สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 35 1. เด็กชายพีรณัฐ  วัศราติยานนท์
 
1. นายคมกริช  น่วมนาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 1. นายสิปปนนท์  สิริวศิน
 
1. นายคมกริช  น่วมนาม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายกฤษฎา  มุพาพร
2. เด็กหญิงธนพร  เหลืองภูมิพิทยา
 
1. นางสาววิมณเทียร  เพาะบุญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ทิพวัน
 
1. นายณัฏฐพงค์  ขุนทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวพิมพ์ชนก  อุ่นอบ
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  พงษ์ประยูร