สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอันดา  ปัญญามี
 
1. นางสาวชนินทร์ธร  อยู่แฉ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลพินทุ์  สิงหะ
2. เด็กหญิงดลลชา  อำนวยชัยวิวัฒน์
 
1. นางสาวอัญชนา  อินทโชติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาวกัณฐ์ชนก  งามขำ
2. นางสาวธนิตา  ตั้งจิตวิสุทธิ์
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวพิมวลี  หริ่งรอด
2. นางสาวมนชิดา  ลิขิตปถัมภ์
3. นางสาวอริศรา  เดชน์เกริกไกร
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงแดเนียร์ ธนิสร  เมกกิตร์
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  อิ่มวิทยา
 
1. นายคงพันธ์  พรมจีน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 4 1. เด็กชายปุณณวิช  หลั่งสุวรรณ
 
1. นางสาวมนัญญา  มาบางยาง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพัชร์  สัมจารินท์
2. เด็กชายสุชานัน  คตดี
 
1. นางกัลยา  ช่องชนิล
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สายสืบ
2. เด็กชายชลธิดา  ผลพูน
 
1. นางกัลยา  ช่องชนิล
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นายภาสกร  อยู่แจ้ง
2. นายอภิสิทธิ์  หาญสิทธิ์
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นายพรชัย  สงวนปราง