สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภณัฐ  นิติชาคร
 
1. นางสาวศศิวิมล  เกษเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤณฐพรรณ  กาญจนเสวี
 
1. นางสาวศศิวิมล  เกษเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอันดา  ปัญญามี
 
1. นางสาวชนินทร์ธร  อยู่แฉ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวชลลดา  ลีลาพิสุทธิ์
 
1. นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันตรัตน์  จันศักดา
 
1. นางสาวคณิภา  ธุระธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีทองจ้อย
 
1. นางสาวคณิภา  ธุระธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จรุงกิจศุภผล
 
1. นายอานุภาพ  เอมประณีตร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวกุลสิรินทร์  หอมยิ่ง
 
1. นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปานชีวา  เกตุรักษา
2. เด็กหญิงปุณยนุช  เด่นนภาสุรพงศ์
3. เด็กหญิงเขมิกา  น้อยดัด
 
1. นางสาววลิดา  เชาว์ไฝ
2. นางสาวหทัยชนก  กูรมะสุวรรณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายธีรภัทร  อิ่มใจ
2. นางสาวนภสร  เผื่อนโภคา
3. นางสาววริษฐา  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวอรอุษา  ถีวันดี
2. นางสาวศิรินาฏย์  เรืองประพันธ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลพินทุ์  สิงหะ
2. เด็กหญิงดลลชา  อำนวยชัยวิวัฒน์
 
1. นางสาวอัญชนา  อินทโชติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวขวัญฤทัย  ชาปาน
2. นางสาวฐนิชา  จีนสมุทร
 
1. นางสาวอัญชนา  อินทโชติ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนิธิวัต  จงรักตระกูล
 
1. นายมาโนช  วงษ์สด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 1. นายกิตติธัช  เข็มสม
 
1. นางสาวชบา  ภูจอมแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริพร  กาญจนพังคะ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โคตบุตร
3. เด็กหญิงแพรวการย์  ใจสะอาด
 
1. นางพรพรรณ  เลิศชีวะ
2. นางสาวสายชล  จันทร์สำราญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤตติกา  จรรยาวิสุทธ
2. นายวีรพล  นิตทิม
3. นางสาวอธิชา  คงแช่มดี
 
1. นางอิสรีย์  สง่า
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ยุติธรรมคุณา
 
1. นางสาวนพเก้า  วรรณมานะ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเจนจิรา  จารุอำพรพรรณ
 
1. นายธนวัฒน์  เจริญวิวัฒนศิลป์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.6 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณิชาภา  วราทวีธำรง
2. เด็กหญิงศุภนาถ  เต็มรัตน์
3. เด็กชายสัณหภพ  วาณิชวิเศษกุล
 
1. นางมนทิพย์  จันทร์เจือศิริ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 4 1. นายธีรภัทร์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
2. นายวรพรต  เรืองขจร
3. นางสาวเจนจิรา  จารุอำพรพรรณ
 
1. นางสาวอุษณี  ลิลตผสาน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาวกัณฐ์ชนก  งามขำ
2. นางสาวธนิตา  ตั้งจิตวิสุทธิ์
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวพิมวลี  หริ่งรอด
2. นางสาวมนชิดา  ลิขิตปถัมภ์
3. นางสาวอริศรา  เดชน์เกริกไกร
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  กำแหงมิตร
2. เด็กหญิงภูชนก  จิตชัยเจริญ
3. เด็กหญิงวรันธร  มีหว่าง
 
1. นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายชญานนท์  พวงเวียง
2. นางสาววิมลภัทร  เจริญโสภา
3. นายศุภวรรษ  สองบาง
 
1. นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปกรณ์  บุญเพ็ชร์
2. นางสาวพิมวลี  หริ่งรอด
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐกร   เผื่อนโภคา
2. เด็กชายพงศธร   พงษ์แสร์
 
