สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาววรวรรณ  ตรีประโคน
 
1. นางสาวศศิชา  ประชัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กชายณรงค์ชัย  เทพโภชน์
 
1. นายชนิตร์นันท์  มหาครุธ ใจอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นางสาวสุภัสสรา  โคกขำ
 
1. นายชนิตร์นันท์  มหาครุธ ใจอ่อน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  สายอินทร์
2. เด็กชายกานทพล  เหมสุทธิ
3. เด็กหญิงดวงใจ  แววสว่าง
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ผูกจิต
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนท์วัฒน์  ซึ่งบางยาง
2. เด็กชายวิภาณุพัชร  สุนทรวัจน์
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยกร  ไกรกลาง
2. เด็กหญิงชนกสุดา  สุปัตติ
3. เด็กชายธรรมนูญ  ตอรบรัมย์
4. เด็กหญิงพชรกมล  นรจีน
5. เด็กหญิงมิ่งกมล  ต่ายก้อนทอง
 
1. นางสาวมาลาตี  ศรีพวงผกาพันธุ์
2. นางสาวพฤกษา  เทียนกุล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพรัตน์  สุรัญญาพฤติ
2. นางสาวทิพวัลย์  สุรัญญาพฤติ
3. นางสาวประกายแก้ว  พันธ์สวัสดิ์
4. นายพงศธร  กองกาไว
5. นายอัฐพล  แซ่โง้ว
 
1. นายสมภพ  สิมัยนาม
2. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกาญจน์  กันหา
 
1. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  เสายา
 
1. นายธนกฤต   นิลรัตน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ธนมงคลกูล
2. เด็กชายปิยทีป  ภูมีอภิสมา
 
1. นางสาวจารุณี  ฉิมเอนก
2. นางเพ็ญลักษณ์  สุวรรณาโชติ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองทับไทย
2. เด็กหญิงณิชาภา  ปานกำเหนิด
3. นางสาวธนรัตน์  คลายสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปวริศา  สบายวงค์
5. เด็กหญิงภัทรสร  ทองพูล
6. นางสาวมนัสวี  ศรีแสน
7. เด็กหญิงวาริสา  ซินโซ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพสมบูรณ์
9. เด็กหญิงสรัตณัฏฐ์   กลิ่นจันทร์
10. เด็กหญิงสุชานันท์  ฉลาดทำ
11. นางสาวสุนันทา  ไตรฆ้อง
12. นางสาวอริศรา  เอี่ยมพ่วง
13. เด็กหญิงเดือนมณี  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงเนตรนภา  หมวกไหม
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บางดี
 
1. นายศักรินทร์  ศักดานเรศว์
2. นายบัญญัติ  นาคะวิโรจน์
3. นายสมศักดิ์   เตี้ยบัวแก้ว
4. นางสุภัจฉรี  เลิศอนันต์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตา  อูบคำ
2. เด็กหญิงหิรัญญา  พูลช่วย
 
1. นายวาที  อิศระพันธุ์
2. นางสาวพรทิพย์  ชูดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  ภู่ทองอยู่
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริยา  แก้วจันทร์
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรินทร  แซ่เซียว
 
1. นางสาวปรียานุช  ทองจีน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวประกายแก้ว  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาววริยา  แก้วจันทร์
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 82.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัยนันท์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  จุลนาค
3. นายผณินทร์  ศิริสัมพันธ์
4. นายภูผา  อุ่นไทย
5. เด็กหญิงสรัลพร  ดีเฉลา
6. นางสาวสลาลี  หลงศักดิ์
7. เด็กหญิงสุธัญญา  ศรีโสภณ
8. เด็กหญิงอังคณา  โพธิ์ศรี
9. นางสาวอัญชลี  กฤษณะสุคนธ์
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ฮ้อยิ่ง
 
1. นายสาทิตย์  สายสนิท
2. นายประสิทธิ์  อินทโชติ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.65 ทอง 6 1. นางสาวณัฐชยา  มิตรพันธ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปาลิไลยก์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงภัทรา  มิถุรากร
2. เด็กหญิงรัชณีกร  แก้วหลักดี
3. เด็กหญิงอรณิชา  แต่งสี
 
1. นางสาวรัตนา  สนเปี่ยม
2. นางอาภรณ์  เบาสูงเนิน
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 9 1. นางสาวธนรัตน์  คล้ายสวัสดิ์
2. นางสาวนภาพร  แซ่แต้
3. นางสาวสุรีกร  ชัยยะ
 
1. นางสาวรัตนา  สนเปี่ยม
2. นางอาภรณ์  เบาสูงเนิน
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงณภัทร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงนราพร  บัวใหญ่
3. เด็กหญิงเขมิชา  ขวัญจิตรพิทักษ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สันติธรรมานนท์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพล  พิมสิม
2. เด็กหญิงมัทชิตา  วงค์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุวิมล  สุวะไกร
 
1. นางสาวกมลพร  กัณทา
2. นางสาวชัญญ์ญาณ์  สวัสดิแพทย์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.25 ทอง 5 1. นางสาวธัญลักษณ์  สุนทรกิติ
2. นางสาวมาริสา  แสงเทียนฤกษ์ชัย
3. นางสาวสุพัตรา  เชิดชูเกียรติ
 
1. นางสาวกมลพร  กันทา
2. นางสาวชัญญ์ญาณ์  สวัสดิแพทย์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวปิยะนุช  ขวัญด่านกลาง
2. นางสาวสุพรรณิการ์  อุ่มเอิบ
3. นางสาวอันดามัน  สุนทรวารี
 
1. นางสาวกมลพร  กันทา
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกณัฐ  ชื่นใจ
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเรืองฤทธิ์  ผ่องศรี
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี