สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงสุข
 
1. นางสาวเกษุฎา  ธงศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 32 1. นายอนันดา  แดงวงศ์
 
1. นางสาวเกษุฎา  ธงศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงพิมอักษร  สารบุญเรือง
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจิราภรณ์  ไวมล
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทะโชติ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
3. เด็กหญิงอาดื้อ  -
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ขำเขียว
2. นางขวัญเรือน  โปรียานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 30 1. นายชัชวาล  สิริวัฒนเสถียร
2. นางสาวฐิติมา  เวียงอินทร์
3. นางสาวประภาพร  ดวงเดือน
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ขำเขียว
2. นางขวัญเรือน  โปรียานนท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวรกิต  แสนภูวา
2. เด็กหญิงสุธาริณี  รวมกลาง
 
1. นางขวัญเรือน  โปรียานนท์
2. นางสาวระพีพรรณ  ขำเขียว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนิยดา  จันทร์ส่อง
 
1. นางสาวอภิญญา  นาคโสภณ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 21 1. นางสาวพัชรพร  สืบนุสนธิ์
 
1. นายตฤณเศรษฐ์  วาสนกมล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  ทรัพย์ศิริ
 
1. นางสาวอภิญญา  นาคโสภณ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 30 1. นางสาวชุติกาญจน์  ทิมทอง
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เกษทองมา
2. เด็กหญิงณัฐพร  คงสุข
3. เด็กชายวิสิทธิ์ชัย  เสาหิน
 
1. นางจิตรี  ฟุ้งกลิ่น
2. นางวิไล  บุญญา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 21 1. นางสาวณัฐกฤตา  กอเกียรติไพศาล
2. นายอนันดา  แดงวงศ์
3. นายอานนท์  พลเมือง
 
1. นางจิตรี  ฟุ้งกลิ่น
2. นางวิไล  บุญญา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 8.03 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายทศพล  บุญศรี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แสนอุบล
 
1. นางอรอุษา  จันทน์ผลิผล
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพร้อม  กุลมงคล
2. เด็กชายไทยรัฐ  เขตดอน
 
1. นางกฤษณา  รุ่งเรือง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปานทอง
2. เด็กชายธีภพ  หวังดี
3. เด็กหญิงบุณณ์ญาณ์  หลักงาม
4. เด็กหญิงสุทธิดา  เลิศทรัพย์วัฒน์
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสุธีกานต์  ทัพนาค
2. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 25 1. นางสาวพิไลพักตร์  วงนาแค
2. นางสาวสุรางคนางค์  นามจันโท
 
1. นางอนงค์  ดุษฎีวรเวทย์
2. นางพรพรรณ  ประเสริฐสุขรัตน์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พงษ์พิทักษ์ชัย
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นางสาวณัฐกฤตา  กอเกียรติไพศาล
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายธีรกิจ  วงศ์อนุ
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุธิดาพร  มูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสุพรรณิการ์  แสงปาน
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 13 1. นายธรรพ์ณกร  จันทะดวง
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  นพพิภักดิ์
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายฐิติพงษ์  อินทปัจ
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม