สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ไชยชนะ
 
1. นางขวัญเรือน  โปรียานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 1. นางสาวสุภารัตน์  การเมืองปัก
 
1. นางขวัญเรือน  โปรียานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงสุข
 
1. นางสาวเกษุฎา  ธงศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 32 1. นายอนันดา  แดงวงศ์
 
1. นางสาวเกษุฎา  ธงศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงพิมอักษร  สารบุญเรือง
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจิราภรณ์  ไวมล
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทะโชติ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
3. เด็กหญิงอาดื้อ  -
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ขำเขียว
2. นางขวัญเรือน  โปรียานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 30 1. นายชัชวาล  สิริวัฒนเสถียร
2. นางสาวฐิติมา  เวียงอินทร์
3. นางสาวประภาพร  ดวงเดือน
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ขำเขียว
2. นางขวัญเรือน  โปรียานนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวรกิต  แสนภูวา
2. เด็กหญิงสุธาริณี  รวมกลาง
 
1. นางขวัญเรือน  โปรียานนท์
2. นางสาวระพีพรรณ  ขำเขียว
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนิยดา  จันทร์ส่อง
 
1. นางสาวอภิญญา  นาคโสภณ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 21 1. นางสาวพัชรพร  สืบนุสนธิ์
 
1. นายตฤณเศรษฐ์  วาสนกมล
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิชาภา  เทียนชัย
2. เด็กหญิงภานิตา  สัตย์รัมย์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ไชยชนะ
 
1. นางสาวอภิญญา  นาคโสภณ
2. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  มองมูล
2. นายวรชาติ  เจนการค้า
3. นางสาวเกตุวดี  ทวีศรี
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นายตฤณเศรษฐ์  วาสนกมล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  ทรัพย์ศิริ
 
1. นางสาวอภิญญา  นาคโสภณ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 30 1. นางสาวชุติกาญจน์  ทิมทอง
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เกษทองมา
2. เด็กหญิงณัฐพร  คงสุข
3. เด็กชายวิสิทธิ์ชัย  เสาหิน
 
1. นางจิตรี  ฟุ้งกลิ่น
2. นางวิไล  บุญญา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 21 1. นางสาวณัฐกฤตา  กอเกียรติไพศาล
2. นายอนันดา  แดงวงศ์
3. นายอานนท์  พลเมือง
 
1. นางจิตรี  ฟุ้งกลิ่น
2. นางวิไล  บุญญา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 8.03 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายทศพล  บุญศรี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แสนอุบล
 
1. นางอรอุษา  จันทน์ผลิผล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพร้อม  กุลมงคล
2. เด็กชายไทยรัฐ  เขตดอน
 
1. นางกฤษณา  รุ่งเรือง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวกัญญารัตน์  มองมูล
2. นางสาวญาดา  บุญมา
3. นางสาวนวล  แสนคำ
4. นางสาวมัณฑนา  เมฆหมอก
5. นางสาวสิรินาถ  งามอร่ามวิจิตร
 
1. พระวิทยา  ญาณเวที
2. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปานทอง
2. เด็กชายธีภพ  หวังดี
3. เด็กหญิงบุณณ์ญาณ์  หลักงาม
4. เด็กหญิงสุทธิดา  เลิศทรัพย์วัฒน์
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสุธีกานต์  ทัพนาค
2. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนนทกร  หมอยาดี
2. นางสาวมัณฑนา  เมฆหมอก
3. นางสาววรรณิสา  โมหา
4. นางสาวสุชาดา  พรมจรรยา
5. นางสาวอมรรัตน์  ฉุนเฉียว
 
1. พระวิทยา  ญาณเวที
2. นางสุธีกานต์  ทัพนาค
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงสมหญิง  ชัชวงศ์
 
1. พระวิทยา  ญาณเวที
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นายธนบดี  แววเล็ก
2. นางสาวปิยธิดา  นะรานรัมย์
 
1. นางอุไร  ปิ่นทอง
2. นางสุธีกานต์  ทัพนาค
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนิสรา  ทองคำ
2. เด็กชายณัฐพล  ไชยสาร
3. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ฤทธิ์เดช
4. เด็กชายทินกร  พันแสน
5. เด็กหญิงบุณณ์ญาณ์  หลักงาม
6. เด็กหญิงพัชริดา  เหล็กดี
7. นายยุทธภูมิ  สายสุด
8. เด็กหญิงวรรณภา  จรัสกุลชัย
9. นางสาววราภรณ์  ทองเดือน
10. เด็กชายวีรชน  ทัพนาค
11. นายวีรากร  สายยางห้า
12. เด็กหญิงสุทธิดา  เลิศทิพย์รัตน์
13. เด็กหญิงสุราลัย  บุญเจริญ
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพ็งแจ่ม
15. เด็กหญิงอาดื้อ  -
 
