สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางธิดารัตน์  บูรณวณิช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 30 1. นางสาวกาญจนา   ส่อนราช
 
1. นางสาวธิดารัตน์  บูรณวณิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณัฏฐธิดา  มณีรัตน์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เทียนเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิขา  ทิพวัน
 
1. นางสาวเจนจิรา  เวียนสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงขันติสุข  ยะประพาส
2. เด็กหญิงอลิสเบท  อ่างหิน
3. เด็กชายเพิ่มพงษ์  ฉัตรสิริสุข
 
1. นางสาวณฐพร  ชาวพงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 21 1. นางสาวณัฏฐธิดา  มณีรัตน์
2. นางสาวยุคนธร  สิริรวง
3. นางสาวสาวิตรี  ปฐวีพณาสณฑ์
 
1. นางสาวณฐพร  ชาวพงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุ่นศรี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  โตจิต
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ปุจฉาการ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายนายธราเทพ  สิงห์โตน้อย
2. นางสาวบุศรา  ด้วงชาลี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เทียนเงิน
2. นางวนิชา  แสนโสภา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธีรวิทย์  เอี่ยมชัยเจริญ
 
1. นางภิญญุภา  บุญลักขะ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 23 1. นายจุลพงศ์   ทองทนงศักดิ์
 
1. นายวโรตม์  ศรีรัตนพาทานนท์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายยุทธพิชัย  พรมนอก
 
1. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรตื์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 30 1. นายชนันรัตน์  ประสิทธิ์มณฑล
 
1. นางสาวพรทิพ  กล้ารอด
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธิติญา  ชูสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันทมน  จตุรัส
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินชูกุล
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  เรืองสา
2. นางสาวกัญญา  รอบแคว้น
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 18 1. นางสาวปรวี  ทองน้อย
2. นายพีรพล  ตั้งจิตต์สำราญ
3. นายอัฐวุฒิ  การดื่ม
 
1. นายอภิชาติ  แสนโคตร
2. นางสาวดลฤดี  ปัสสา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกฤษฎา  มุพาพร
2. เด็กชายภาคย์ภูมิ  วงษ์ศรีเผือก
 
1. นายอภิชาติ  แสนโคตร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.42 เข้าร่วม 6 1. นายธนา  ปั้นประสาท
2. นายอนุสรณ์  แก่งสันเทียะ
 
1. นางสาวชลธิชา  บรรดาล
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 20 1. นางสาวชลลภัทร  ถาวรโรฤทธิ์
2. นางสาววฤนดา  เสืองามเอี่ยม
 
1. นางสาววิมณเทียร  เพาะบุญ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 19 1. นางสาวพิมชนก  ฉัตรสิริสุข
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินชูกุล
2. เด็กหญิงรุจี  ร่มเย็น
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
2. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายพีมะ  โพธิพิน
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 15.6 เข้าร่วม 18 1. นางสาวสาวิตรี  ปฐวีพนาสณฑ์
 
1. นายณัฏฐพงค์  ขุนทอง
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 11 1. นายธีรวิทย์  เอี่ยมชัย
2. เด็กชายมนตรี  สุนิหู
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายณฐภัทร  อุทะนุต
 
1. นางเสาวนีย์  เปรมดิลกรัตน์