สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัชชาพันธ์  คำพู
 
1. นางสาวโสภิต  สว่างอารมณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายธนายุทธ  ถมหนวด
 
1. นางสาวโสภิต  สว่างอารมณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมณฑา  มณีศรี
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 1. นางสาวอดิศา  รุ่งสมัย
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงภัทราพร  กล่อมนุชิด
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวดวงฤดี  อุปรา
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงปาริชาต  กลั่นภูมีศรี
 
1. นางสาวโสภิต  สว่างอารมณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 19 1. นางสาวมยุรี  ดาลวานี
 
1. นางสาวโสภิต  สว่างอารมณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 16 1. นายคริษฐา  ไกรรอด
2. เด็กหญิงชลธิชา  จิตรภักดี
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  อุปรา
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 13 1. นายธนาธิป  โตสกุล
2. นางสาวปิยมาพร  ธงกระโทก
3. นายอิทธิพัทธ์  อกปิ่น
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรัชฎา  ประยงสิน
2. เด็กหญิงสุนันทา  มีทองแสน
 
1. นางสาวโสภิต  สว่างอารมณ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกนกพร  เทียมโคกกรวด
2. นางสาวรุ่งทิวา  ดีรักษา
 
1. นางสาวโสภิต  สว่างอารมณ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายคริษฐา  ไกรรอด
2. เด็กหญิงมณฑา  มณีศรี
 
1. นางสาวนิตา  ยาเซ็ง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 1. นางสาวปิยมาพร  ธงกระโทก
2. นางสาวอดิศา  รุ่งสมัย
 
1. นางสาวนิตา  ยาเซ็ง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐริกา  ศิลากากิ
2. นายธนิต  ประเสริฐ
3. นายนัฐวุฒิ   ลายคราม
4. นางสาวสุพิชชา  สุดสายธง
5. นางสาวอินทิรา  จันทร์เลิศ
 
1. นายบุญเชิด  รักษ์สุวรรณ์
2. นายวัชระ  วงศ์ระพี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  จิตรภักดี
 
1. นายบุญเชิด  รักษ์สุวรรณ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดวงฤดี  อุปรา
 
1. นายวัชระ  วงศ์ระพี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 51.4 เข้าร่วม 19 1. นายนัฐวุฒิ  ลายคราม
2. นางสาวสิรินยา  อุดกันทา
 
1. นายบุญเชิด  รักษ์สุวรรณ์
2. นายวัชระ  วงศ์ระพี
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นายคณาธิป  มอญขาม
2. นายจักริน  ศรีสุวอ
3. นายดาวุด  บุญมาเลิศ
4. นายธนากร  วุฒิสาร
5. นายธนาธิป  เจริญเมธากุล
6. นายธนาธิป  โตสกุล
7. นายธนายุทธ  ถมหนวด
8. นายนนทภูมิ  ดอนเตาเหล็ก
9. นางสาวนัฐวุฒิ  ลายคราม
10. นางสาวบัว  เกื้อปัญญา
11. นางสาวมยุรี  ดาลวานี
12. นายวิโรจน์  ไฝดง
13. นายศรัณย์  วันชนะ
14. นายสมทรง  แก้วระวัง
15. นายอิทธิพัทธ์  อกปิ่น
 
1. นางสาวอารีวรรณ  ผลโพธิ์
2. นางรัตนา  เอกวัฒน์
3. นายสรากร  บุญกิจเจริญ
4. นายศราวุธ  ฉิมวิเศษ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนฤมล  ม่วงเรือง
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  อุปรา
 
1. นางสาวอารีวรรณ  ผลโพธิ์
2. นายสรากร  บุญกิจเจริญ
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 17 1. นายธนาธิป  โตสกุล
2. นายอิทธิพัทธ์  อกปิ่น
 
1. นางสาวอารีวรรณ  ผลโพธิ์
2. นางรัตนา  เอกวัฒน์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  คำพาที
 
1. นายสุรพล  อมรพิพัฒน์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวดวงฤดี  อุปรา
 
1. นายสุรพล  อมรพิพัฒน์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อุ้ยเจริญ
2. เด็กชายก้องยศ  ขาวมาก
3. เด็กชายณัฐนนท์  ทิพย์นนท์
4. เด็กชายดวง  บุญจันทร์
5. เด็กชายธนกร  ผดุงแดน
6. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ซ่ง
7. เด็กชายปิยะราช  ยิ้มประดิษฐ์
8. เด็กชายวิริยะ  รอดอินทร์
 
1. นายสรากร  บุญกิจเจริญ
2. นายวรพจน์  ประเสริฐศรี
3. นางสาวนิตา  ยาเซ็ง
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  จิตรภักดี
2. เด็กหญิงมณฑา  มณีศรี
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
2. นายสุดใจ  สมผล
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายคุนานนท์  จุตะโคฬา
2. เด็กหญิงอติพร  รือเสาะ
 
1. นายสุดใจ  สมผล
2. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวณัฐณิชา  ปราณีประชาชน
2. นายศุภกร  ดิษยพงศ์
 
1. นายสุดใจ  สมผล
2. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงชลกร  เงินแจ่ม
2. เด็กหญิงสุวิมล  สุรบูรณ์กุล
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
2. นายสุดใจ  สมผล
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุษราคัม  เบ้าทอง
2. เด็กชายอัครพล  น้อยใหม่
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
2. นายสุดใจ  สมผล
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุษราคัม  เบ้าทอง
2. เด็กชายปิยะราช  ยิ้มประดิษฐ์
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
2. นายสุดใจ  สมผล
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 27 1. นายธรรมราช  แซ่ซ่ง
2. นางสาวพฤกษพร  พุทธพิพิศ
 
1. นายสุดใจ  สมผล
2. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ศรนรินทร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  แน่นอุดร
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนายุทธ  ถมหนวด
2. นายพิษณุ  โสรา
3. นายยอดฉัตร  โนนเวียงแก
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75.25 เงิน 8 1. นางสาวพัชราพร  นาทมพล
2. นางสาวภควดี  เอี๋ยะพงษ์
3. นางสาววลัยรัตน์  หมื่นสาย
 
1. นางพนมรักษ์  สุหงษา