สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐชานนท์  อินวงศ์วรรณ
 
1. นายทิวากร  ประชาโรจน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายบุญรักษ์  เชื้อเชย
2. เด็กชายศุภกฦต  นิจจำรูญ
3. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วทอง
 
1. นางสาวสุรัติญา  สุขีทรัพย์
2. นายนิพนธ์  ปานศรีแก้ว