สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวกัญญารัตน์  มองมูล
2. นางสาวญาดา  บุญมา
3. นางสาวนวล  แสนคำ
4. นางสาวมัณฑนา  เมฆหมอก
5. นางสาวสิรินาถ  งามอร่ามวิจิตร
 
1. พระวิทยา  ญาณเวที
2. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงสมหญิง  ชัชวงศ์
 
1. พระวิทยา  ญาณเวที
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นายธนบดี  แววเล็ก
2. นางสาวปิยธิดา  นะรานรัมย์
 
1. นางอุไร  ปิ่นทอง
2. นางสุธีกานต์  ทัพนาค
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายสหรัฐ  วรรณรักษา
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 1. นายกิตติศักดิ์  ปาปักเข
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายกิตติศักดิ์  ปาปักเข
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.67 เงิน 6 1. นางสาววิภาวี  เชื้อปรางค์
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายชัชวาล  สิริวัฒนเสถียร
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.3 เงิน 15 1. นางสาววิภาวี  เชื้อปรางค์
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวปานชีวา  วัฒนวงศ์วิบูลย์
2. นางสาวสโรชา  แก้วคำ
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นายวรวุทธิ์  ล่านพญา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กชายธีรพงศ์  เปียทอง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เปียทอง
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นายวรวุทธิ์  ล่านพญา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชยา  ตรัยตรึงศ์โกศล
2. นายณัฐภูมินทร์  ทะยอมใหญ่
3. นางสาวทิพย์สุดา  ชิงช่วง
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 8 1. เด็กชายชนะพงษ์  กระจ่างฉาย
2. เด็กชายชยางกูร  สมหารวงศ์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ติง
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 10 1. นางสาวปวิณี  บาญหาญ
2. นางสาวมัณฑนา  เมฆหมอก
3. นางสาววรรณิสา  โมหา
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 71.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงวงศ์
2. นางสาวมลิวรรณ  ผิวงาม
3. เด็กหญิงศรีสุดา  กัลยาวงค์
 
1. นางจารุณี  แสนศรี
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น