็กหญิงปทันทิญา  สุวัฒน์ธนากร
5. เด็กชายพิศุทธิ์  จงสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กิจประเสริฐ
2. นางพรนภา  ยงอำพรทิพย์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกวีพัฒน์  ภควัตสิริกุล
2. นายกวีวัฒน์  ภควัตสิริกุล
3. นางสาวปาริชาติ  ภูมิดิน
4. นางสาวพรรณิกา  คำก้อนแก้ว
5. นายสุรศักดิ์  มีธรรม
 
1. นายสมภพ  สิมัยนาม
2. นางพรนภา  ยงอำพรทิพย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  โชคชุมชูดวง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  โกฏค้างพลู
3. เด็กหญิงบัวชมพู  วงศ์ทอง
4. เด็กหญิงพิมวิภา  บุษบก
5. เด็กหญิงอนงค์พร  คล้ายอ้น
 
1. นายชุมพล  แจ่มศรี
2. นางณนิรันดร์  คำไกร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายกาญจน์  กัณหา
2. นางสาวชลธิชา  ศิริเจริญไพศาล
3. นางสาวชลธิชา  เยี่ยมเจริญ
4. นายต่อตระกูล  บุญเกิด
5. นายทวีพงษ์  พัววิริะกุล
6. นายธัญพล  นาน้อย
7. นายนพดล  ขำน้อย
8. นางสาวปฐมาภรณ์  พงศ์พนมมาศ
9. นายปณชัย  แสงศิริ
10. นางสาวปวันรัตน์  เอี่ยมปรีชา
11. นางสาวมินตรา  ชัยเวช
12. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ตอรบรัมย์
13. นางสาววรรณวิษา  สนธิสัมพันธ์
14. นายวรุณ  เพ็ชรรัตน์
15. นางสาวศิริมา  พ่วงทอง
16. นางสาวสุธีรา  ศรีราดี
17. เด็กชายอร่ามรักษ์  พิพัฒน์วัฒนารมย์
18. เด็กชายอัษฎาวุธ  พงษ์สวัสดิ์
19. นางสาวิพิมฤทัย  พิมพา
20. นายเจษริน  สีหาภาค
 
1. นางสาวพฤกษา  เทียนกุล
2. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
3. นายชุมพล  แจ่มศรี
4. นางวาณี  อนันต์อิทธิ
5. นางสาวมาลาตี  ศรีพวงผกาพันธุ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกาญจน์  กันหา
 
1. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  เสายา
 
1. นายธนกฤต   นิลรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ธนมงคลกูล
2. เด็กชายปิยทีป  ภูมีอภิสมา
 
1. นางสาวจารุณี  ฉิมเอนก
2. นางเพ็ญลักษณ์  สุวรรณาโชติ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 26 1. นางสาวชิดชนก  ดิสสะมาน
2. นายธันวา  วาระดี
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  สุวรรณาโชติ
2. นางสาวชลหทัย  ใจดี
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองทับไทย
2. เด็กหญิงณิชาภา  ปานกำเหนิด
3. นางสาวธนรัตน์  คลายสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปวริศา  สบายวงค์
5. เด็กหญิงภัทรสร  ทองพูล
6. นางสาวมนัสวี  ศรีแสน
7. เด็กหญิงวาริสา  ซินโซ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพสมบูรณ์
9. เด็กหญิงสรัตณัฏฐ์   กลิ่นจันทร์
10. เด็กหญิงสุชานันท์  ฉลาดทำ
11. นางสาวสุนันทา  ไตรฆ้อง
12. นางสาวอริศรา  เอี่ยมพ่วง
13. เด็กหญิงเดือนมณี  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงเนตรนภา  หมวกไหม
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บางดี
 
1. นายศักรินทร์  ศักดานเรศว์
2. นายบัญญัติ  นาคะวิโรจน์
3. นายสมศักดิ์   เตี้ยบัวแก้ว
4. นางสุภัจฉรี  เลิศอนันต์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายนพดล  ขำน้อย
2. นางสาวมินตรา  ชัยเวช
 
