สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินชูกุล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เทียนเงิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางอภิรดี  วัศราติยานนท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.31 ทอง 13 1. เด็กหญิงพิมพสุภา  ประทีปอุษานนท์
 
1. นางสาววรงค์พร  ชาคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 14 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุขอารมณ์
2. เด็กหญิงอภิรดี  อุส่าห์ดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หนูนุ้ย
2. นางสาวนิธิมา  อัศวบุญญาเลิศ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.1 ทอง 6 1. นางสาวพิมชนก  ฉัตรสิริสุข
2. นายเรืองวิทย์  พิชญโชติ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รักญาติ
2. นางสาวกาญจนา  วรสิงห์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.67 ทอง 4 1. นางสาววรารัตน์  สุขใย
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลทิชา  โยธานันท์
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒิ  ปั้นโต
2. นายธนาวัฒน์  เพชรแต่ง
3. นายธีรภัทร  ภู่อารีย์
4. นางสาวนันทวัน  ทองมี
5. นายพงศ์ธร  ศิริมงคลทิพย์
 
1. นายณัฏฐพงค์  ขุนทอง
2. นายไตรสิทธิ์  สิริรุ่งอนันต์
3. นายกฤษฎา  สนธิม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายทักษิไนย  แก้วเขียว
2. เด็กชายยศวัฒน์  จตุรวิทยาภรณ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นายสิทธิกร  จันทร์ศรี
2. นายเกิดเก้า  จันทวงษ์
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล  เสถียร
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุณยธร  ชูรัตน์
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลชาติ  นุ่มน้อย
2. เด็กชายธราธร  อยู่ทอง
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
2. นางจารุวรรณ  ลูกนก