1. นางพรพรรณ  ประเสริฐสุขรัตน์
2. นางขวัญเรือน  โปรียานนท์
3. นางสุธีกานต์  ทัพนาค
4. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายธิตพงศ์  โสภามี
2. นางสาวรุจิกร  น้อยวัฒน์
 
1. นางอนงค์  ดุษฎีวรเวทย์
2. นางพรพรรณ  ประเสริฐสุขรัตน์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 25 1. นางสาวพิไลพักตร์  วงนาแค
2. นางสาวสุรางคนางค์  นามจันโท
 
1. นางอนงค์  ดุษฎีวรเวทย์
2. นางพรพรรณ  ประเสริฐสุขรัตน์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พงษ์พิทักษ์ชัย
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นางสาวณัฐกฤตา  กอเกียรติไพศาล
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายธีรกิจ  วงศ์อนุ
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายกิตติธร  ทิลารักษ์
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุธิดาพร  มูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสุพรรณิการ์  แสงปาน
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายสหรัฐ  วรรณรักษา
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 13 1. นายธรรพ์ณกร  จันทะดวง
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจารุภัทร  วิเชียรซอย
2. เด็กหญิงอาดื้อ  -
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
2. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  นพพิภักดิ์
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายฐิติพงษ์  อินทปัจ
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสหรัฐ  วรรณรักษา
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐกฤตา  กอเกียรติไพศาล
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  เนตรน้อย
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภกานต์  แก้วจันทร์
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 1. นายกิตติศักดิ์  ปาปักเข
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  เนตรน้อย
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภกานต์  แก้วจันทร์
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายกิตติศักดิ์  ปาปักเข
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.67 เงิน 6 1. นางสาววิภาวี  เชื้อปรางค์
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐวรรณ  สายเชื้อ
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภกานต์  แก้วจันทร์
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายชัชวาล  สิริวัฒนเสถียร
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.3 เงิน 15 1. นางสาววิภาวี  เชื้อปรางค์
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกอร  ชาวชายโขง
2. เด็กหญิงมาลีวรรณ  ตรีสม
3. เด็กหญิงวิภาพร  ธรรมบุตร
4. เด็กหญิงสุนทรี  สมคิด
5. เด็กหญิงสุนิษา  ปัจจัยยะโคนัง
6. เด็กหญิงเตือนจิรา   บัวงาม
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
2. นางจันทรา  ประภัศร
3. นางสาววิณัฐธพัชร์  โพธิ์เพชร
4. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวจิดาภา  เทศอภิวงศ์
2. นางสาวธิดาพร  พิศวงษ์
3. นางสาวปริฉัตร  บัวงาม
4. นางสาวมาริสา  ประโมทาติ
5. นางสาวศศิธร  แลบัว
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
2. นางจันทรา  ประภัศร
3. นางสาววิณัฐธพัชร์  โพธิ์เพชร
4. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  มณีสุวรรณ
2. เด็กหญิงฟ้าประธาน  ไพรงาม
3. นางสาวมัณฑนา  เมฆหมอก
4. นางสาววรรณิสา  โมหา
5. เด็กหญิงอินทิรา  ป่าอ้อย
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นายปิยปราชญ์  โชติวรเชษฎฐ์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - 1. นายนนทกร  หมอยาดี
2. นายอนันดา  แดงวงศ์
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นายปิยปราชญ์  โชติวรเชษฎฐ์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรพล  วงศ์เพมเดชา
 
1. นางสาวศิริญญา  หาญทรงญานิน
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุภารัตน์  การเมืองปัก
 
1. นางสาวศิริญญา  หาญทรงญานิน
 
63 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรลภัส  เบญจพรพงศ์
 
1. นางสาวศิริญญา  หาญทรงญานิน
 
64 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภานุมาศ  แก้วกาหลง
2. นายภูวเนตร  ฉันทานุมัติอาภรณ์
3. นายฤทธิชัย  ชาวนาดอน
4. นายวิษณุ  มั่นดี
5. นางสาวอารียา  โต๊ะสมัน
 