1. นายบัญญัติ  นาคะวิโรจน์
2. นางสุภัจฉรี  เลิศอนันต์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพลอยนภา  ตติยพงศ์ธร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวกิตฎาภรณ์  ศรีเกษร
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกาญจนา  นักจะเข้
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 19 1. นางสาววันวิสา  หมายเขา
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงวาริช  ทีรคานนท์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวสุรีกร  ชัยยะ
 
1. นายพีระเดศ  นามวงศ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชญานิน  ไทยประดิษฐ์
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 14 1. นางสาวปาลิตา  พงศาปาน
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตา  อูบคำ
2. เด็กหญิงหิรัญญา  พูลช่วย
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
2. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชัชชญา  แสงอาวุธ
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  ภู่ทองอยู่
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายชลันธร  แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงนิรามัย  เลิศรณฤทธิ์
3. เด็กหญิงนุชนาถ  บุตรบำรุง
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
2. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวกนภาพร  แซ่แต้
2. นายกันตพิชญ์  เอี่ยมประเสริฐ
3. นายชลิต  โพธิ์จันทร์
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
2. นายพีระเดศ  นามวงศ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70.33 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยังชู
 
1. นางสาวปรียานุช  ทองจีน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 73.67 เงิน ชนะเลิศ 1. นายจักรพรรดิ  ผ่องใส
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริยา  แก้วจันทร์
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรินทร  แซ่เซียว
 
1. นางสาวปรียานุช  ทองจีน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพรรดิ์  ผ่องใส
2. นางสาวจุฑามาศ  อำพันธุ์ทอง
3. เด็กชายณัฐชนน  นิลไสล
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยังชู
5. นางสาวตวงรัตน์  โพธิ์ศรี
6. นายธีรดา  เนตร์สงคราม
7. เด็กชายพัชรพล  คำพูล
8. เด็กชายพีรพงษ์  ประกอบคำ
9. เด็กหญิงวรินทร  แซ่เซียว
10. นางสาววริยา  แก้วจันทร์
11. เด็กชายศุภกร  นามโส
12. เด็กชายสรวิชญ์  วัฒนสิทธิ
13. นางสาวสลักจิต  แผนสมบูรณ์
14. นางสาวอริสา  แสนมี
15. นายเจนณรงค์  นุชาดี
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
2. นางสาวปรียานุช  ทองจีน
3. นางสาวนิชาภา  เจริญรวย
4. นายศิลป์ชัย  คงหวัง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรินทร  แซ่เซียว
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวประกายแก้ว  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายอัฐพล  แซ่โง้ว
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาววริยา  แก้วจันทร์
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 82.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัยนันท์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  จุลนาค
3. นายผณินทร์  ศิริสัมพันธ์
4. นายภูผา  อุ่นไทย
5. เด็กหญิงสรัลพร  ดีเฉลา
6. นางสาวสลาลี  หลงศักดิ์
7. เด็กหญิงสุธัญญา  ศรีโสภณ
8. เด็กหญิงอังคณา  โพธิ์ศรี
9. นางสาวอัญชลี  กฤษณะสุคนธ์
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ฮ้อยิ่ง
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
2. นายประสิทธิ์  อินทโชติ
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีทองแย้ม
2. นางสาวจุฑามาศ  อำพันธุ์ทอง
3. นางสาวธนันท์ลดา  ศรีกุลธรานันท์
4. นางสาวพรทิพย์  อ่อนประไพ
5. นางสาววิจิตรา  ณะทองก้อน
6. นางสาวศรุตา  สีขำ
 
1. นางสาวสมฤทัย  กลิ่นเกษร
2. นางบุษบา  กิ่งทอง
3. นางสาวอรอนงค์  จันทร์เพ็ญศรี
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิชชุลดา  ฉิมหิรัญ
 
1. นางสาวฐิติมา  ศรีมงคล
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวกันตณัฎฐ์  อังสุวรรณ
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ปัดทุม
 
