สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 1. นางสาวจิราภรณ์  ใจมั่น
 
1. นางสาวเจนจิรา  เวียนสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 17 1. นางสาวกัญญาพัชร  ผ่องจิตต์
2. นายจิรสิญจ์  ธรรมวงค์งาม
3. นางสาววัลภา  ภู่สืบ
 
1. นางสาวดลฤดี  ปัสสา
2. นางสาวกัญญา  รอบแคว้น
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 71.67 เงิน 4 1. เด็กหญิง วิภาดา  จันคต
2. เด็กชายจักรพงษ์  คงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงฐานิษฐ์  ฐานอริยทัศน์
4. เด็กชายพีรพล  ภู่เนียม
5. นายวิชญ์ภาส  เขียนหวาน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมอาวรณ์
7. เด็กชายอมรเทพ  ปังตะกูล
8. เด็กหญิงเบญจพร  ค้าคำ
 
1. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
2. นางสาวฐิตารัตน์  ฉิมเพชร์
3. นางสาวกานติมา  มาน้อย
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  คำผาพง
2. นางสาวจิรนันท์  สุขศรี
3. นางสาวนุศรา  ด้วงชาลี
4. นายภูชิต  บุญญเสฐ
5. นายสรวิชญ์  ยิ้มจันทร์
6. นายสันติชัย  ใยแย้ม
7. นางสาวสุภาพร  ฟองโภไค
8. นายอนุพล  ศรีชุมพล
 
1. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
2. นางสาวฐิตารัตน์  ฉิมเพชร์
3. นางสาวกานติมา  มาน้อย
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74.67 เงิน 8 1. นางสาวกมลชนก  คำภาผง
2. นางสาวจิรนันท์  สุขศรี
3. นางสาวดวงกมล  เอี่ยมใจตรง
4. นางสาวฟ้าใส  ทองมูล
5. นางสาววรางคณา  อินพยม
6. นางสาวสุภาพร  ฟองโภไค
 
1. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
2. นางวาสนา  นาครัตน์
3. นางสาวฐิตารัตน์  ฉิมเพชร์
4. นางสาวกานติมา  มาน้อย
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพิชญ์  ดวงบุญชู
2. นางสาวกมลชนก  คำภาผง
3. นางสาวจิรนันท์   สุขศรี
4. นางสาวดวงกมล  เอี่ยมใจตรง
5. นางสาวนุศรา  ด้วงชาลี
6. นางสาวฟ้าใส  ทองมูล
7. นางสาวภาวินี  นพพลกรัง
8. นางสาววรางคณา  อินพยม
9. นางสาวสุภาพร  ฟองโภไค
 
1. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
2. นางวาสนา  นาครัตน์
3. นางสาวฐิตารัตน์  ฉิมเพชร์
4. นางสาวกานติมา  มาน้อย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 71.99 เงิน 5 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  กงศรี
 
1. นายอิทธิณัติ  เสวกโกเมต
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงดาราวดี  สวยสด
2. เด็กหญิงนภัสสร  บูรณศิริ
 
1. นางนาฏณฎา  ชมภูนุช
2. นางสาวดวงเดือน  กลีบอุบล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุลดิศ  แก้วรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงธัญชนก  พจนพริ้ง
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากานต์  ศรีวิเศษ
2. นางสาวปรวี  ทองน้อย
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.4 เงิน 11 1. เด็กชายทรงศิลป์  ชนะศักดิ์
2. เด็กหญิงธีมาพร  นวลแจ่ม
3. เด็กหญิงพรหมพร  อ่อนขำ
 
1. นายสายัญห์  โพธิ์ไพจิตร
2. นางเทวี  โพธิ์ไพจิตร
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  เสือแย้ม
 
1. นางเสาวนีย์  เปรมดิลกรัตน์