สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐชานนท์  อินวงศ์วรรณ
 
1. นายทิวากร  ประชาโรจน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายบุญรักษ์  เชื้อเชย
2. เด็กชายศุภกฦต  นิจจำรูญ
3. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วทอง
 
1. นางสาวสุรัติญา  สุขีทรัพย์
2. นายนิพนธ์  ปานศรีแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรกนก  ชูสังข์
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงเรขา  จิตร์สม
 
1. นางสาวสุรัติญา  สุขีทรัพย์
2. นายนิพนธ์  ปานศรีแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ครองยุทธ
3. เด็กหญิงวรรณ์ลภา  เหมะมินทร์
 
1. นางสาวสุรัติญา  สุขีทรัพย์
2. นายนิพนธ์  ปานศรีแก้ว
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.67 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิรภัทธ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงวรรณ์ลภา  เหมะมินทร์
 
1. นางสาววัสสิกา  กปิลกาญจน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  จุฬากาญจน์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ครองยุทธ
 
1. นางสาววัสสิกา  กปิลกาญจน์
2. นางสาวกมลวรรณ  บัวใบ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรภัทธ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงวรรณ์ลภา  เหมะมินทร์
 
1. นางสาววัสสิกา  กปิลกาญจน์
2. นางสาวกมลวรรณ  บัวใบ