สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภณัฐ  นิติชาคร
 
1. นางสาวศศิวิมล  เกษเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤณฐพรรณ  กาญจนเสวี
 
1. นางสาวศศิวิมล  เกษเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันตรัตน์  จันศักดา
 
1. นางสาวคณิภา  ธุระธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีทองจ้อย
 
1. นางสาวคณิภา  ธุระธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จรุงกิจศุภผล
 
1. นายอานุภาพ  เอมประณีตร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวกุลสิรินทร์  หอมยิ่ง
 
1. นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธิ์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤตติกา  จรรยาวิสุทธ
2. นายวีรพล  นิตทิม
3. นางสาวอธิชา  คงแช่มดี
 
1. นางอิสรีย์  สง่า
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเจนจิรา  จารุอำพรพรรณ
 
1. นายธนวัฒน์  เจริญวิวัฒนศิลป์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายชญานนท์  พวงเวียง
2. นางสาววิมลภัทร  เจริญโสภา
3. นายศุภวรรษ  สองบาง
 
1. นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปกรณ์  บุญเพ็ชร์
2. นางสาวพิมวลี  หริ่งรอด
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 14 1. เด็กชายปรโชต  อักษรนิตย์
 
1. นางสาวสุทธินันท์  สุขพันธุ์โภคิน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.98 ทอง 14 1. นายโภค  เกิดโภคา
 
1. นางสาวสุทธินันท์  สุวพันธุ์โภคิน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปวรุตน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายคงพันธ์  พรมจีน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวอภิสรา  วิเศษบุญลือ
 
1. นายคงพันธ์  พรมจีน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพร  วิชาชาญ
 
1. นางสาวมนัญญา  มาบางยาง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุส  อยู่เย็น
 
1. นางสาวมนัญญา  มาบางยาง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธันวา  ทรัพย์บุญเรือง
2. เด็กหญิงพรณิภา  ดิษดี
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สิริอุดมศักดิ์
4. เด็กหญิงวรัญญา  เปรื้องไชโย
5. เด็กชายอัครพงศ์  นวลจันทร์
6. เด็กหญิงแบม  ชูชาญ
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
2. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
3. นายกิตติวัฒน์  เข็มทอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลกาล  ลาภวงศ์สุนทร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเจริญสุขกุล
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญจนากร  เวชการ
2. เด็กชายกันตินันท์  ตันติยาภินันท์
3. เด็กหญิงกานต์ชนก  สารสิทธิ์
4. เด็กชายกิตตินันท์  สวนาการณ์
5. เด็กชายกิตติภพ  เขียวโสภณ
6. เด็กหญิงญาธินี  ทิพเวช
7. เด็กหญิงฐิรกานดา  ทัดกระโทก
8. เด็กหญิงณัฐชา  ศิรินนท์ธนเวช
9. เด็กชายณัฐนันท์  เติมเศรษฐเจริญ
10. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พงศ์ฤทธิพิมล
11. เด็กชายทัพไทย  ดาวเวียง
12. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประคองขวัญชัย
13. เด็กหญิงนรภัทร  มั่นจงดี
14. เด็กหญิงนาตาชา  โอฐสร้อยสำอางค์
15. เด็กหญิงปัณฑ์ณัฐ  พึ่งปรีชาวัฒนชัย
16. เด็กชายปัณณฑัต  กุลธวัชวรกิจ
17. เด็กชายปัณณธร  กุลธวัชวรกิจ
18. เด็กชายพัชร์พนธ์  เนตรสืบสาย
19. เด็กหญิงพัฒนวดี  บ่อกลม
20. เด็กชายพิจักษณ์  นาคเรือง
21. เด็กหญิงพิมพ์นารา  สังข์พิชัย
22. เด็กหญิงพิมพ์พนิต  ไพโรจน์
23. เด็กชายภัครพล  จรลักษณ์
24. เด็กหญิงภัสชยากานต์  อินทรรัสมี
25. เด็กชายภาคภูมิ  ตอสกุล
26. เด็กชายภูริณัฐ  มุสิกานนท์
27. เด็กหญิงวรรณวิสาร์  ห้องประดับมุกข์
28. เด็กหญิงวศินี  ย่านสากล
29. เด็กหญิงศุภกานต์  ประกอบผล
30. เด็กชายศุภณัฐ  เกษมศิรินาวิน
31. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกมลวัฒนา
32. เด็กหญิงสุพิชญา  กีรติเพชรงาม
33. เด็กหญิงอภิชญา  กิจจารสมบัติ
34. เด็กหญิงอภิชญา  เก่งกาจ
35. เด็กชายอัครพงศ์  นวลจันทร์
36. เด็กหญิงอัญรินทร์  เจริญบรรลือชัย
37. เด็กหญิงอัยย์รฎา  วงษ์ไพศาล
38. เด็กหญิงเบญจรัตณ์   ศรีเสริมสิน
39. เด็กหญิงแบม  ชูชาญ
40. เด็กชายโมไนย  โลหิตานนท์
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
2. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวชุติมณฑ์  ฉ่ำทรัพย์
2. นางสาวนันท์นภัส  ฉ่ำผึ้ง
3. นางสาวมัทนียา  กัมพูพงศ์
4. นางสาวศรุตา  ธรรมครูปัทม์
5. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเที่ยง
6. นางสาวสุวรรณรัตน์  เกษี
7. นางสาวอรณิชา  แสงทองดี
8. นางสาวอรนีย์  พูนดิษฐ์
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวศินาภรณ์  จันดี
4. นายปฐวี  อินทวงษ์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันยกร  บ่อสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิตรบงกช  สุนทรปาน
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  อเนกธรรมกุล
4. เด็กหญิงธันยพร  ชนะพันธุ์
5. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ฉิมพลีกุล
6. เด็กหญิงพิมพ์อร  จิระณรงค์ศิริ
7. เด็กหญิงลวิตรา  บำเพ็ญ
8. เด็กหญิงอริสรา  สงวนตั้ง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวศินาภรณ์  จันดี
4. นายปฐวี  อินทวงษ์
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมณฑ์  ฉ่ำทรัพย์
2. นางสาวนนทิชา  ชลายนนาวิน
3. นางสาวนภัสวรรณ  แจ้งพะเนียด
4. นางสาวมัทนียา  กัมพูพงศ์
5. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเที่ยง
6. นางสาวอรณิชา  แสงทองดี
7. นางสาวอรนีย์  พูนดิษฐ์
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวศินาภรณ์  จันดี
4. นายปฐวี  อินทวงษ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรติรัตน์  อำนวยผล
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ลาภธนภัทร
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชราภรณ์  กลั่นเกิด
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ลาภธนภัทร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ติวาเจริญรัตน์
 
1. นางสาวจงชนิษฐ์  แสงศร
 
27 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคุณานนต์  จารุวรรณ
2. นางสาวธีราพร  สุทนต์
3. นางสาวนทาดา  วงษ์อาษา
4. นางสาววาสนา  วงษ์ดี
5. นายไวยกรณ์  บุญสม
 
1. นางสาวจงชนิษฐ์  แสงศร
2. นางสาวธัญรัตน์  ลาภธนภัทร
 
28 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุณยานุช  นฤมิตร
2. นางสาวสุวิภา  ธนาคมรัตน์
 
1. นางสาวจงชนิษฐ์  แสงศร
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พงศ์ฤทธิพิมล
2. เด็กชายธนวิทย์  กิตติสถาพรพงศ์
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นายอรงกรณ์  ทองพันธ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมกฤษ  อุสุภานนท์
2. เด็กชายสิปปวิชญ์  ยิ้มกมล
 
1. นางสาวชมพูนุท  ก้องดุษิต
2. นายราชันย์  สุนทอง
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก่อกุศล  อิทธิพัทธ์วรกุล
2. นายเกียรติศักดิ์  ขวาโกสม
 
1. นางสาวชมพูนุท  ก้องดุษิต
2. นายราชันย์  สุนทอง
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤเบศร์  ภัทรสัญญา
2. เด็กชายอนาคินทร์  ธนัยนันท์ธา
 
1. นางอุไรรักษ์  เปลี่ยนสุวรรณ
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวัฒน์  ตั้งฤทัยภักดิ์
2. นายพงศธร  กิตติวรปัญญา
 
1. นางกัลยา  ช่องชนิล
2. นางนุชรี  เพชรสงค์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีรวัส  แสงประพาฬ
2. นายสรรพกฤต  พิพิธวัฒนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร  ศรีแสง
2. นายจักรกฤษณ์  ผาแก้ว
 
35 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรรศภูมิ  คงนิธิเฉลิม
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  สามทอง
3. นายสวิช  สุทธิจักร์
 
1. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
2. นางนุชรี  เพชรสงค์
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณานนต์  วิจารณ์ปรีชา
2. นายชยกร  เลิศปิยะ
3. นายธนโชค  ศรียาภัย
 
1. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
2. นางนุชรี  เพชรสงค์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณฐิตา  อิ่มใจ
2. นางสาวรักษิณา  เล็บครุฑ
3. นางสาวศศิพิมพ์  ทรัพย์สกุล
 
1. นางอรทัย  อนุสิทธิ์
2. นางอรอนงค์  เพ็งตะคุ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาพานต์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงจันทร์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เมตะนันท์
 
1. นายนพดล  สุขสุพุฒิ
2. นางอัญชลี  วุฒิศักดิ์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 8 1. นางสาวกมลวรรณ  ดีเหลือ
2. นางสาวพรอารี  ตราชู
3. นางสาวภิญรดา  หงษ์วรรณา
 
1. นางธนิศพร  สว่างวงษ์