สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงอรอุมา  พิมพา
 
1. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  ชนาเนนตร
2. เด็กหญิงพัชชา  มณีอินทร์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จูมจันทร์
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 1. นางสาวจันทิมา  แก้วผ่อง
2. นางสาวปภาวินทร์  นนทะภา
3. นางสาววิรงรอง  ทองหน้าศาล
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิสรา  ปัญญาการผล
2. นางสาวภัณฑิรา  ผลจันทร์
 
1. นายพิเชษฐ์  สร้อยทอง
2. นางสาวลลิต  วรกาญจน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ทองใบ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำศรี
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ภู่ทอง
 
1. นายขวัญเมือง  สีวอ
2. นางสาวอาภรณ์  เบาสูงเนิน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.15 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คงสบาย
2. เด็กชายยศนนท์  ชัยลังกา
 
1. นางอาภรณ์  เบาสูงเนิน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ศักดิ์  คุณวิสิฎสิริ
2. นายธนัช  วงศรีเทพ
3. นายพงษ์พิทยา  ทับปรีชา
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกาญจนา  นักจะเข้
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชญานิน  ไทยประดิษฐ์
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชัชชญา  แสงอาวุธ
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายชลันธร  แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงนิรามัย  เลิศรณฤทธิ์
3. เด็กหญิงนุชนาถ  บุตรบำรุง
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
2. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวกันตณัฎฐ์  อังสุวรรณ
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ปัดทุม
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมะ
2. เด็กหญิงจิรัชญา   สนั่นไทย
3. เด็กหญิงจิราภา   ป่าตุ่ม
 
1. นางสาวละเอียด  ชัยอู
2. นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 13 1. นางสาวภัทรมน  บุญเกื้อ
2. นายวราวุฒิ  แซ่เหลียง
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม