สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลดา  สอาดเอี่ยม
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 1. นางสาวเมทินี  กองจำปา
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงปรียาพร  บรรดาลทรัพย์
 
1. นางสาวจันจิรา  น้ำขาว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 21 1. นางสาวศศินา  รักท้วม
 
1. นางสาวจันจิรา  น้ำขาว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงฐิตา  คำด้วง
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวพิชเนตร  ชุ่มแจ่ม
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ภู่อุ่น
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกัณฑ์ภิมุข  เพิ่มลาภ
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนงนภัส  อินทคล้าย
2. เด็กชายปวเรศ  อินทคล้าย
3. เด็กชายภัทรพล  แตงอุไร
 
1. นางสาวจันจิรา  น้ำขาว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 18 1. นายนนทวัฒน์  โสพันธ์
2. นายนิติพล  จันทร์ทอง
3. นางสาวสุพัตรา  สังข์เอี่ยม
 
1. นางสาวจันจิรา  น้ำขาว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนพัฒน์  สะภะพันธ์ุ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุคนธ์เจริญ
 
1. นางสาวจันจิรา  น้ำขาว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายณัฐดนัย  ลือเลิศวิไล
 
1. นางสาวเกสริน  ภาคสุทธิผล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 18 1. นางสาวฉันย์ชนก  มีเฉย
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  ถิ่นพิบูลย์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์ภู่
2. นางสาววิภาวี   บุญเรือง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  โชติเขียว
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  ถิ่นพิบูลย์
2. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปรียาพร  บรรดาทรัพย์
 
1. นางสาวเกสริน  ภาคสุทธิผล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 22 1. นายอิศรา  บินฮัด
 
1. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุขเจริญยศ
2. เด็กชายธนกฤต  สาระคำ
3. เด็กหญิงวีรดา  สุดสำราญ
 
1. นางสาวญาดา  สังขภิญโญ
2. นางสาววิจิตรา  ป้องสีดา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 26 1. นางสาวกนกพร  พุ่มพิพัฒน์
2. นางสาวภคีนันท์  จ่างเจริญ
3. นางสาววิภาวดี  เหมกุล
 
1. นางกฤตยาภรณ์  ขันตี
2. นางสาวลดาวัลย์  สิริอัจฉรานนท์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 57.6 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมคุณ
2. เด็กชายสมัครพงศ์  ธนานันต์ธาร
3. เด็กชายสิทธิโชค  จันทร์สมบูรณ์
 
1. นางสุดารัตน์  จำปาทอง
2. นางสาวลดาวัลย์  สิริอัจฉรานนท์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นายตะวัน  สุขบรรเทิง
2. นายประกาศิต  สมประเสริฐ
3. นายวินัย  ม่วงพลู
 
1. นางสุดารัตน์  จำปาทอง
2. นางกฤตยาภรณ์  ขันตี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.64 ทอง 9 1. นางสาวสายธาร  กลัดทอง
 
1. นายพินิจ  เครือเหลา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 16 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประดิษฐ
2. เด็กชายภัทรพล  แตงอุไร
 
1. นางกัณฑ์กมล  แตงอุไร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 28.8 เข้าร่วม 25 1. นายกันตพงศ์  ปัญจ๋า
2. นางสาวธนัชชา  พุทธมีผล
 
1. นางกัณฑ์กมล  แตงอุไร
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงอนุสรา  ตีหาญ
2. เด็กหญิงอภิญญา  เสาทองหยุ่น
 
1. นายณัฐพงศ์  ทองมา
2. นายสันติภพ  ถือดียิ่ง
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 13 1. นางสาววริศรา  ไชยบูรณ์
2. นางสาวสาวิตตรี  ศิริวงศ์
 
1. นายณัฐพงศ์  ทองมา
2. นายสันติภพ  ถือดียิ่ง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภัทรพล  แตงอุไร
 
1. นายจรูญ  แตงอุไร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ทอง
 
1. นายจรูญ  แตงอุไร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   จันทร์ทอง
 
1. นายจรูญ  แตงอุไร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิชชาพร    ภู่อุ่น
 
1. นายจรูญ  แตงอุไร
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกัณฑ์พิมุข  เพิ่มลาภ
2. นายกันตพงศ์  ปัญจ๋า
3. นางสาวชฏาพร  นาคอ่อน
4. นางสาวชฏาพรรณ  แก้วสุข
5. นายญาณพัฒน์  อรรถประจง
6. นายศรายุทธ  นามศรี
7. นางสาวสุทธิดา  มีเฉย
8. นางสาวอุษมา  บุญเลี้ยง
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
2. นายชัยรัตน์  สุขสงาน
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมคุณ
2. เด็กหญิงฐิตา  คำด้วง
3. เด็กหญิงนริศรา  ทรงประสิทธิ์
4. เด็กหญิงนิชา  ชัยสาลี
5. เด็กหญิงพัชรี  นาคศรี
6. นางสาววิภาวี  บุญเรือง
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
2. นายชัยรัตน์  สุขสงาน
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวกัญญาภัค  ทิพย์พา
2. นางสาวชฏาพร  นาคอ่อน
3. นางสาวชฏาพรรณ  แก้วสุข
4. นางสาวธีรดา  ใจโต
5. นางสาวสุทธิดา  มีเฉย
6. นางสาวอุษมา  บุญเลี้ยง
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
2. นายชัยรัตน์  สุขสงาน
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 4 1. นางสาวกนกพร  ม่วงโสม
2. นางสาวกรนันท์  ทาเงิน
3. นางสาวกัญญาภัค  ทิพย์พา
4. นางสาวชฏาพร  นาคอ่อน
5. นางสาวชฏาพรรณ  แก้วสุข
6. นางสาวธีรดา  ใจโต
7. นางสาวสุทธิดา  มีเฉย
8. นางสาวอุษมา  บุญเลี้ยง
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
2. นายชัยรัตน์  สุขสงาน
 
34 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.64 ทอง 11 1. นายพงษ์ณรุต  ภูริมิตร
 
1. นางสาวพัชรภรณ์  บุญเกื้อ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นายธนากร  เรือนคง
2. นางสาวรุ้งนภา  บุญจันทร์
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงนิชา  ชัยสาลี
2. เด็กหญิงศศิภา  เตาะไธสง
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 24 1. นายพรชัย  ฉิ่งเนียม
2. นางสาวพิชามญชุ์  พงษ์ธานี
 
1. นางสาวอัจฉริยา  นามวิจิตร
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  เรือนคง
2. นางสาวสุพัตรา  สังข์เอี่ยม
3. นายอิศรา  บินฮัด
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.75 ทอง 8 1. นางสาวจิฑาภรณ์  ยุอินทร์
2. นางสาวนุชนารถ  ขุนด่าน
3. นางสาววรัญญา  ทรัพย์สินไพบูลย์
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงนงนภัส  ทานมัย
2. เด็กหญิงอภิรดี  รอดภัย
3. เด็กหญิงโสภิดา  แก้วกัณฐี
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 6 1. นางสาวประภัสสร  ปะโนรัมย์
2. นางสาวรุ้งนภา  บุญจันทร์
3. นางสาวสิริวิภา  ขุนพาสน์
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์