สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวชลลดา  ลีลาพิสุทธิ์
 
1. นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปานชีวา  เกตุรักษา
2. เด็กหญิงปุณยนุช  เด่นนภาสุรพงศ์
3. เด็กหญิงเขมิกา  น้อยดัด
 
1. นางสาววลิดา  เชาว์ไฝ
2. นางสาวหทัยชนก  กูรมะสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายธีรภัทร  อิ่มใจ
2. นางสาวนภสร  เผื่อนโภคา
3. นางสาววริษฐา  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวอรอุษา  ถีวันดี
2. นางสาวศิรินาฏย์  เรืองประพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริพร  กาญจนพังคะ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โคตบุตร
3. เด็กหญิงแพรวการย์  ใจสะอาด
 
1. นางพรพรรณ  เลิศชีวะ
2. นางสาวสายชล  จันทร์สำราญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  บุญนิกรวรวิทย์
2. นางสาวพรพินิต  ตันเจริญ
3. นางสาวพีรดา  แก้วพินิจ
4. นางสาวภัทรวดี  แซ่โค้ว
5. นางสาวมณีกาญจน์  กรองรัตน์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อักษรกูล
2. นางกาญจนา  บุญทัน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 17 1. เด็กชายธณวัฒน์  สร้างแก้ว
2. เด็กหญิงธนัชพร  สุขล้อม
 
1. นางสาวโกสุม  งามดวงใจ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงกันตรัตน์  จันศักดา
2. เด็กหญิงฐิติมา  นาคขำ
 
1. นางสาวสุพนิต  อิทธิวุฒิ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวชาลิสา  สวรรค์พร
2. นางสาวณภัสสร  ออเขาย้อย
 
1. นายพันธมิตร  พงษ์สนิท
2. นายอิทธิโชติ  ลิ่มสกุล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาววรากร  ชัยเฉลิมศักดิ์
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายอภิสิทธิ์  ทังลา
 
1. นายคงพันธ์  พรมจีน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายกิตติพงศ์  โชคธนสุกาญจน์
2. นายชนุตต์  งามศิริพร
3. นายธนชศรณ์  คุณเลิศ
4. นายศฐา  ศรีสุระ
5. นายสิทธิกร  ลิมนภาพวัลย์
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
2. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
3. นายยุทธภูมิ  สัญญะวิชัย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 14 1. นายทิวากร  ล้อมเวียง
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสมจิตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นายธนชศรณ์  คุณเลิศ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทวัชร์  อำพลจันทน์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. เด็กชายภูริณัฐ  อรุณศิริพันธ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 11 1. นางสาวนภาลัย  พระสว่าง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.6 เงิน 5 1. นายพัฒน์ชานน  อินทรรัสมี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.3 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศิรินนท์ธนเวช
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.3 เงิน 13 1. นางสาวกัลยารักษ์  จำปาทิพย์พงศ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 77.66 เงิน 7 1. นางสาวกสิณา  พรพิพัฒน์กุล
2. นายกิตติพศ  เซ่งขุนทอง
3. นางสาวฐิติมา  ยังศิริ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภัทรสาวิทย์
5. เด็กหญิงนิรัตดา  มโนชาติ
6. เด็กชายพงศ์ภรณ์  อิ่มวิทยา
7. นางสาวศิรดา  น้อยเกิด
8. นางสาวสิริกร  ยิ้มพงษ์
9. นางสาวสุทธิภา  เต็มรัตน์
10. เด็กชายเตชิต  ศราธพันธ์
 
1. นายบุริม  สายจันทร์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.32 เงิน 9 1. นางสาวสุนิสา  คงสมจิตร์
 
1. Mr.Sun  Pengfei
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  สถาพรธนกุล
2. เด็กชายพงศิธร  ผุดผ่อง
 
1. นางกัลยา  ช่องชนิล
2. นางสาวฐิติกานต์  ขวานทอง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.5 เงิน 8 1. นางสาวปรียาภัทร  กฤษณรุ่งเรือง
2. นางสาวสิริวดี  ศรีศิวาพรเจริญ
3. นางสาวอลิสศา  กุลธีรดิลก
 
1. นางณัฐกฤตา  ดีดศรี
2. นางดาเรศ  โพธิยารังรัศมี