สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.6 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณิชาภา  วราทวีธำรง
2. เด็กหญิงศุภนาถ  เต็มรัตน์
3. เด็กชายสัณหภพ  วาณิชวิเศษกุล
 
1. นางมนทิพย์  จันทร์เจือศิริ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 4 1. นายธีรภัทร์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
2. นายวรพรต  เรืองขจร
3. นางสาวเจนจิรา  จารุอำพรพรรณ
 
1. นางสาวอุษณี  ลิลตผสาน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาวกัณฐ์ชนก  งามขำ
2. นางสาวธนิตา  ตั้งจิตวิสุทธิ์
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวพิมวลี  หริ่งรอด
2. นางสาวมนชิดา  ลิขิตปถัมภ์
3. นางสาวอริศรา  เดชน์เกริกไกร
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  กำแหงมิตร
2. เด็กหญิงภูชนก  จิตชัยเจริญ
3. เด็กหญิงวรันธร  มีหว่าง
 
1. นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายชญานนท์  พวงเวียง
2. นางสาววิมลภัทร  เจริญโสภา
3. นายศุภวรรษ  สองบาง
 
1. นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปกรณ์  บุญเพ็ชร์
2. นางสาวพิมวลี  หริ่งรอด
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐกร   เผื่อนโภคา
2. เด็กชายพงศธร   พงษ์แสร์
 
1. นายเจษฎา  ชัยวงษ์