สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวขวัญฤทัย  ชาปาน
2. นางสาวฐนิชา  จีนสมุทร
 
1. นางสาวอัญชนา  อินทโชติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนิธิวัต  จงรักตระกูล
 
1. นายมาโนช  วงษ์สด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 1. นายกิตติธัช  เข็มสม
 
1. นางสาวชบา  ภูจอมแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ยุติธรรมคุณา
 
1. นางสาวนพเก้า  วรรณมานะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.6 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณิชาภา  วราทวีธำรง
2. เด็กหญิงศุภนาถ  เต็มรัตน์
3. เด็กชายสัณหภพ  วาณิชวิเศษกุล
 
1. นางมนทิพย์  จันทร์เจือศิริ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 4 1. นายธีรภัทร์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
2. นายวรพรต  เรืองขจร
3. นางสาวเจนจิรา  จารุอำพรพรรณ
 
1. นางสาวอุษณี  ลิลตผสาน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐกร   เผื่อนโภคา
2. เด็กชายพงศธร   พงษ์แสร์
 
1. นายเจษฎา  ชัยวงษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 22 1. นายอัครวัฒน์  ผลธีรพันธ์
2. นางสาวเพียงดาว  เพ็ญพฤกษากุล
 
1. นางสาวโกสุม  งามดวงใจ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  โอษธีศ
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 19 1. นางสาวชนากานต์  อุทัยวัฒนะ
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม