สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายธนายุทธ  ถมหนวด
 
1. นางสาวโสภิต  สว่างอารมณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงภัทราพร  กล่อมนุชิด
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงปาริชาต  กลั่นภูมีศรี
 
1. นางสาวโสภิต  สว่างอารมณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 19 1. นางสาวมยุรี  ดาลวานี
 
1. นางสาวโสภิต  สว่างอารมณ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวดวงฤดี  อุปรา
 
1. นายสุรพล  อมรพิพัฒน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวณัฐณิชา  ปราณีประชาชน
2. นายศุภกร  ดิษยพงศ์
 
1. นายสุดใจ  สมผล
2. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงชลกร  เงินแจ่ม
2. เด็กหญิงสุวิมล  สุรบูรณ์กุล
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
2. นายสุดใจ  สมผล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 27 1. นายธรรมราช  แซ่ซ่ง
2. นางสาวพฤกษพร  พุทธพิพิศ
 
1. นายสุดใจ  สมผล
2. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75.25 เงิน 8 1. นางสาวพัชราพร  นาทมพล
2. นางสาวภควดี  เอี๋ยะพงษ์
3. นางสาววลัยรัตน์  หมื่นสาย
 
1. นางพนมรักษ์  สุหงษา