สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวดวงฤดี  อุปรา
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 16 1. นายคริษฐา  ไกรรอด
2. เด็กหญิงชลธิชา  จิตรภักดี
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  อุปรา
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 13 1. นายธนาธิป  โตสกุล
2. นางสาวปิยมาพร  ธงกระโทก
3. นายอิทธิพัทธ์  อกปิ่น
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรัชฎา  ประยงสิน
2. เด็กหญิงสุนันทา  มีทองแสน
 
1. นางสาวโสภิต  สว่างอารมณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกนกพร  เทียมโคกกรวด
2. นางสาวรุ่งทิวา  ดีรักษา
 
1. นางสาวโสภิต  สว่างอารมณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายคริษฐา  ไกรรอด
2. เด็กหญิงมณฑา  มณีศรี
 
1. นางสาวนิตา  ยาเซ็ง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 1. นางสาวปิยมาพร  ธงกระโทก
2. นางสาวอดิศา  รุ่งสมัย
 
1. นางสาวนิตา  ยาเซ็ง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 51.4 เข้าร่วม 19 1. นายนัฐวุฒิ  ลายคราม
2. นางสาวสิรินยา  อุดกันทา
 
1. นายบุญเชิด  รักษ์สุวรรณ์
2. นายวัชระ  วงศ์ระพี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนฤมล  ม่วงเรือง
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  อุปรา
 
1. นางสาวอารีวรรณ  ผลโพธิ์
2. นายสรากร  บุญกิจเจริญ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 17 1. นายธนาธิป  โตสกุล
2. นายอิทธิพัทธ์  อกปิ่น
 
1. นางสาวอารีวรรณ  ผลโพธิ์
2. นางรัตนา  เอกวัฒน์