1. นางสาวศิริญญา  หาญทรงญานิน
2. MissXisha  Jiang
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรรชัย  มงคลไทร
2. เด็กชายฉัตรชัย  คำดี
3. เด็กชายธวัชชัย  โม้พา
4. เด็กชายนาคินทร์  อ่างแก้ว
5. เด็กชายปกรณ์  จันทะฮาด
6. เด็กชายยอดเพชร  พานนท์
7. เด็กชายวรชาติ  วงศ์ทองดี
8. เด็กชายหงษ์สราช  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางจิตรี  ฟุ้งกลิ่น
3. นายธวัชชัย  อุนากรสวัสดิ์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  มองมูล
2. นางสาวฐิติมา  เวียงอินทร์
3. นางสาวปานชีวา  วัฒนวงศ์วิบูลย์
4. เด็กชายวีรชน  ทัพนาค
5. เด็กหญิงสมหญิง  ชัชวงศ์
6. นางสาวเกตุวดี  ทวีศรี
7. นายเจษฎางค์  จันทอง
8. นายเมธา  พูลทวี
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. พระวิทยา  ญาณเวที
3. นายธวัชชัย  อุนากรสวัสดิ์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงคฑามาศ  สุวรรณราช
2. เด็กหญิงจารุภัทร  วิเชียรซอย
3. เด็กชายสิริภา  พบบ่อเงิน
 
1. นายปิยปราชญ์   โชติวรเชษฎฐ์
2. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 14 1. นายนนทกร   หมอยาดี
2. นายพัลลภ  ฉุนกล้า
3. นายวรชาติ  เจนการค้า
 
1. นายปิยปราชญ์   โชติวรเชษฎฐ์
2. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เกษทองมา
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สว่างวงษ์
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นายวรวุทธิ์  ล่านพญา
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวปานชีวา  วัฒนวงศ์วิบูลย์
2. นางสาวสโรชา  แก้วคำ
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นายวรวุทธิ์  ล่านพญา
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กชายธีรพงศ์  เปียทอง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เปียทอง
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นายวรวุทธิ์  ล่านพญา
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 28 1. นายชยพล  อาษา
2. นายธนวุฒิ  วงศ์คำภู
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นายวรวุทธิ์  ล่านพญา
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทียนชัย
2. เด็กชายธีรกิจ  วงศ์อนุ
3. เด็กหญิงวริศรา  โยธาพิษ
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชยา  ตรัยตรึงศ์โกศล
2. นายณัฐภูมินทร์  ทะยอมใหญ่
3. นางสาวทิพย์สุดา  ชิงช่วง
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติมา  ดำมา
2. นางสาวจิราภรณ์  ไวมล
3. นางสาวฐิติมา  เวียงอินทร์
4. นางสาวประภาพร  ดวงเดือน
5. นางสาวสุชาดา  พรมจรรยา
6. นางสาวโบ  ฮะบุญมี
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
2. นายจิตตินันท์  ทศราช
3. นางจารุณี  แสนศรี
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 8 1. เด็กชายชนะพงษ์  กระจ่างฉาย
2. เด็กชายชยางกูร  สมหารวงศ์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ติง
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 10 1. นางสาวปวิณี  บาญหาญ
2. นางสาวมัณฑนา  เมฆหมอก
3. นางสาววรรณิสา  โมหา
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.6 ทอง 9 1. นายชัชวาล  สิริวัฒนเสถียร
2. นางสาวพัชรพร  สืบนุสนธ์
3. นายวรชาติ  เจนการค้า
 
1. นางวิไล  บุญญา
2. นางกฤษณา  รุ่งเรือง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.5 ทอง 4 1. นายปกาศิต  จันเขียว
2. นางสาวปัทมพร  ศรีแก้วงาม
3. นายวารินทร์  ไวยเจียรนัย
 
1. นางจารุณี  แสนศรี
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.5 ทอง 6 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แตงเทศทอง
2. นางสาวนับดาว  นสินกร
3. นางสาวสุวิมล  แซ่ลี้
 
1. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
2. นายจิตตินันท์  ทศราช
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 71.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงวงศ์
2. นางสาวมลิวรรณ  ผิวงาม
3. เด็กหญิงศรีสุดา  กัลยาวงค์
 
1. นางจารุณี  แสนศรี
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 63.25 ทองแดง 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  มองมูล
2. นายนนทกร  หมอยาดี
3. นายอนันดา  แดงวงค์
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  นนพิภักดิ์
2. เด็กหญิงสุนิษา  ปัจจัยยะโคนัง
3. เด็กหญิงอุษณี  เกื้อสมพรกิจ
 
1. นางสาวเกษุฎา  ธงศรี
2. นางสาวระพีพรรณ  ขำเขียว
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวธันยพร  สธนเสาวภาคย์
2. นางสาวปาณิสา  สระวิลทร
3. นางสาวอมรรัตน์  ฉุนเฉียว
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวเกษุฎา  ธงศรี