1. นายเจษฎา  ชัยวงษ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัชชา  อนุสิทธิ์
2. เด็กหญิงณีรกาญจน์  เอื้อทวีพล
3. เด็กหญิงภัทรลภา  งามฉันทกร
4. เด็กหญิงศิริพร  กาญจนพังคะ
5. เด็กหญิงศุภกานต์  ประกอบผล
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อักษรกูล
2. นางกาญจนา  บุญทัน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  บุญนิกรวรวิทย์
2. นางสาวพรพินิต  ตันเจริญ
3. นางสาวพีรดา  แก้วพินิจ
4. นางสาวภัทรวดี  แซ่โค้ว
5. นางสาวมณีกาญจน์  กรองรัตน์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อักษรกูล
2. นางกาญจนา  บุญทัน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลพัชร  ภู่ยอดยิ่ง
2. นางสาวจริยา  ถิรานุวัฒนกุล
3. นางสาวจินตนา  ชื่นใจ
4. เด็กหญิงชวัลญา  สวัสดิบุตร
5. นางสาวชวัลนุช  แสงนาค
6. เด็กหญิงญาดา  อธิวัฒนานนท์
7. นางสาวฐิติญาณ์  นุชรักษ์
8. นางสาวณภัทร์  ครองเชื้อ
9. เด็กหญิงดวงฤดี  พุทธคู
10. นางสาวดวงฤทัย  ปริยประพันธ์
11. เด็กหญิงธันพิชชา  สาหร่ายเจริญ
12. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  กิตติพจน์พงศ์
13. นายนนท์รวิศ  เหลืองถลกไทย
14. นายพุฒิพัฒน์  กมลสุขวิบูลย์
15. เด็กหญิงอรจิรา  เสมามอญ
16. นายอัครชน  เพชรรัตน์
 
1. นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
2. นายสมคิด  ไชยนาน
3. นางสาวสุทธินันท์  สุวพันธ์โภคิน
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 14 1. เด็กชายปรโชต  อักษรนิตย์
 
1. นางสาวสุทธินันท์  สุขพันธุ์โภคิน
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.98 ทอง 14 1. นายโภค  เกิดโภคา
 
1. นางสาวสุทธินันท์  สุวพันธุ์โภคิน
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 17 1. เด็กชายธณวัฒน์  สร้างแก้ว
2. เด็กหญิงธนัชพร  สุขล้อม
 
1. นางสาวโกสุม  งามดวงใจ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 22 1. นายอัครวัฒน์  ผลธีรพันธ์
2. นางสาวเพียงดาว  เพ็ญพฤกษากุล
 
1. นางสาวโกสุม  งามดวงใจ
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกทลวรรณ  ปานเทศ
2. เด็กหญิงกันตยา  แสนบุตร
3. เด็กหญิงชณัญญา  เจริญสุข
4. นางสาวชนิษฐา  ศรีทรัพย์แสง
5. นางสาวชลดา  พึ่งอิ่ม
6. นางสาวชวัลนุช  แสงนาค
7. เด็กหญิงณภัทธิรา  กี้เจริญ
8. นางสาวณภัทร  ครองเชื้อ
9. นางสาวณัฐิญา  ยมกลิ่น
10. เด็กหญิงพรชนก  พชรกุลธร
11. นางสาวพรสุดา  ควรชม
12. เด็กหญิงลวิตรา  บำเพ็ญ
13. เด็กหญิงสุวรา  บดนอก
14. เด็กหญิงอธิปภรณ์  ศรีเล็ก
15. เด็กหญิงอิสริยะ  ศิริพรม
 
1. นายประสิทธิ์  ดีไสว
2. นายประกาย  นาภูมิ
3. นายอิทธิโชติ  ลิ่มสกุล
4. นางสาวสุพนิต  อิทธิวุฒิ
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงกันตรัตน์  จันศักดา
2. เด็กหญิงฐิติมา  นาคขำ
 
1. นางสาวสุพนิต  อิทธิวุฒิ
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวชาลิสา  สวรรค์พร
2. นางสาวณภัสสร  ออเขาย้อย
 
1. นายพันธมิตร  พงษ์สนิท
2. นายอิทธิโชติ  ลิ่มสกุล
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  โอษธีศ
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 19 1. นางสาวชนากานต์  อุทัยวัฒนะ
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงแดเนียร์ ธนิสร  เมกกิตร์
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาววรากร  ชัยเฉลิมศักดิ์
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปวรุตน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายคงพันธ์  พรมจีน
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวอภิสรา  วิเศษบุญลือ
 
1. นายคงพันธ์  พรมจีน
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  อิ่มวิทยา
 
1. นายคงพันธ์  พรมจีน
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายอภิสิทธิ์  ทังลา
 
1. นายคงพันธ์  พรมจีน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 4 1. เด็กชายปุณณวิช  หลั่งสุวรรณ
 
1. นางสาวมนัญญา  มาบางยาง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพร  วิชาชาญ
 
1. นางสาวมนัญญา  มาบางยาง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุส  อยู่เย็น
 
1. นางสาวมนัญญา  มาบางยาง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธันวา  ทรัพย์บุญเรือง
2. เด็กหญิงพรณิภา  ดิษดี
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สิริอุดมศักดิ์
4. เด็กหญิงวรัญญา  เปรื้องไชโย
5. เด็กชายอัครพงศ์  นวลจันทร์
6. เด็กหญิงแบม  ชูชาญ
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
2. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
3. นายกิตติวัฒน์  เข็มทอง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายกิตติพงศ์  โชคธนสุกาญจน์
2. นายชนุตต์  งามศิริพร
3. นายธนชศรณ์  คุณเลิศ
4. นายศฐา  ศรีสุระ
5. นายสิทธิกร  ลิมนภาพวัลย์
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
2. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
3. นายยุทธภูมิ  สัญญะวิชัย
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 14 1. นายทิวากร  ล้อมเวียง
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสมจิตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นายธนชศรณ์  คุณเลิศ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทวัชร์  อำพลจันทน์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. เด็กชายภูริณัฐ  อรุณศิริพันธ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลกาล  ลาภวงศ์สุนทร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 11 1. นางสาวนภาลัย  พระสว่าง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเจริญสุขกุล
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.6 เงิน 5 1. นายพัฒน์ชานน  อินทรรัสมี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.3 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศิรินนท์ธนเวช
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.3 เงิน 13 1. นางสาวกัลยารักษ์  จำปาทิพย์พงศ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 77.66 เงิน 7 1. นางสาวกสิณา  พรพิพัฒน์กุล
2. นายกิตติพศ  เซ่งขุนทอง
3. นางสาวฐิติมา  ยังศิริ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภัทรสาวิทย์
5. เด็กหญิงนิรัตดา  มโนชาติ
6. เด็กชายพงศ์ภรณ์  อิ่มวิทยา
7. นางสาวศิรดา  น้อยเกิด
8. นางสาวสิริกร  ยิ้มพงษ์
9. นางสาวสุทธิภา  เต็มรัตน์
10. เด็กชายเตชิต  ศราธพันธ์
 
