สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ไชยชนะ
 
1. นางขวัญเรือน  โปรียานนท์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกอร  ชาวชายโขง
2. เด็กหญิงมาลีวรรณ  ตรีสม
3. เด็กหญิงวิภาพร  ธรรมบุตร
4. เด็กหญิงสุนทรี  สมคิด
5. เด็กหญิงสุนิษา  ปัจจัยยะโคนัง
6. เด็กหญิงเตือนจิรา   บัวงาม
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
2. นางจันทรา  ประภัศร
3. นางสาววิณัฐธพัชร์  โพธิ์เพชร
4. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวจิดาภา  เทศอภิวงศ์
2. นางสาวธิดาพร  พิศวงษ์
3. นางสาวปริฉัตร  บัวงาม
4. นางสาวมาริสา  ประโมทาติ
5. นางสาวศศิธร  แลบัว
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
2. นางจันทรา  ประภัศร
3. นางสาววิณัฐธพัชร์  โพธิ์เพชร
4. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เกษทองมา
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สว่างวงษ์
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นายวรวุทธิ์  ล่านพญา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทียนชัย
2. เด็กชายธีรกิจ  วงศ์อนุ
3. เด็กหญิงวริศรา  โยธาพิษ
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติมา  ดำมา
2. นางสาวจิราภรณ์  ไวมล
3. นางสาวฐิติมา  เวียงอินทร์
4. นางสาวประภาพร  ดวงเดือน
5. นางสาวสุชาดา  พรมจรรยา
6. นางสาวโบ  ฮะบุญมี
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
2. นายจิตตินันท์  ทศราช
3. นางจารุณี  แสนศรี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.6 ทอง 9 1. นายชัชวาล  สิริวัฒนเสถียร
2. นางสาวพัชรพร  สืบนุสนธ์
3. นายวรชาติ  เจนการค้า
 
1. นางวิไล  บุญญา
2. นางกฤษณา  รุ่งเรือง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.5 ทอง 4 1. นายปกาศิต  จันเขียว
2. นางสาวปัทมพร  ศรีแก้วงาม
3. นายวารินทร์  ไวยเจียรนัย
 
1. นางจารุณี  แสนศรี
2. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.5 ทอง 6 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แตงเทศทอง
2. นางสาวนับดาว  นสินกร
3. นางสาวสุวิมล  แซ่ลี้
 
1. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
2. นายจิตตินันท์  ทศราช
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  นนพิภักดิ์
2. เด็กหญิงสุนิษา  ปัจจัยยะโคนัง
3. เด็กหญิงอุษณี  เกื้อสมพรกิจ
 
1. นางสาวเกษุฎา  ธงศรี
2. นางสาวระพีพรรณ  ขำเขียว
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวธันยพร  สธนเสาวภาคย์
2. นางสาวปาณิสา  สระวิลทร
3. นางสาวอมรรัตน์  ฉุนเฉียว
 
1. นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
2. นางสาวเกษุฎา  ธงศรี