72 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.65 ทอง 6 1. นางสาวณัฐชยา  มิตรพันธ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปาลิไลยก์
 
73 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนต์สินี  ดลพัฒนวัฒน์
2. นางสาวชนัญธิดา  รักษ์สมสิริ
3. นางสาวชลมาศ  เงือกน้ำ
4. นายธนเดช  ตั้งเกียรติคุณ
5. นางสาวอินทิรา  สมสุรวณิชย์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปาลิไลยก์
2. นางสาวฐิติมา  ศรีมงคล
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมะ
2. เด็กหญิงจิรัชญา   สนั่นไทย
3. เด็กหญิงจิราภา   ป่าตุ่ม
 
1. นางสาวละเอียด  ชัยอู
2. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  คงเพชรขาว
2. เด็กหญิงวีรยา  แก่นสุวรรณ์
 
1. นางสาวดลญา  สดแสงจันทร์
2. นางสาวภานรินทร์  หวานชื่น
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมานะ  เฝ้าหนองดู่
2. เด็กชายอภินันท์  ล้ออัศจรรย์
 
1. นางสาวดลญา  สดแสงจันทร์
2. นางสาวภานรินทร์  หวานชื่น
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายประทานพร  สังขะรักษ์
2. เด็กชายอัฐพันธ์  คงสกุล
 
1. นางสาวดลญา  สดแสงจันทร์
2. นางสาวภานรินทร์  หวานชื่น
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 13 1. นางสาวภัทรมน  บุญเกื้อ
2. นายวราวุฒิ  แซ่เหลียง
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์กร  นิ่มเจริญ
2. นายธนพจน์  นิเวศไวกูณฐ์
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายรัชพล  เยี่ยมกระโทก
3. เด็กหญิงวรินกาญจน์  ธัญดาธนบูลย์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 19 1. นายพฤทธิ์  สิงห์บุญเสา
2. นายวิพัทชัย  วิจารณ์
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงภัทรา  มิถุรากร
2. เด็กหญิงรัชณีกร  แก้วหลักดี
3. เด็กหญิงอรณิชา  แต่งสี
 
1. นางสาวรัตนา  สนเปี่ยม
2. นางอาภรณ์  เบาสูงเนิน
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 9 1. นางสาวธนรัตน์  คล้ายสวัสดิ์
2. นางสาวนภาพร  แซ่แต้
3. นางสาวสุรีกร  ชัยยะ
 
1. นางสาวรัตนา  สนเปี่ยม
2. นางอาภรณ์  เบาสูงเนิน
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงณภัทร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงนราพร  บัวใหญ่
3. เด็กหญิงเขมิชา  ขวัญจิตรพิทักษ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สันติธรรมานนท์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพล  พิมสิม
2. เด็กหญิงมัทชิตา  วงค์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุวิมล  สุวะไกร
 
1. นางสาวกมลพร  กัณทา
2. นางสาวชัญญ์ญาณ์  สวัสดิแพทย์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.25 ทอง 5 1. นางสาวธัญลักษณ์  สุนทรกิติ
2. นางสาวมาริสา  แสงเทียนฤกษ์ชัย
3. นางสาวสุพัตรา  เชิดชูเกียรติ
 
1. นางสาวกมลพร  กันทา
2. นางสาวชัญญ์ญาณ์  สวัสดิแพทย์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงนวธิชา  สร้างนา
2. เด็กหญิงประภัสสร  วงศ์แสง
3. เด็กชายไตรรัตน์  กรุตสัมพันธ์
 
1. นางสาวกมลพร  กันทา
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวปิยะนุช  ขวัญด่านกลาง
2. นางสาวสุพรรณิการ์  อุ่มเอิบ
3. นางสาวอันดามัน  สุนทรวารี
 
1. นางสาวกมลพร  กันทา
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
 
89 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกณัฐ  ชื่นใจ
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเรืองฤทธิ์  ผ่องศรี
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี