สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวชิดชนก  ดิสสะมาน
2. นางสาวปฐมภรณ์  พงศ์พนมมาศ
3. นางสาวปวันรัตน์  เอี่ยมปรีชา
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายกฤษดา  ตากุน
2. นายธนากร  เมืองคง
3. นางสาวพุทธินันท์  ศรีเกาะ
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.25 เงิน 14 1. เด็กชายธนดล  กมลมาศเมธากุล
2. เด็กชายภูมิ  ชวาลวิทย์
3. เด็กชายอารยะศักดิ์  อัศววงศ์อารยะ
 
1. นายขวัญเมือง  สีวอ
2. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 13 1. นางสาวกนกลักษณ์  ขจรเกียรติวัฒนะ
2. นางสาวจารุวรรณ  พรหมเดช
3. นางสาวภูริตา  พันธุ์วงศ์
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวทิพาพร  ไทยสถิตย์นภา
2. นายอนุกูล  แก้วไพโรจน์
 
1. นายศุภชัย  มหาแสน