สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวรจนา  เนตรแสงศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวรัตติกาล  เส็งหลวง
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองอุไร
2. เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อทอง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตรงต่อกิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิตรวดี  วิทยาวุฒิยานนท์
2. นางสาวเกษรา  เฟื้องฟุ้ง
 
1. นางสาวสุพัชชา   ตรงต่อกิจ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายศักดิ์โชติ  พงษ์เพียจันทร์
 
1. นางสาวปิยะธิดา  พัฒนสำราญ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 19 1. นายธนบดี  ชุมสาย ณ อยุธยา
 
1. นางสาวประภาศรี  สิงคเสลิต
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ทองใบโต
2. เด็กชายภูวเดช  โพธิ์ธิ
 
1. นายพิเชษฐ์  สร้อยทอง
2. นางสาวลลิต  วรกาญจน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายโชคชัย  ชูถึง
 
1. นางสาวดวงใจ  งามเลิศวงศ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นายคชรัตน์  คชเวก
 
1. นายสุบรรณ  ตั้งศรีเสรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนทพัทธ์  ทนันชนะ
2. เด็กชายพัชรพล  ทนันชนะ
3. เด็กชายศุภกร  บานชื่น
 
1. นางสมบัติ  ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ
2. นางอภิวรรณ  ขลิบปั้น
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 18 1. นางสาวจตุรดา  แซ่ลิ้ม
2. นายทวีศักดิ์  เลิศขจรลาภ
3. นางสาวประภาพรรณ  ชมภูราช
 
1. นางเฟื่องฟ้า  ร่อนรา
2. นางธนภรณ์  ดีดอม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองเขียว
2. เด็กชายก้องกิดากร  กล่ำสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชลดา  แซ่อ่าง
4. เด็กหญิงปทันทิญา  สุวัฒน์ธนากร
5. เด็กชายพิศุทธิ์  จงสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กิจประเสริฐ
2. นางพรนภา  ยงอำพรทิพย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 26 1. นางสาวชิดชนก  ดิสสะมาน
2. นายธันวา  วาระดี
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  สุวรรณาโชติ
2. นางสาวชลหทัย  ใจดี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพลอยนภา  ตติยพงศ์ธร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 19 1. นางสาววันวิสา  หมายเขา
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 14 1. นางสาวปาลิตา  พงศาปาน
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์กร  นิ่มเจริญ
2. นายธนพจน์  นิเวศไวกูณฐ์
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม