สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัชชาพันธ์  คำพู
 
1. นางสาวโสภิต  สว่างอารมณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมณฑา  มณีศรี
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 1. นางสาวอดิศา  รุ่งสมัย
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  คำพาที
 
1. นายสุรพล  อมรพิพัฒน์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายคุนานนท์  จุตะโคฬา
2. เด็กหญิงอติพร  รือเสาะ
 
1. นายสุดใจ  สมผล
2. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม