สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 35 1. เด็กชายพีรณัฐ  วัศราติยานนท์
 
1. นายคมกริช  น่วมนาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 1. นายสิปปนนท์  สิริวศิน
 
1. นายคมกริช  น่วมนาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางธิดารัตน์  บูรณวณิช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 30 1. นางสาวกาญจนา   ส่อนราช
 
1. นางสาวธิดารัตน์  บูรณวณิช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินชูกุล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เทียนเงิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณัฏฐธิดา  มณีรัตน์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เทียนเงิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิขา  ทิพวัน
 
1. นางสาวเจนจิรา  เวียนสุข
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 1. นางสาวจิราภรณ์  ใจมั่น
 
1. นางสาวเจนจิรา  เวียนสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงขันติสุข  ยะประพาส
2. เด็กหญิงอลิสเบท  อ่างหิน
3. เด็กชายเพิ่มพงษ์  ฉัตรสิริสุข
 
1. นางสาวณฐพร  ชาวพงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 21 1. นางสาวณัฏฐธิดา  มณีรัตน์
2. นางสาวยุคนธร  สิริรวง
3. นางสาวสาวิตรี  ปฐวีพณาสณฑ์
 
1. นางสาวณฐพร  ชาวพงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุ่นศรี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  โตจิต
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ปุจฉาการ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายนายธราเทพ  สิงห์โตน้อย
2. นางสาวบุศรา  ด้วงชาลี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เทียนเงิน
2. นางวนิชา  แสนโสภา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธีรวิทย์  เอี่ยมชัยเจริญ
 
1. นางภิญญุภา  บุญลักขะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 23 1. นายจุลพงศ์   ทองทนงศักดิ์
 
1. นายวโรตม์  ศรีรัตนพาทานนท์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  อยู่เย็น
2. นางสาวอรุณรัตน์  คงกะพันธ์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   อินทรอ่อน
 
1. นายธีระพันธ์  นาคายน
2. นายคะเณศร์  สมรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวญาณี  สังข์คำ
2. นางสาวปัทมา  ชั้นอารีย์
3. นางสาวอารยา  ปฐมรัตน์
 
1. นางสาวสุมนา  แทนบุญช่วย
2. นางสาวมยุรี  ศิริคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายยุทธพิชัย  พรมนอก
 
1. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรตื์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 30 1. นายชนันรัตน์  ประสิทธิ์มณฑล
 
1. นางสาวพรทิพ  กล้ารอด
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธิติญา  ชูสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันทมน  จตุรัส
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินชูกุล
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  เรืองสา
2. นางสาวกัญญา  รอบแคว้น
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 18 1. นางสาวปรวี  ทองน้อย
2. นายพีรพล  ตั้งจิตต์สำราญ
3. นายอัฐวุฒิ  การดื่ม
 
1. นายอภิชาติ  แสนโคตร
2. นางสาวดลฤดี  ปัสสา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 17 1. นางสาวกัญญาพัชร  ผ่องจิตต์
2. นายจิรสิญจ์  ธรรมวงค์งาม
3. นางสาววัลภา  ภู่สืบ
 
1. นางสาวดลฤดี  ปัสสา
2. นางสาวกัญญา  รอบแคว้น
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกฤษฎา  มุพาพร
2. เด็กชายภาคย์ภูมิ  วงษ์ศรีเผือก
 
1. นายอภิชาติ  แสนโคตร
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.42 เข้าร่วม 6 1. นายธนา  ปั้นประสาท
2. นายอนุสรณ์  แก่งสันเทียะ
 
1. นางสาวชลธิชา  บรรดาล
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจริยา  แจงขุด
2. นางสาวนภาพร  กงศรี
3. นางสาวบุษศรินทร์  การไสว
4. นางสาวภูษณิสา  ใหม่เอี่ยม
5. นางสาวเกษร  อดุลยฤทธิกุล
 
1. นางสาวกาญจนา  วรสิงห์
2. นางสาวกิตติภา  นิมา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มูลกระโทก
2. เด็กชายนัฐกานต์  เพ็ชรบูรณ์
3. เด็กหญิงรสิกา  รอฮีม
4. เด็กชายวันชัย  บุญทรัพย์
5. เด็กชายศรัณย์  อยู่โต
 
1. นายณชพล  ฐานะอุดมมงคล
2. นางสาวกิตติภา  นิมา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนากานต์  ราชสิงโห
2. นางสาววรยา  อ่ำทอง
3. นายสรสิช  สุขอร่าม
4. นายสิทธิกร  จันทร์ศรี
5. นายเกิดเก้า  จันทวงศ์
 
1. นายณชพล  ฐานะุดมมงคล
2. นางสาวกิตติภา  นิมา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางอภิรดี  วัศราติยานนท์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.31 ทอง 13 1. เด็กหญิงพิมพสุภา  ประทีปอุษานนท์
 
1. นางสาววรงค์พร  ชาคำ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 14 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุขอารมณ์
2. เด็กหญิงอภิรดี  อุส่าห์ดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หนูนุ้ย
2. นางสาวนิธิมา  อัศวบุญญาเลิศ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.1 ทอง 6 1. นางสาวพิมชนก  ฉัตรสิริสุข
2. นายเรืองวิทย์  พิชญโชติ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รักญาติ
2. นางสาวกาญจนา  วรสิงห์
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายกฤษฎา  มุพาพร
2. เด็กหญิงธนพร  เหลืองภูมิพิทยา
 
1. นางสาววิมณเทียร  เพาะบุญ
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 20 1. นางสาวชลลภัทร  ถาวรโรฤทธิ์
2. นางสาววฤนดา  เสืองามเอี่ยม
 
1. นางสาววิมณเทียร  เพาะบุญ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณเฌอมาลย์  โพธ์แก้ว
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรมาส  อินทศร
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 19 1. นางสาวพิมชนก  ฉัตรสิริสุข
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพีมะ  โพธิพิน
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัตวรรณ  สุกรรณ์
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินชูกุล
2. เด็กหญิงรุจี  ร่มเย็น
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
2. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดาราวลี  สวยสด
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายพีมะ  โพธิพิน
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.67 ทอง 4 1. นางสาววรารัตน์  สุขใย
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลทิชา  โยธานันท์
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวศรี
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวศรี
3. นางสาวชลทิชา  โยธานันท์
4. เด็กชายพงศธร  วงษ์ชารี
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินชูกุล
6. นายพิชิตชัย  ทรัพย์มูล
7. นายพีมะ  โพธิพิน
8. นางสาวภาวิณี  นพพลกรัง
9. เด็กชายวนัส  กล่ำลื่น
10. นางสาววรารัตน์  สุขใย
11. นายอัฐวุุฒิ  การดื่ม
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒิ  ปั้นโต
2. นายธนาวัฒน์  เพชรแต่ง
3. นายธีรภัทร  ภู่อารีย์
4. นางสาวนันทวัน  ทองมี
5. นายพงศ์ธร  ศิริมงคลทิพย์
 
1. นายณัฏฐพงค์  ขุนทอง
2. นายไตรสิทธิ์  สิริรุ่งอนันต์
3. นายกฤษฎา  สนธิม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ทิพวัน
 
1. นายณัฏฐพงค์  ขุนทอง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสาวิตรี  ปฐวีพนาสณฑ์
 
1. นายณัฏฐพงค์  ขุนทอง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ทิพวัน
 
1. นายณัฏฐพงค์  ขุนทอง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 15.6 เข้าร่วม 18 1. นางสาวสาวิตรี  ปฐวีพนาสณฑ์
 
1. นายณัฏฐพงค์  ขุนทอง
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 71.67 เงิน 4 1. เด็กหญิง วิภาดา  จันคต
2. เด็กชายจักรพงษ์  คงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงฐานิษฐ์  ฐานอริยทัศน์
4. เด็กชายพีรพล  ภู่เนียม
5. นายวิชญ์ภาส  เขียนหวาน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมอาวรณ์
7. เด็กชายอมรเทพ  ปังตะกูล
8. เด็กหญิงเบญจพร  ค้าคำ
 
1. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
2. นางสาวฐิตารัตน์  ฉิมเพชร์
3. นางสาวกานติมา  มาน้อย
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  คำผาพง
2. นางสาวจิรนันท์  สุขศรี
3. นางสาวนุศรา  ด้วงชาลี
4. นายภูชิต  บุญญเสฐ
5. นายสรวิชญ์  ยิ้มจันทร์
6. นายสันติชัย  ใยแย้ม
7. นางสาวสุภาพร  ฟองโภไค
8. นายอนุพล  ศรีชุมพล
 
1. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
2. นางสาวฐิตารัตน์  ฉิมเพชร์
3. นางสาวกานติมา  มาน้อย
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74.67 เงิน 8 1. นางสาวกมลชนก  คำภาผง
2. นางสาวจิรนันท์  สุขศรี
3. นางสาวดวงกมล  เอี่ยมใจตรง
4. นางสาวฟ้าใส  ทองมูล
5. นางสาววรางคณา  อินพยม
6. นางสาวสุภาพร  ฟองโภไค
 
1. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
2. นางวาสนา  นาครัตน์
3. นางสาวฐิตารัตน์  ฉิมเพชร์
4. นางสาวกานติมา  มาน้อย
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพิชญ์  ดวงบุญชู
2. นางสาวกมลชนก  คำภาผง
3. นางสาวจิรนันท์   สุขศรี
4. นางสาวดวงกมล  เอี่ยมใจตรง
5. นางสาวนุศรา  ด้วงชาลี
6. นางสาวฟ้าใส  ทองมูล
7. นางสาวภาวินี  นพพลกรัง
8. นางสาววรางคณา  อินพยม
9. นางสาวสุภาพร  ฟองโภไค
 
1. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
2. นางวาสนา  นาครัตน์
3. นางสาวฐิตารัตน์  ฉิมเพชร์
4. นางสาวกานติมา  มาน้อย
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 71.99 เงิน 5 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  กงศรี
 
1. นายอิทธิณัติ  เสวกโกเมต
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวพิมพ์ชนก  อุ่นอบ
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  พงษ์ประยูร
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายทักษิไนย  แก้วเขียว
2. เด็กชายยศวัฒน์  จตุรวิทยาภรณ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงดาราวดี  สวยสด
2. เด็กหญิงนภัสสร  บูรณศิริ
 
1. นางนาฏณฎา  ชมภูนุช
2. นางสาวดวงเดือน  กลีบอุบล
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 11 1. นายธีรวิทย์  เอี่ยมชัย
2. เด็กชายมนตรี  สุนิหู
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุลดิศ  แก้วรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงธัญชนก  พจนพริ้ง
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากานต์  ศรีวิเศษ
2. นางสาวปรวี  ทองน้อย
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นายสิทธิกร  จันทร์ศรี
2. นายเกิดเก้า  จันทวงษ์
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.4 เงิน 11 1. เด็กชายทรงศิลป์  ชนะศักดิ์
2. เด็กหญิงธีมาพร  นวลแจ่ม
3. เด็กหญิงพรหมพร  อ่อนขำ
 
1. นายสายัญห์  โพธิ์ไพจิตร
2. นางเทวี  โพธิ์ไพจิตร
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองหลำ
2. เด็กหญิงรัตติการ์  พิรุณกาญจน์
3. เด็กหญิงอารียา  จันทร์แก้ว
 
1. นางเทวี  โพธิ์ไพจิตร
2. นางอังสนา  เกิดบุญส่ง
 
63 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายณฐภัทร  อุทะนุต
 
1. นางเสาวนีย์  เปรมดิลกรัตน์
 
64 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชยากร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
65 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล  เสถียร
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก
 
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  เสือแย้ม
 
1. นางเสาวนีย์  เปรมดิลกรัตน์
 
67 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุณยธร  ชูรัตน์
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
68 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลชาติ  นุ่มน้อย
2. เด็กชายธราธร  อยู่ทอง
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
2. นางจารุวรรณ  ลูกนก