สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธิติญา  ชูสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันทมน  จตุรัส
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินชูกุล
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  เรืองสา
2. นางสาวกัญญา  รอบแคว้น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 18 1. นางสาวปรวี  ทองน้อย
2. นายพีรพล  ตั้งจิตต์สำราญ
3. นายอัฐวุฒิ  การดื่ม
 
1. นายอภิชาติ  แสนโคตร
2. นางสาวดลฤดี  ปัสสา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 17 1. นางสาวกัญญาพัชร  ผ่องจิตต์
2. นายจิรสิญจ์  ธรรมวงค์งาม
3. นางสาววัลภา  ภู่สืบ
 
1. นางสาวดลฤดี  ปัสสา
2. นางสาวกัญญา  รอบแคว้น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกฤษฎา  มุพาพร
2. เด็กชายภาคย์ภูมิ  วงษ์ศรีเผือก
 
1. นายอภิชาติ  แสนโคตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.42 เข้าร่วม 6 1. นายธนา  ปั้นประสาท
2. นายอนุสรณ์  แก่งสันเทียะ
 
1. นางสาวชลธิชา  บรรดาล