1. นายบุริม  สายจันทร์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญจนากร  เวชการ
2. เด็กชายกันตินันท์  ตันติยาภินันท์
3. เด็กหญิงกานต์ชนก  สารสิทธิ์
4. เด็กชายกิตตินันท์  สวนาการณ์
5. เด็กชายกิตติภพ  เขียวโสภณ
6. เด็กหญิงญาธินี  ทิพเวช
7. เด็กหญิงฐิรกานดา  ทัดกระโทก
8. เด็กหญิงณัฐชา  ศิรินนท์ธนเวช
9. เด็กชายณัฐนันท์  เติมเศรษฐเจริญ
10. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พงศ์ฤทธิพิมล
11. เด็กชายทัพไทย  ดาวเวียง
12. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประคองขวัญชัย
13. เด็กหญิงนรภัทร  มั่นจงดี
14. เด็กหญิงนาตาชา  โอฐสร้อยสำอางค์
15. เด็กหญิงปัณฑ์ณัฐ  พึ่งปรีชาวัฒนชัย
16. เด็กชายปัณณฑัต  กุลธวัชวรกิจ
17. เด็กชายปัณณธร  กุลธวัชวรกิจ
18. เด็กชายพัชร์พนธ์  เนตรสืบสาย
19. เด็กหญิงพัฒนวดี  บ่อกลม
20. เด็กชายพิจักษณ์  นาคเรือง
21. เด็กหญิงพิมพ์นารา  สังข์พิชัย
22. เด็กหญิงพิมพ์พนิต  ไพโรจน์
23. เด็กชายภัครพล  จรลักษณ์
24. เด็กหญิงภัสชยากานต์  อินทรรัสมี
25. เด็กชายภาคภูมิ  ตอสกุล
26. เด็กชายภูริณัฐ  มุสิกานนท์
27. เด็กหญิงวรรณวิสาร์  ห้องประดับมุกข์
28. เด็กหญิงวศินี  ย่านสากล
29. เด็กหญิงศุภกานต์  ประกอบผล
30. เด็กชายศุภณัฐ  เกษมศิรินาวิน
31. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกมลวัฒนา
32. เด็กหญิงสุพิชญา  กีรติเพชรงาม
33. เด็กหญิงอภิชญา  กิจจารสมบัติ
34. เด็กหญิงอภิชญา  เก่งกาจ
35. เด็กชายอัครพงศ์  นวลจันทร์
36. เด็กหญิงอัญรินทร์  เจริญบรรลือชัย
37. เด็กหญิงอัยย์รฎา  วงษ์ไพศาล
38. เด็กหญิงเบญจรัตณ์   ศรีเสริมสิน
39. เด็กหญิงแบม  ชูชาญ
40. เด็กชายโมไนย  โลหิตานนท์
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
2. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวชุติมณฑ์  ฉ่ำทรัพย์
2. นางสาวนันท์นภัส  ฉ่ำผึ้ง
3. นางสาวมัทนียา  กัมพูพงศ์
4. นางสาวศรุตา  ธรรมครูปัทม์
5. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเที่ยง
6. นางสาวสุวรรณรัตน์  เกษี
7. นางสาวอรณิชา  แสงทองดี
8. นางสาวอรนีย์  พูนดิษฐ์
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวศินาภรณ์  จันดี
4. นายปฐวี  อินทวงษ์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันยกร  บ่อสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิตรบงกช  สุนทรปาน
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  อเนกธรรมกุล
4. เด็กหญิงธันยพร  ชนะพันธุ์
5. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ฉิมพลีกุล
6. เด็กหญิงพิมพ์อร  จิระณรงค์ศิริ
7. เด็กหญิงลวิตรา  บำเพ็ญ
8. เด็กหญิงอริสรา  สงวนตั้ง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวศินาภรณ์  จันดี
4. นายปฐวี  อินทวงษ์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมณฑ์  ฉ่ำทรัพย์
2. นางสาวนนทิชา  ชลายนนาวิน
3. นางสาวนภัสวรรณ  แจ้งพะเนียด
4. นางสาวมัทนียา  กัมพูพงศ์
5. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเที่ยง
6. นางสาวอรณิชา  แสงทองดี
7. นางสาวอรนีย์  พูนดิษฐ์
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวศินาภรณ์  จันดี
4. นายปฐวี  อินทวงษ์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรติรัตน์  อำนวยผล
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ลาภธนภัทร
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชราภรณ์  กลั่นเกิด
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ลาภธนภัทร
 
68 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ติวาเจริญรัตน์
 
1. นางสาวจงชนิษฐ์  แสงศร
 
69 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.32 เงิน 9 1. นางสาวสุนิสา  คงสมจิตร์
 
