สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 1. นางสาวสุภารัตน์  การเมืองปัก
 
1. นางขวัญเรือน  โปรียานนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิชาภา  เทียนชัย
2. เด็กหญิงภานิตา  สัตย์รัมย์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ไชยชนะ
 
1. นางสาวอภิญญา  นาคโสภณ
2. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  มองมูล
2. นายวรชาติ  เจนการค้า
3. นางสาวเกตุวดี  ทวีศรี
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นายตฤณเศรษฐ์  วาสนกมล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายธิตพงศ์  โสภามี
2. นางสาวรุจิกร  น้อยวัฒน์
 
1. นางอนงค์  ดุษฎีวรเวทย์
2. นางพรพรรณ  ประเสริฐสุขรัตน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายกิตติธร  ทิลารักษ์
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจารุภัทร  วิเชียรซอย
2. เด็กหญิงอาดื้อ  -
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
2. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  มองมูล
2. นางสาวฐิติมา  เวียงอินทร์
3. นางสาวปานชีวา  วัฒนวงศ์วิบูลย์
4. เด็กชายวีรชน  ทัพนาค
5. เด็กหญิงสมหญิง  ชัชวงศ์
6. นางสาวเกตุวดี  ทวีศรี
7. นายเจษฎางค์  จันทอง
8. นายเมธา  พูลทวี
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. พระวิทยา  ญาณเวที
3. นายธวัชชัย  อุนากรสวัสดิ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงคฑามาศ  สุวรรณราช
2. เด็กหญิงจารุภัทร  วิเชียรซอย
3. เด็กชายสิริภา  พบบ่อเงิน
 
1. นายปิยปราชญ์   โชติวรเชษฎฐ์
2. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 14 1. นายนนทกร   หมอยาดี
2. นายพัลลภ  ฉุนกล้า
3. นายวรชาติ  เจนการค้า
 
1. นายปิยปราชญ์   โชติวรเชษฎฐ์
2. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 28 1. นายชยพล  อาษา
2. นายธนวุฒิ  วงศ์คำภู
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นายวรวุทธิ์  ล่านพญา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 63.25 ทองแดง 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  มองมูล
2. นายนนทกร  หมอยาดี
3. นายอนันดา  แดงวงค์
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น