สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กชายพงศกร  มุ่งพูนกลาง
 
1. นางสาวศศิชา  ประชัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวขวัญวรัชยา  พนธกรศุภะศิลป์
 
1. นางสาวรจนา  เนตรแสงศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาว จิตตาภา  ขจิตเมธี
2. นางสาวธัญพร  ศุภศิระสัตย์กุล
3. นายบดินทร์  โพธิปกรณ์กุล
 
1. นางสาววศมน  ใจชื่น
2. นางสาวอิสราภรณ์  สืบสาย
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชยา  ที่ดี
2. เด็กชายมานะ  เฝ้าหนองดู่
3. เด็กหญิงวรินยา  ยะใชย
 
1. นางสาวดวงใจ  งามเลิสวงศ์
2. นายสุบรรณ  ตั้งศรีเสรี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.67 เงิน 5 1. นายนพรัตน์  บัวเพชร์
2. นายศุภกิจ   ไตรภาณุกุล
3. นายเขมทัต  ไตรยสุทธิ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีวะลม
2. นางสาววรัญญา  แดงสนิท
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวชิดชนก  ดิสสะมาน
2. นางสาวปฐมภรณ์  พงศ์พนมมาศ
3. นางสาวปวันรัตน์  เอี่ยมปรีชา
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายกฤษดา  ตากุน
2. นายธนากร  เมืองคง
3. นางสาวพุทธินันท์  ศรีเกาะ
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.25 เงิน 14 1. เด็กชายธนดล  กมลมาศเมธากุล
2. เด็กชายภูมิ  ชวาลวิทย์
3. เด็กชายอารยะศักดิ์  อัศววงศ์อารยะ
 
1. นายขวัญเมือง  สีวอ
2. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 13 1. นางสาวกนกลักษณ์  ขจรเกียรติวัฒนะ
2. นางสาวจารุวรรณ  พรหมเดช
3. นางสาวภูริตา  พันธุ์วงศ์
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวทิพาพร  ไทยสถิตย์นภา
2. นายอนุกูล  แก้วไพโรจน์
 
1. นายศุภชัย  มหาแสน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกวีพัฒน์  ภควัตสิริกุล
2. นายกวีวัฒน์  ภควัตสิริกุล
3. นางสาวปาริชาติ  ภูมิดิน
4. นางสาวพรรณิกา  คำก้อนแก้ว
5. นายสุรศักดิ์  มีธรรม
 
1. นายสมภพ  สิมัยนาม
2. นางพรนภา  ยงอำพรทิพย์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  โชคชุมชูดวง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  โกฏค้างพลู
3. เด็กหญิงบัวชมพู  วงศ์ทอง
4. เด็กหญิงพิมวิภา  บุษบก
5. เด็กหญิงอนงค์พร  คล้ายอ้น
 
1. นายชุมพล  แจ่มศรี
2. นางณนิรันดร์  คำไกร
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายนพดล  ขำน้อย
2. นางสาวมินตรา  ชัยเวช
 
1. นายบัญญัติ  นาคะวิโรจน์
2. นางสุภัจฉรี  เลิศอนันต์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวกิตฎาภรณ์  ศรีเกษร
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงวาริช  ทีรคานนท์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวสุรีกร  ชัยยะ
 
1. นายพีระเดศ  นามวงศ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวกนภาพร  แซ่แต้
2. นายกันตพิชญ์  เอี่ยมประเสริฐ
3. นายชลิต  โพธิ์จันทร์
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
2. นายพีระเดศ  นามวงศ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70.33 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยังชู
 
1. นางสาวปรียานุช  ทองจีน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 73.67 เงิน ชนะเลิศ 1. นายจักรพรรดิ  ผ่องใส
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพรรดิ์  ผ่องใส
2. นางสาวจุฑามาศ  อำพันธุ์ทอง
3. เด็กชายณัฐชนน  นิลไสล
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยังชู
5. นางสาวตวงรัตน์  โพธิ์ศรี
6. นายธีรดา  เนตร์สงคราม
7. เด็กชายพัชรพล  คำพูล
8. เด็กชายพีรพงษ์  ประกอบคำ
9. เด็กหญิงวรินทร  แซ่เซียว
10. นางสาววริยา  แก้วจันทร์
11. เด็กชายศุภกร  นามโส
12. เด็กชายสรวิชญ์  วัฒนสิทธิ
13. นางสาวสลักจิต  แผนสมบูรณ์
14. นางสาวอริสา  แสนมี
15. นายเจนณรงค์  นุชาดี
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
2. นางสาวปรียานุช  ทองจีน
3. นางสาวนิชาภา  เจริญรวย
4. นายศิลป์ชัย  คงหวัง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรินทร  แซ่เซียว
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายอัฐพล  แซ่โง้ว
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีทองแย้ม
2. นางสาวจุฑามาศ  อำพันธุ์ทอง
3. นางสาวธนันท์ลดา  ศรีกุลธรานันท์
4. นางสาวพรทิพย์  อ่อนประไพ
5. นางสาววิจิตรา  ณะทองก้อน
6. นางสาวศรุตา  สีขำ
 
1. นางสาวสมฤทัย  กลิ่นเกษร
2. นางบุษบา  กิ่งทอง
3. นางสาวอรอนงค์  จันทร์เพ็ญศรี
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  คงเพชรขาว
2. เด็กหญิงวีรยา  แก่นสุวรรณ์
 
1. นางสาวดลญา  สดแสงจันทร์
2. นางสาวภานรินทร์  หวานชื่น
 
25 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายรัชพล  เยี่ยมกระโทก
3. เด็กหญิงวรินกาญจน์  ธัญดาธนบูลย์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 19 1. นายพฤทธิ์  สิงห์บุญเสา
2. นายวิพัทชัย  วิจารณ์
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงนวธิชา  สร้างนา
2. เด็กหญิงประภัสสร  วงศ์แสง
3. เด็กชายไตรรัตน์  กรุตสัมพันธ์
 
1. นางสาวกมลพร  กันทา
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์