1. Mr.Sun  Pengfei
 
70 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคุณานนต์  จารุวรรณ
2. นางสาวธีราพร  สุทนต์
3. นางสาวนทาดา  วงษ์อาษา
4. นางสาววาสนา  วงษ์ดี
5. นายไวยกรณ์  บุญสม
 
1. นางสาวจงชนิษฐ์  แสงศร
2. นางสาวธัญรัตน์  ลาภธนภัทร
 
71 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุณยานุช  นฤมิตร
2. นางสาวสุวิภา  ธนาคมรัตน์
 
1. นางสาวจงชนิษฐ์  แสงศร
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พงศ์ฤทธิพิมล
2. เด็กชายธนวิทย์  กิตติสถาพรพงศ์
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นายอรงกรณ์  ทองพันธ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมกฤษ  อุสุภานนท์
2. เด็กชายสิปปวิชญ์  ยิ้มกมล
 
1. นางสาวชมพูนุท  ก้องดุษิต
2. นายราชันย์  สุนทอง
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก่อกุศล  อิทธิพัทธ์วรกุล
2. นายเกียรติศักดิ์  ขวาโกสม
 
1. นางสาวชมพูนุท  ก้องดุษิต
2. นายราชันย์  สุนทอง
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพัชร์  สัมจารินท์
2. เด็กชายสุชานัน  คตดี
 
1. นางกัลยา  ช่องชนิล
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  สถาพรธนกุล
2. เด็กชายพงศิธร  ผุดผ่อง
 
1. นางกัลยา  ช่องชนิล
2. นางสาวฐิติกานต์  ขวานทอง
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤเบศร์  ภัทรสัญญา
2. เด็กชายอนาคินทร์  ธนัยนันท์ธา
 
1. นางอุไรรักษ์  เปลี่ยนสุวรรณ
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สายสืบ
2. เด็กชายชลธิดา  ผลพูน
 
1. นางกัลยา  ช่องชนิล
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นายภาสกร  อยู่แจ้ง
2. นายอภิสิทธิ์  หาญสิทธิ์
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นายพรชัย  สงวนปราง
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวัฒน์  ตั้งฤทัยภักดิ์
2. นายพงศธร  กิตติวรปัญญา
 
1. นางกัลยา  ช่องชนิล
2. นางนุชรี  เพชรสงค์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีรวัส  แสงประพาฬ
2. นายสรรพกฤต  พิพิธวัฒนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร  ศรีแสง
2. นายจักรกฤษณ์  ผาแก้ว
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรรศภูมิ  คงนิธิเฉลิม
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  สามทอง
3. นายสวิช  สุทธิจักร์
 
1. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
2. นางนุชรี  เพชรสงค์
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณานนต์  วิจารณ์ปรีชา
2. นายชยกร  เลิศปิยะ
3. นายธนโชค  ศรียาภัย
 
1. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
2. นางนุชรี  เพชรสงค์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณฐิตา  อิ่มใจ
2. นางสาวรักษิณา  เล็บครุฑ
3. นางสาวศศิพิมพ์  ทรัพย์สกุล
 
1. นางอรทัย  อนุสิทธิ์
2. นางอรอนงค์  เพ็งตะคุ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาพานต์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงจันทร์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เมตะนันท์
 
1. นายนพดล  สุขสุพุฒิ
2. นางอัญชลี  วุฒิศักดิ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 8 1. นางสาวกมลวรรณ  ดีเหลือ
2. นางสาวพรอารี  ตราชู
3. นางสาวภิญรดา  หงษ์วรรณา
 
1. นางธนิศพร  สว่างวงษ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.5 เงิน 8 1. นางสาวปรียาภัทร  กฤษณรุ่งเรือง
2. นางสาวสิริวดี  ศรีศิวาพรเจริญ
3. นางสาวอลิสศา  กุลธีรดิลก
 
1. นางณัฐกฤตา  ดีดศรี
2. นางดาเรศ  โพธิยารังรัศมี